Reports

Publicerat: 2015-08-19 08:00:16

MedicPen AB: Kvartalsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Sammanfattning av halvårsrapporten 2015

2015-01-01 - 2015-06-30 (6 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (3 581)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till --2 814 197 SEK (-3 003 123)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK
 • Soliditeten per den 30 juni 2014 uppgick till 73 %

* Beräknat utifrån 58 049 028 antal aktier

2015-04-01 - 2015-06-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till --1 341 517SEK (-1 473 119)
 • Resultat per aktie* uppgick till - 0,02 SEK

 *Beräknat utifrån 58 049 028 antal aktier

Viktiga händelser under andra kvartalet 2015.

 • Styrelsen i MedicPen utsåg Anders Skarman till vd för bolaget, han tillträdde sin tjänst den 20 april, 2015. Anders Skarmans viktigaste uppgift blir att ta bolagets produkter till marknaden samt att fortsätta byggandet av bolaget.
 • Bolagets säte flyttas till Malmö

Väsentliga händelser efter perioden

 • MedicPen erhåller order från specialistklinik i Ungern. Ordern avser Medimi som är uppkopplade och sänder data och alarm om hur patienterna tar sin medicin. Ordervärdet överstiger 100 000kr
 • Bolaget förlänger sitt avtal med Trial Accelearation Institute (TAI). Samarbetet har nu pågått i två år, och vi har nu korrigerat strategierna mot specialistläkemedel samt vid vissa kroniska sjukdomstillstånd. I och med att vi nu lämnat in CDMA för godkännande i USA så öppnar den amerikanska marknaden upp sig för oss på ett helt nytt sätt. Detta är vad kunderna har efterfrågat.
 • MedicPen AB genomför en riktad nyemission av ca 9,7 miljoner aktier, viket tillför bolaget ca 8,6 miljoner kronor före emissionskostnader med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2015. Emissionen innebär att antalet aktier ökas med 16 %.

Tidpunkter för ekonomisk information                                          

Delårsrapport januari - september 2015:                                  2015-11-18

Bokslutskommuniké för 2015:                                                        2016-02-18

VD har ordet

En del av utmaningen att vara VD för MedicPen är att bolagets produkter passar i många sammanhang, det räcker att man ser sig omkring så upptäcker man att väldigt många tar tabletter. Därför är det väldigt viktigt att vi har en bra strategi. Vi har valt att fokusera på två kundsegment; läkemedelsindustri och e-hälsa. Inom båda dessa segment är det viktigt att vi är selektiva, specialist- läkemedel och dyra behandlingar är bra områden som instegsmarknader för Medimi. Det är just inom ett sådant segment vi lyckade ta vår första order i Ungern. Ett kvitto på att vi gör rätt.

Jag har sedan mitt tillträde tillsammans med styrelsen lagt upp en klar och tydlig strategi för hur bolaget skall utvecklas den närmaste tiden. Under mina första månader har jag träffat olika läkemedelsföretag och intresset för att öka följsamheten och för Medimi är stort, men man vill se en helhetslösning. När vi arbetar med införsäljning mot läkemedelsindustrin behöver vi skärpa till våra argument, jag vill att vi förutom att visa på att vi ökar följsamheten också tydligt visar på att vi ökar försäljningen av deras läkemedel. Vi behöver även arbeta med hur vi paketerar produkten. Medimi är en del i en helhetslösning där vi skall ha alla svar på vem som fyller tablettmagasinen, vem som hanterar logistik och hur varje Medimi har rätt dosinställningar. Vi måste därför utveckla ett helhetskoncept som gör att vi kan lösa hela kedjan från att doktorn skriver ut receptet tills att patienten sätter in sitt magasin i Medimi. När vi klarar det är jag övertygad om att vi blir framgångsrika hos läkemedelsbolagen.

När det gäller e-hälsa (det kallas telemedicin, vård på distans m.m.) så passar vår teknik väldigt väl. Medimi är enda produkt som är digital hela vägen till tablett hanteringen. Vi kan se när varje tablett blivit utmatad, vi kan koppla upp Medimi mot en mjukvara och bli helt integrerad i en IT-miljö och bilda ett så kallat "closed-loop medication” system. Ingen annan produkt på världsmarknaden kan mäta sig med det.

Under mina resor till Ungern så har jag skaffat mig en klar bild om hur vi skall kunna nå framgångar här. Vi har redan fått vår första order från en privat specialistklinik, detta genombrott är bara början för denna och andra kliniker. De patientgrupper som dessa kliniker har passar väl för Medimi, då de är bereda att betala för att öka sin följsamhet.

För att få mer erfarenhet av hur Medimi fungerar för patienter, är våra planer att tillsammans med Ozsuko street hospital kardiolog klinik starta en pilotstudie. Om detta faller väl ut kommer vi att kunna använda denna som referensklinik i hela Europa då de har ett väldigt gott renommé.

Med hjälp av erfarenheterna från drygt ett års utvecklingsarbete har vi tillsammans med Sveriges inom området bästa specialister tagit fram Medimi med CDMA teknik som vi bedömer bör bli godkända. Dessa produkter är, som tidigare meddelats, översända till USA för godkännande. Min bedömning är nu att vi har mycket starkt case och att vi inom en snar framtid har ett godkännande. Kunderna i USA har frågat efter detta under en lång tid och efter godkännandet ser jag att flera nya marknadssegment öppnar upp sig för oss.

Efter en noggrann utvärdering av vad Trail Accelerat Institute (TAI) har presterat för oss i USA och med tanke på att vi nu ligger så nära ett godkännande av CDMA så är det rätt att förlänga vårt avtal med TAI. Min uppgift har varit att implementera de nya strategierna och framför allt fokusera på specialist- läkemedel och vissa kroniska sjukdomar i USA. Detta har nu lett fram till att vi tillsammans med TAI lägger om arbetet och besöker fler läkemedelsföretag med denna inriktning.

Bornholmsprojekt och ”Pillerautomaten” går nu in i sin nästa fas där vi kommer att starta pilotstudien. Det är viktigt för oss att få erfarenhet från hur ”Pillerautomaten” fungerar i verkliga livet, i en kommun med många äldre invånare. Bornholms struktur vad gäller befolkning och sjukvård, påminner mycket om övriga Norden. En lyckad pilot här kommer att betyda mycket för oss när vi skall sälja in ”piller automaten” i Norden i framtiden.

Min mission är att allt fler patienter skall ta sin medicin på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Jag är övertygad om att Medimi och ”Pillerautomaten” är ypperliga hjälpmedel för att höja följsamheten. Detta kommer att gagna såväl doktor som patient samt göra skillnad på samhällsekonomin.

Emissionen blev lyckad och vi fick in ca 8,6 miljoner kronor och har nu det kapital som behövs för att kunna driva bolaget vidare. Det gläder mig att intresset för MedicPen bland investerare är så stort och att de delar min åsikt att det finns en stor potential i Medimi i både USA och Europa.

Det kommer att bli en spännande höst!

Med vänlig hälsning

Anders Skarman

VD MedicPen AB (publ)

MEDICPEN OCH MEDIMI®

Bakgrund - statistik över följsamhet

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

 • 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
 • 25 procent av alla intagningar på sjukhus av patienter över 65 år.
 • 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
 • Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.

Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm

MedicPen Aktiebolag (publ)

MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 1 900 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Halmstad.

Medimi® - ett system för medicineringshjälp

MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser och kringutrustning till den. Medimi finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. I dagsläget tillhandahåller MedicPen tre storlekar för upp till sex olika mediciner som kan innehålla 90 tabletter.  

Mjukvaran i Medimi håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt.

Medimi finns i två utföranden, Medimi och Medimi PRO. Medimi PRO är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat.

Medimi finns med olika möjligheter till kommunikation via mobilnäten så som GSM och CDMA som är en amerikansk standard. Vidare kan Medimi kommunicera via Bluetooth och USB. Väljer man GSM eller CDMA är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsprotokoll som ger möjlighet att göra så kallade appar.

Tablettmagasinen är en central del i Medimi- systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.

Systemet inkluderar även automatladdare, en bordsmaskin som fyller tablettmagasinen automatiskt på några sekunder. Målgrupperna för ett system med automatladdare är läkemedelsbolag som gör kliniska studier, äldrevård och långvård samt vårdbolag. Fördelarna med automatladdare är stora tidsbesparingar samt högre säkerhet.

Apotek och privatkund

En stor anledning till feldoseringar och sämre hälsotillstånd beror på glömska hos den som tar medicinen. Medimi hjälper patienten att inta rätt medicindos vid rätt tillfälle. Medimi kan laddas med upp till sex olika slags mediciner. Vid påfyllning av medicin behöver man inte blanda tabletterna utan de olika medicinerna fylls i separata magasin. Det gör hanteringen säkrare och snabbare. För anhöriga är det en trygghet att veta att Medimi underlättar för patienten att inta sin viktiga medicin med rätt dos i rätt tid.

Läkemedelsindustrin

Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom att använda Medimi kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter. Vid en studie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ledde användandet av MedicPens produkter till att följsamheten ökade till över 95 %. Under studien genomfördes blodprov som också visade att mängden aktiva substanser som medicinen tillförde också förbättrades hos patienterna.

Kliniska prövningar

En av styrkorna med Medimi är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM, CDMA (i USA)och Bluetooth. Medimi skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi säkerställer bättre följsamhet kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat, med färre antal testpersoner.

Sjukhus och äldreboende

Genom att använda Medimi på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får medicin som ordinerat. Tabletthanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi ifall patienten inte matar ut medicinen. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen.

Hemsjukvård

Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mail från Medimi ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mail kan man få följsamhetsdata kopplad till patientens sjukjournal.

Connected health (Telemedicin), e-hälsa och integrering i andra system

Medimi är unik eftersom man fjärrstyrt kan göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi är ute hos patient. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen. Via mobilnätet kopplar man upp sig direkt mot Medimi, och kan då fjärrstyrt göra ändringar. Man kan till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen, eller till och med starta en ny medicinering ifall den finns förberedd i Medimi. Det ger en dosflexibilitet som är helt unik. Vidare är det så att olika delar inom läkemedelsbranschen har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi för eget bruk. MedicPen uppfyller dessa helt olika kravspecifikationer och för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi är konstruerad för att lätt anpassas till olika kunders behov.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 19 augusti 2015

Styrelsen,

MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB