Reports

Publicerat: 2023-08-29 08:45:00

Medimi AB: Medimi AB: Delårsrapport kvartal 2, 1 april - 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 935 KSEK (566 KSEK), en ökning med 65 procent
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 996 KSEK (-4 251 KSEK)
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 806 KSEK (8 863 KSEK)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)

Vd har ordet

Positiv försäljningsutveckling under årets första sex månader

Under första halvåret har vi fortsatt att öka försäljningen i Danmark, samtidigt som vi har öppnat spännande möjligheter med potentiella kunder över hela den nordiska marknaden.

Sedan årsskiftet har vår installerade bas ökat med hela 30 procent vilket även återspeglats i försäljningen. Sammantaget visar årets första sex månader en omsättningsökning på 75 procent jämfört med samma period föregående år. Detta resulterade i en total omsättning på 1,7 MSEK.

Under det andra kvartalet fokuserade vi intensivt på kundmöten, demodagar och förberedande installationsarbete. Dessa ansträngningar skapar värdefulla möjligheter för framtiden. Hela kvartalets tillväxt på 65 procent kommer från befintliga kunder som väljer att utöka antalet installerade enheter.

Medimis lösning används och utvärderas idag av vårdpersonal och vårdtagare i hela Norden där man sett stora kostnadseffektiviseringar och resursbesparingar. Vår affärsmodell med en kontinuerlig och repetitiv månadskostnad för kommunen gör att vår omsättning också ökar kontinuerligt i takt med att fler enheter sätts ut.

Kostnaderna under första halvåret ligger i linje med motsvarande period ifjol. De något högre kostnaderna under andra kvartalet hänförs till engångskostnader vid inköp av ett nytt kassettverktyg samt utveckling och förbättring av Medimi®Smarts mjukvara. Att minimera verksamhetens löpande kostnader kommer även fortsättningsvis att vara ett av våra fokusområden.

Växande antal installationer i Danmark

Utvecklingen under våren visar tydligt det rejäla fotfäste som Medimi håller på att etablera på den danska marknaden. Vår lösning har dessutom blivit uppmärksammad av media vid flera tillfällen. Särskilt i Nordjylland, där TIM-kommunerna driver tillväxten, har intresset varit stort. Nu har sju av nio kommuner valt Medimis lösning, inklusive Thisted och Mariagerfjord. Båda dessa kommuner har nyligen uttryckt sin avsikt att utöka antalet Medimi®Smart-enheter under hösten. Parallellt fortsätter andra kundkommuner med Aalborg i spetsen att utöka antalet installerade enheter.

Även framgången med Naestved kommun på Själland är värd att lyfta fram. Sedan avtalets start i första kvartalet har vi fortsatt att installera fler enheter och under det andra kvartalet överträffade vi den avtalade miniminivån på 20 enheter. Projektet har dessutom uppmärksammats av flera andra kommuner, framför allt på Själland. Detta visar på det positiva mottagandet och potentialen för vår lösning.

För att skapa ytterligare intresse hos fler danska kommuner deltog vi under vår och sommar på flera informationsmöten, demodagar och en medicinteknisk utställning.

Pilotavtal på plats i Norge

Med hjälp av Medimis samarbetspartner Hepro tecknade Gjøviks kommun upp sig för ett pilotprojekt i juni och därmed tog Medimi ett viktigt steg framåt på den norska marknaden. Vi förbereder nu för implementering och uppstart i tredje kvartalet med en planerad utvärdering före årets slut.

Vi arbetar även med att öka kunskapen om fördelarna med vår lösning och deltog exempelvis på Hepros kommundagar tidigare i somras. Med arbete nära kund och en lyckad pilot har vi goda möjligheter att introducera Medimi®Smart på den norska marknaden.

Uppstart i Umeå

Att hitta konkreta affärsmöjligheter i Sverige har varit en utmaning, särskilt med flera upphandlingsunderlag som varit begränsade till dospåsar. Därför är det glädjande att vår första kund, Umeå kommun, nu närmar sig uppstart och implementering. Umeå, som var tidigt ute med läkemedelsrobotar, strävar efter att vara landets första kommun när det gäller Medimi®Smart och har som mål att möta de patientgrupper som inte nås med dagens lösningar. Affären är en viktig milstolpe för Medimi och stärker oss i vårt engagemang att bidra positivt även till svensk sjukvård.

Samtidigt som vi är aktiva i Umeå pågår diskussioner med flera andra svenska kommuner och vårdgivare. Vårt deltagande på Vitalismässan i Göteborg skapade flera nya kontakter som vi nu arbetar med att följa upp.

Pågående pilot i Finland

I Finland har vi framgångsrikt startat upp pilotprojektet i Österbottens välfärdsområde. Projektet utökades under kvartalet från två till tre kommuner genom uppstarten av Nykarleby kommun. Projektet fortskrider enligt plan med målet att tillsammans med brukarna utvärdera lösningen mot slutet av året.

Närmaste framtiden

För egen del har jag nu varit på plats som vd i två veckor och ser redan många positiva och spännande möjligheter för bolagets fortsatta kommersialiseringsresa. Det finns ett stadigt växande intresse för vår effektiva och hållbara lösning med en bättre följsamhet vid läkemedelshantering, där flera kommuner i Danmark nu är i gång. Den positiva utvecklingen med tre kommuner i Finland samt uppstarter av projekt i både Norge och Sverige indikerar att efterfrågan och intresset för avancerad medicindispensering av läkemedel i hemmet ligger rätt i tiden.

Omsättningen för året fortsätter att utvecklas enligt vår målsättning och vi har goda förhoppningar om att nå vårt mål för 2023 att växa med cirka 100 procent. Kapitalanskaffning är ett ständigt fokus för ledning och styrelse och arbetet har nu intensifierats för att kunna säkerställa en trygg likviditet framöver. Mer information om hur den långsiktiga finansieringen skall lösas kommer inom kort.  

Medimi AB (publ), vd Johan Wiesel, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 076 117 97 93.

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB