Reports

Publicerat: 2023-08-30 08:30:00

Blick Global Group AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2023

DELÅRSPERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI

 • Summa intäkter 6 072 KSEK (5 919).
 • EBITDA -2 128 KSEK (657). 
 • EBITDA-marginal -35% (12%). 
 • EBIT -3 298 KSEK (-375). 
 • Resultat per aktie -0,36 SEK (-0,19).

DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI

 • Summa intäkter 13 188 KSEK (9 410).
 • EBITDA -2 251 KSEK (-323).
 • EBITDA-marginal -17% (-4%).
 • EBIT -4 544 (-2 238).
 • Resultat per aktie -0,60 SEK (-0,86).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Bolaget har genomfört en strategisk översyn för att stödja respektive verksamheter och dess affärsplaner med syfte att skapa bästa förutsättningar för att öka aktieägarvärdet.
 • En tidigare kommunicerad amerikansk storkund har mottagit och certifierat OMI Gamings första spel för global lansering.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Under den extra bolagsstämman den 4 augusti 2023 beslutades det om avyttring av spelstudion, OMI Gaming samt delar av inkråmet i Wiget Group. Blick Global Group behåller prestationsaffären i Wiget Group, vilket består av en lönsam inkomstdelningsmodell för all konverterad trafik till kunder.
 • Bolaget har ingått avtal om överlåtelse av tillgångar i dotterbolaget Wiget Group AB samt om överlåtelse av dotterbolaget Oregon Main Interactive AB.
 • Årsstämman beslutade om fastställande av balans- och resultaträkning, beviljande av ansvarsfrihet, val av styrelse och revisor samt principer för utseendet av valberedningens ledamöter.

VD-ORD

Blick Global är en koncern som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stark utvecklings-potential inom marknaden för onlinespel. Idag består vår verksamhet av dotterbolagen, Brand Legends och Blick WI (tidigare Wiget Group). Vi är specialiserade inom området, organisk sök-optimering samt digital marknadsföring. Fokus för koncernen är att utveckla våra affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

För Brand Legends realiserades dessvärre ytterligare osäkra kundfordringar genom kunder som hamnat i likviditetsproblem och även vissa som inte erhållit licenser för marknader som nyligen reglerats eller ligger i processen att regleras. Det innebär dessvärre att vi har sett det nödvändigt att skriva ner ytterligare 1,5 Mkr under rapportperioden. 

Styrelsen har under andra kvartalet initierat en strategisk översyn för att stödja respektive verksamhet och deras affärsplaner, med syfte att skapa bästa förutsättningar för att öka aktieägarvärdet. Den strategiska översynen beräknas pågå under tredje kvartalet. 

Erik Ahlberg 
VD 
Blick Global Group AB

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB