Reports

Publicerat: 2015-08-31 17:14:23

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport Andra kvartalet 2015

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

  • Omsättningen uppgick till 1 928 (461) KSEK

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 102 (-2 285) KSEK

  • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,15) SEK

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -9 742 (-6 623) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2015

  • Omsättningen uppgick till 1 646 (324) KSEK

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 426 (-1 237) KSEK

  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,08) SEK

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3 190 (-3 412) KSEK


Väsentliga händelser andra kvartalet 2015

I slutet av april erhöll Medfield certifiering av bolagets produkt Strokefinder MD100. Certifieringen gäller överensstämmelse gentemot IEC 60 601 (3:e utgåvan).

I början av maj annonserade Medfield att man tecknat ett avtal med det tyska läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim International GmbH (BI). Inom ramen för avtalet kommer BI att delfinansiera en planerad multicenterstudie. Totalt skall BI enligt avtalet bidra med 300 tusen Euro fördelat på tre utbetalningstillfällen, varav 150 tusen Euro intäktsfördes i samband med avtalets påskrift. Avtalet inkluderar inga andra åtaganden för Medfield än att göra studieresultaten tillgängliga för BI.

Medfield har även tecknat ett samarbetsavtal med tyska MEYTEC GmbH Informationssysteme, ledande leverantör av telemedicinteknik för prehospital diagnos och behandling. Syftet med avtalet är att kombinera bolagens styrkor och kunnande för att därigenom förbättra möjligheterna att uppnå Medfields långsiktiga mål att kunna erbjuda vårdgivare effektiva integrerade prehospitala lösningar för att förbättra diagnos och behandling av akut stroke. Avtalet är icke-exklusivt och fokuserar initialt på den tyska marknaden.

I juni annonserade styrelsen ett VD-byte och Dag Jungenfelt lämnar över till Sten Dahlborg från halvårsskiftet. Sten kommer närmast från en position som VD på CGI Ventures och har en gedigen erfarenhet från att bygga globala tillväxtbolag inom Life science sektorn.

Årsstämma i Medfield avhölls den 8 juni. Stämman beslutade att omvälja Agneta Franksson, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt-Arne Sjöqvist till styrelseledamöter, samt att välja Siv Lindbratt Börjes till ny styrelseledamot. Agneta Franksson valdes till ordförande i styrelsen. Samtidigt lämnar Arne Ferstad bolagets styrelse efter cirka tre år, varav de två sista som styrelsens ordförande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I början av juli hade samtliga försökspersoner inkluderats inom ramen för den kliniska studie med Strokefinder MD100 som Medfield startade i oktober 2014. Totalt har 110 patienter plus 55 friska frivilliga personer inkluderats i studien som bedrivits tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och Skaraborgs Sjukhus Skövde. Det primära syftet med studien har varit att i en klinisk miljö utvärdera förmågan hos Strokefinder MD100 att leverera tekniskt adekvat mätdata på patienter diagnostiserade med stroke. Studien har förlöpt väl och utan anmärkningar.

VD kommentar

Efter att Dag Jungenfelt tillsammans med personal genomfört ett imponerande utvecklingsarbete av Strokefinder MD100 och uppfyllt ett antal milstolpar har jag som tillträdande VD fått ett tydligt uppdrag av styrelsen

  • förbered och genomför en effektiv kommersiell lansering av Strokefinder MD100, samt

  • identifiera kommersialiserbara tillämpningar av bolagets plattformsteknologi utöver prehospital diagnos av akut stroke

Uppdraget är stimulerande och passar mig och mina tidigare erfarenheter av att bygga snabbväxande globala organisationer runt plattformssteknologier.

Jag och styrelsen planerar att, efter en genomlysning av de förutsättningar som i nuläget föreligger avseende bl. a. produkt- och klinisk acceptans av MD100, förmedla tidsram och den aktivitetsplan som krävs för att förverkliga bolagets ambitioner att påverka morgondagens strokevård och skapa långsiktiga och bestående värden för patient, vårdsystem, och aktieägare.

Som ett led i genomlysningen avser vi även att slutföra analys och presentera resultat från bolagets tidigare kliniska prövningar MF03 och MF04.

Aktien

Per den 30 juni 2015 uppgick antalet aktier i bolaget till 17 233 704.

Personaloptionsprogram

Medfield har två, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram. Styrelsen har beslutat att inte utnyttja det senare av dessa program. Fullt utnyttjat omfattar det aktiva optionsprogrammet 420 000 aktier, motsvarande 2,5 % av aktierna.

Principer för delårsrapportens upprättande

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2015-11-06                           Delårsrapport för tredje kvartalet 2015

2016-02-26                           Bokslutskommuniké för 2015

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 31 augusti 2015
Medfield Diagnostics AB (publ)
Styrelsen

Agneta Franksson              Styrelseordförande
Bengt Arne Sjöqvist            Styrelseledamot
Mikael Persson                  Styrelseledamot
Siv Lindbratt Börjes             Styrelseledamot
Stefan Jacobsson               Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB