Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-03 08:17:47

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB (Publ)(Förtydligande) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen den 1 oktober fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt 81 566 260 kr. Goodwill värderas efter nedskrivning till, 10 752 945 kr.

Nuvarande kapitalstruktur kräver en ändring för att genomföra hela nedskrivningen varför den   kommer ske i två steg:

  • 60 000 000kr skrivs ned i kvartal 3, 2023 och
  • resterande nedskrivning kommer genomföras efter extra bolagsstämma under kvartal 4 med 21 566 260kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Utskick från Spotlight Group