Reports

Publicerat: 2015-11-06 15:08:50

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport Tredje kvartalet 2015

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

 • Omsättningen uppgick till 2 707 (803) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 532 (-3 423) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,23) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -12 893 (-9 185) KSEK
 • Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2015

  • Omsättningen uppgick till 778 (342) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 430 (-1 138) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,08) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3 151 (-2 562) KSEK


Väsentliga händelser tredje kvartalet 2015

Medfields samarbetspartners har under kvartalet inkluderat patienter i två pågående prövarinitierade studier; CSH01 och VGR01. I den öppna studien CSH01 undersöks om mikrovågsteknik kan användas for att detektera kroniskt subduralhematom som ett led i målet att införa mikrovågsteknik för diagnostik av intrakraniella blödningar hos traumapatienter i ambulans. Studien initierades 2014 med Medfield Strokefinder R 10. Under sommaren har R10 ersatts av den nyare MD100 instrumentet. 13 av totalt 20 patienter har hittills inkluderats. För mer information se https://clinicaltrials.gov/show/NCT02282228

Den andra studien, som har benämningen VGR01, är en öppen studie där patienter med strokesymtom inkluderas då larmcentralen (SOS Alarm, 112) larmat ut en ambulans med prioritet 1 (blåljus). Studien utgör ett första ben i en stor multicenterstudie och ytterligare center kommer att anslutas framgent. Hittills har 38 av totalt 500 patienter inkluderats i VGR01. För mer information se https://clinicaltrials.gov/show/NCT02490306

I början av juli hade samtliga försökspersoner, totalt 110 patienter och 55 friska frivilliga personer, inkluderats inom ramen för den öppna kliniska studien MF04 som bedrivits tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och Skaraborgs Sjukhus Skövde. Studien var den första med Strokefinder MD100 och det primära syftet med studien var att i en klinisk miljö utvärdera förmågan hos Strokefinder MD100 att leverera tekniskt adekvat mätdata på patienter diagnostiserade med stroke. Preliminära resultat från pågående analys indikerar även viss klassificeringsförmåga utryckt i specificitet vid 100% sensitivitet vilket är intressant givet studiens begränsade storlek. Den betydligt större multicenterstudien förväntas här ge mer klara resultat då de självlärande algoritmerna blir bättre med mer data. För mer information se https://clinicaltrials.gov/show/NCT02266459

Under perioden har analys gjorts av den öppna studien MF03. Studien baserade sig på det tidigare R10 systemet med ett mer flexibelt hjälmsystem, som gjorde det möjligt för patienter med Transient Ischemic Attack (TIA) att sova med systemet. Ett viktigt syfte med studien var att i en klinisk miljö utvärdera förmågan hos Strokefinder R10 att fungera som monitoreringsinstrument för denna patientgrupp som har en utökad risk att i direkt anslutning till sin TIA utveckla en stroke. Ingen av patienterna utvecklade emellertid någon stroke under mätningarna. Eftersom TIA inte längre är ett prioriterat område och studien är utförd med obsolet utrustning så lägger bolaget inga resurser på vidare analys.

Som ett led i närmandet till marknaden och kunderna deltog vi under perioden i den årliga nationella ambulanskonferensen FLISA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Som meddelades i ett pressmeddelande 2015-10-26 avgick VD Sten Dahlborg med omedelbar verkan på grund av personliga skäl och ersattes av bolagets grundare Mikael Persson.

VD kommentar

Under rekryteringen av ny VD har jag ombetts att träda in och åta mig uppgiften som t.f. VD. Som grundare, tidig VD och styrelsemedlem i bolaget är jag väl insatt i bolagets alla processer, vilket gör att Medfield Diagnostics kan fortsätta framåt med bibehållet tempo och färdriktning. Jag har för avsikt att innan årets slut återkomma med ett VD-brev.

Aktien

Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i bolaget till 17 233 704.

Personaloptionsprogram

Medfield har två, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram. Styrelsen har beslutat att inte utnyttja det senare av dessa program. Fullt utnyttjat omfattar det aktiva optionsprogrammet 420 000 aktier, motsvarande 2,5 % av aktierna.

Principer för delårsrapportens upprättande

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-02-23                           Bokslutskommuniké för 2015

2016-04-27             Delårsrapport för första kvartalet 2016

2016-08-31             Delårsrapport för andra kvartalet 2016

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 6 november 2015

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Agneta Franksson              Styrelseordförande

Bengt Arne Sjöqvist            Styrelseledamot

Mikael Persson                    Styrelseledamot

Siv Lindbratt Börjes             Styrelseledamot

Stefan Jacobsson               Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB