Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-17 12:31:21

Medimi AB: Medimi uppdaterar om den senaste utvecklingen: Start i Norge och ny vd på plats

Medimi AB (publ) ("Medimi" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets pilotprojekt har framgångsrikt påbörjats i Norge och fortsätter att uppleva hög aktivitet med tillväxt i Danmark. Samtidigt pågår arbete med att anpassa och effektivisera organisationen. Detta är några av de saker som vd Johan Wiesel kommenterar efter sina första två månader på Medimi.

Jag påbörjade min anställning i mitten av augusti och upplever det som en flygande start med hög aktivitet. Mitt fokus har varit att både bekanta mig med bolagets processer, lära känna vår personal och samarbetspartners samt sätta min prägel på bolagets försäljningsstrategi.

Jag har haft möjligheten att vara ute på fältet och träffa befintliga kunder samt potentiellt nya kunder. Vid dessa möten har jag imponerats av hur lättförståelig produkten är och det är tydligt att Medimi®Smart gör verklig skillnad för olika typer av användare i vård och omsorg. Både vårdtagare som har börjat använda Medimi®Smart och hemtjänstpersonal rapporterar en upplevelse av ökad trygghet och kontroll vid användning av Medimis läkemedelsdispenserare. Det stärker min uppfattning att Medimi tillhandahåller en lösning med stor efterfrågan och hög försäljningspotential.

Genom att implementera välfärdsteknologiska lösningar i hemtjänsten öppnar vi dörren till en innovativ omställning av befintliga arbetsmetoder. För närvarande samarbetar de ansvariga inom Umeå kommun för att identifiera och utse de första användarna, och från Medimis sida står vi redo att stödja dem i det fortsatta arbetet mot en mer effektiv hemtjänst.

Pilotprojekten levererar i Finland och Norge

Det är glädjande att de första installationerna i norska Gjøvik kom på plats under det tredje kvartalet som en del av ett samarbetsprojekt mellan kommunen, apoteket, Hepro och Medimi. Det är ett projekt avsett för att kommunens personal ska testa funktionaliteten i Medimi®Smart. Den inledande återkopplingen har genomgående varit positiv. Kommunen har även beskrivit installationen på sin webbplats:

Første i Norge: Gjøvik kommune tar i bruk medisindispenseren MedimiSmart - Gjøvik kommune (gjovik.kommune.no)

På samma sätt fortsätter projektet i Finland enligt plan. Projektet har installerat planlagt antal enheter under projektfas och utvärdering med återkoppling från olika intressenter är planerad att äga rum under det sista kvartalet 2023.

Danmark driver tillväxt

I Danmark ser vi en fortsatt positiv utveckling, inte minst i de kommuner där vi redan är etablerade. I linje med tidigare år märker vi av vissa säsongsvariationer med färre installationer under semesterperioden, och naturligt förekommande frånfall av användare. Den senaste månaden har dock aktivitetsnivån ökat igen med fokus på kommundagar, mässor och klustermöten med Kommunernes Landsforening (KL). Medimi har också deltagit på Ateas IT-expodagar, vilket har resulterat i nya kontakter. Jag vill också påminna om vår intäktsmodell som innebär att månadsintäkterna växer i takt med ökat antal enheter ute på fält.

Kostnadsfokus

Parallellt med våra kundaktiviteter genomgår bolaget en omstrukturering med fokus på att minska de löpande operationella kostnaderna. Under den senaste tiden har vi noga granskat flera områden med avsikten att minska kostnadsdrivande aktiviteter. Bland annat har bolaget investerat i verktyg för lokal produktion av kassetter, vilket har resulterat i minskade produktionskostnader, kortare ledtider och lägre fraktkostnader. Bolaget har också styrt om resurser för att öka vårt fokus på marknads- och kundinriktade aktiviteter genom att anställa en service- och supporttekniker.

Sammanfattningsvis ser jag på framtiden med stor tillförsikt och hoppas kunna dela resultatet av den intensiva aktiviteten inom den närmaste tiden.

Johan Wiesel, vd Medimi AB

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), vd Johan Wiesel, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 076 117 97 93.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB