Reports

Publicerat: 2015-11-18 09:17:10

MedicPen AB: Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2015

Sammanfattning av tredje kvartalet 2015

2015-07-01 – 2015-09-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 1 591 839 SEK (- 1 497 969)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK
 • Soliditeten per den 30 juni 2014 uppgick till 87 %

*Beräknat utifrån 67 773 444 antal aktier

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2015.

 • MedicPen erhåller order från specialistklinik i Ungern. Ordern avser Medimi som är uppkopplade och sänder data och alarm om hur patienterna tar sin medicin. Ordervärdet överstiger 100 000kr. Det finns goda förutsättningar för att det kan vara en av våra referensmarknader i framtiden.

 • Bolaget förlänger sitt avtal med Trial Accelearation Institute (TAI). Samarbetet har nu pågått i två år, och vi har nu korrigerat strategierna mot specialistläkemedel samt vid vissa kroniska sjukdomstillstånd. I och med att vi nu lämnat in CDMA för godkännande i USA så öppnar den amerikanska marknaden upp sig för oss på ett helt nytt sätt. Detta är vad kunderna har efterfrågat.

 • MedicPen AB genomför en riktad nyemission av ca 9,7 miljoner aktier, viket tillför bolaget ca 8,6 miljoner kronor före emissionskostnader med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2015. Emissionen innebär att antalet aktier ökas med 16 %.

 • MedicPen och partners genomför rekonstruktion av utvecklingsprojektet "Trygg medicinering i hemmet" - ett telemedicinskt projekt. MedicPen AB tar över projektägandet och projektledaren Johnny Ernst Andersen den 1 november 2015. Johnny Ernst Andersen är mannen bakom projektidéen och har varit projektledare under hela projektperioden. Ambitionen är att genomföra funktions- och pilottester på Bornholm för att skaffa sig tillräckligt med erfarenhet för att kunna införa den telemedicinska lösningen både på Bornholm och i andra kommuner i Danmark. Johnny Ernst Andersen kommer fortsatt att ha ett nära samarbete med Bornholms regionskommun och kommer att finnas på plats på Bornholm under hela projektperioden.

MedicPen tecknar samarbetsavtal med CareConsult. Avtalet omfattar utveckling och marknadsföring i Danmark och inkluderar det projekt som MedicPen driver på Bornholmoch kallas ”Tryg medicineringieget hjem” ett telemedicinsktprojekt(pillerautomat).CareConsultövertar KMDs roll i projektet, sedan projektet har rekonstrueras. Genom samarbetet kommer det att integreras mot elektroniska patientjournaler och elektronisk omsorgs journal och där igenom erbjuda säkrare, billigare och

 • effektivare medicinhantering. Parterna skall bära sina egna kostnader. Avtalet gäller till och med 2017.
 • MedicPen lanserar Android-app som finns att ladda ned på Google Play. Appen/mjukvaran fyller flera viktiga funktioner och kommer i huvudsak att användas som en brygga mellan Medimi och olika hälsomjukvaror både internet baserade och fasta installationer. Medimi hanterar data på tablettnivå, de flesta system på marknaden har lägre upplösning och hanterar data på dosnivå. Appen överbryggar dessa skillnader.
 • MedicPen ingår avtal med Medexpert LTD i Ungern. Avtalet omfattar distribution, marknadsföring och försäljningsaktiviteter av MedicPens produkter. Avtalet ger Medexpert exklusiv rätt till den Ungerska marknaden. Medexpert är ett ungerskt bolag som verkar inom området hälso- och sjukvård.

Väsentliga händelser efter perioden

 • MedicPen meddelade i förra veckan att man nu fått godkänt att koppla upp Medimi mot CDMA nätverk av en av de största operatörerna i USA. MedicPen har sedan ca tre år ett samarbete med M2M Datasmart som kommer att hantera uppkopplingen av Medimi i det amerikanska telenätet. Detta innebära att MedicPen nu kan koppla upp Medimi mot det amerikanska CDMA-nätet. Medimi kommer att kunna kommunicera med vårdnadgivare så som sjukhus, doktorer, sköterskor, till och med anhöriga på ett helt annat sätt än vad vi kunnat tidigare tack vare att den är uppkopplad.

 • MedicPen och Cyto Cord-gruppen inleder ett samarbete. Cyto Cord-gruppen kommer att börja sälja MedicPens tablettdispenser Medimi på privatkliniken Szent Gellért i Budapest för att göra det enklare för patienterna att dosera sina läkemedel korrekt. För oss är detta ett stort genombrott i Ungern, där vi verkligen kan hjälpa patienterna till ett bättre liv med hjälp av Medimi.

 • Uzsoki Street Hospital tillsammans med MedicPen startar en pilotstudie. Det är precis denna sort studie, på kardiologklink vi letat efter att få starta. Vi behöver få verklighetsbaserade erfarenhet av hur Medimi fungerar. Den kommer att pågå i tre månader och inkludera 5 kardiologer och ca 45-50 patienter.

  Tidpunkter för ekonomisk information                                          

  Bokslutskommuniké för 2015:                                                        2016-02-18

  VD har ordet

  Under mitt första halvår som VD har det nu börjat hända en hel del saker i MedicPen, jag är bland annat nyss hemkommen från USA. Min känsla är att vi hittat rätt med våra strategier. Jag är övertygad om att läkemedelsindustrin med kliniska prövningar och framför allt specialistläkemedel är där Medimi passar bäst in, då det ofta är dyra läkemedel med komplexa doserings schema. De flesta läkemedelsbolagen visar stort intresse för Medimi och de nischade läkemedlen. Vi har idag kontakt med ett flertal läkemedelsbolag i Sverige och Danmark där våra förhoppningar är att bryta igenom. Vi behöver sälja Medimi på vår hemmamarknad, det är viktigt att vi samlar erfarenheter och referenser nära oss.

  Vi genomförde en riktademission som tillförde bolaget ca 8,6 miljoner kronor, en stark kassa som ger oss resurser att vi kan driva mot de mål vi satt upp.

  Den största händelsen under kvartal tre var att vi fick ett sedan länge efterlängtat CDMA godkännande i USA. Vi kan nu koppla upp Medimi mot det amerikanska CDMA-nätet. Medimi kommer att kunna kommunicera med vårdnadgivare såsom sjukhus, doktorer, sköterskor, samt med anhöriga. Detta innebär nu att vi kan börja marknadsföra Medimi på allvar fram för allt till Läkemedelsindustri och hemsjukvården i första hand.

  För att lyckas i USA måste vi hitta en passande distributör som täcker hela USA och som kan både marknadsföra, sälja och distribuera Medimi. Det är också viktigt att man ser synergier med de andra produkterna de har. Jag och TAI kommer att ta upp kontakten igen med de läkemedelsföretag som innan visat intresse av Medimi men varit avvaktande på grund av att vi ej haft CDMA.

  När det gäller e-hälsa har jag haft ett flertal diskussioner med Microsoft om hur vi skulle kunna ansluta Medimi till Healthvault eller Health. Just nu är det tyvärr inte möjligt på grund av flera omständigheter. Vi får avvakta och se hur Healthvault och Health utvecklas i framtiden, förr eller senare kommer det en öppning och då är vi redo.

  Vi har inlett ett samarbete med ett bolag som skall hjälpa oss med att se helheten från att doktorn föreskriver läkemedlet till att patienten har den i sitt magasin och kan sätt in den i sin Medimi. Bolaget har sin styrka i att de arbetar med både regulatoriska frågeställningar och erfarenheter från distribution och logistik. Den första rapporten bör komma i slutet på december, 2015.

  I Ungern händer det mycket, vi fick vår första order på 100 Medimi + magasin till dessa av privata kliniker, detta meddelades senare att det var Cyto Cord och Szent Gellért klinikerna. Klinikerna passar väldigt bra tillsammans med Medimi, dels har de ett patientklientel som inte är priskänsliga och de mediciner som dessa patienter använder passar också väldigt bra. De har nu bestämt sig för att börja använda Medimi på båda klinikerna.

  Under november beräknas vi att starta en pilotstudie med Medimi på Uzsoki Street Hospital. Vi kommer att samarbeta med kardiologkliniken och testa Medimi tillsammans med tabletter som man använder i första hand vid stroke och hjärtinfarkter. Om denna pilotstudie faller väl ut kommer vi att kunna använda Uzsoki Street Hospital med sitt goda renommé som referensklinik och marknadsföra Medimi över hela Europa. För att lyckas med allt vi gör nu i Ungern har vi skrivit ett samarbetsavtal med Medexpert som kommer att hjälpa oss på plats med marknadsföring, försäljning och distribution av Medimi.

  Vår strategi har varit att också lansera Pillerautomaten och då är det viktigt att vi skaffar oss erfarenhet av den. Som tidigare planerat kommer vi att genomföra en pilottest med Pillerautomaten. Denna har dock blivit lite försenad på grund av att det har tagit längre tid än förväntat att få över materialet från KMD till Care Consult. Jag är övertygad om att samarbetet mellan Care Consult, Bornholms kommun, Bornholms sjukhus och MedicPen kommer leda till att vi nu får en studie som kommer att vara mycket väl genomförd.

  När studien är genomförd kommer vi att fortsätta dialogen med de kommuner som redan visat intresse av att köpa Pillerautomaten. Medimi och Piller automaten ligger helt rätt i tiden, ett stort intresse finns från kunderna, jag är övertygad om att genom hårt arbete kommer vi att nå våra mål.

  Med de flesta av de projekt vi har igång idag har vi nu tagit 2-3 steg framåt under detta kvartal, nu gäller det att få färdigt dessa projekt så att vi kan börja sälja Medimi och Piller automaten. Vi kan lägga ett mycket händelserikt kvartal till handlingarna.

  Med vänlig hälsning

  Anders Skarman

  VD MedicPen AB (publ)

  Med vänlig hälsning

  MEDICPEN OCH MEDIMI®

  Bakgrund – statistik över följsamhet

  MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

  • 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
  • 25 procent av alla intagningar på sjukhus av patienter över 65 år.
  • 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
  • Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.

  Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm

  MedicPen Aktiebolag (publ)

  MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 1 900 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Halmstad.

  Medimi® – ett system för medicineringshjälp

  MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser och kringutrustning till den. Medimi finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. I dagsläget tillhandahåller MedicPen tre storlekar för upp till sex olika mediciner som kan innehålla 90 tabletter.  

  Mjukvaran i Medimi håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt.

  Medimi finns i två utföranden, Medimi och Medimi PRO. Medimi PRO är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat.

  Medimi finns med olika möjligheter till kommunikation via mobilnäten så som GSM och CDMA som är en amerikansk standard. Vidare kan Medimi kommunicera via Bluetooth och USB. Väljer man GSM eller CDMA är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsprotokoll som ger möjlighet att göra så kallade appar.

  Tablettmagasinen är en central del i Medimi- systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.

  Systemet inkluderar även automatladdare, en bordsmaskin som fyller tablettmagasinen automatiskt på några sekunder. Målgrupperna för ett system med automatladdare är läkemedelsbolag som gör kliniska studier, äldrevård och långvård samt vårdbolag. Fördelarna med automatladdare är stora tidsbesparingar samt högre säkerhet.

  Läkemedelsindustrin

  Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom att använda Medimi kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter. Vid en studie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ledde användandet av MedicPens produkter till att följsamheten ökade till över 95 %. Under studien genomfördes blodprov som också visade att mängden aktiva substanser som medicinen tillförde också förbättrades hos patienterna.

  Kliniska prövningar

  En av styrkorna med Medimi är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM, CDMA (i USA)och Bluetooth. Medimi skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi säkerställer bättre följsamhet kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat, med färre antal testpersoner.

  Sjukhus och äldreboende

  Genom att använda Medimi på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får medicin som ordinerat. Tabletthanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi ifall patienten inte matar ut medicinen. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen.

  Hemsjukvård

  Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mail från Medimi ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mail kan man få följsamhetsdata kopplad till patientens sjukjournal.

  Connected health (Telemedicin), e-hälsa och integrering i andra system

  Medimi är unik eftersom man fjärrstyrt kan göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi är ute hos patient. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen. Via mobilnätet kopplar man upp sig direkt mot Medimi, och kan då fjärrstyrt göra ändringar. Man kan till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen, eller till och med starta en ny medicinering ifall den finns förberedd i Medimi. Det ger en dosflexibilitet som är helt unik. Vidare är det så att olika delar inom läkemedelsbranschen har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi för eget bruk. MedicPen uppfyller dessa helt olika kravspecifikationer och för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi är konstruerad för att lätt anpassas till olika kunders behov.

  Granskning av revisor

  Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.
  Avlämnande av delårsrapport
  Malmö den 18 november 2015

  Styrelsen,
  MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB