Reports

Publicerat: 2023-11-13 17:35:00

Medimi AB: DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 1 januari – 30 september 2023

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Johan Wiesel tillträde som ny vd den 16 augusti 2023.
  • De första installationerna i norska Gjøvik kom på plats i samarbete med Hepro.
  • Genomgång av företagets löpande kostnader med målsättningen att minska icke väsentliga utgifter.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Medimi AB säkrade finansiering på 2,5 MSEK för att stärka sin expansion i Danmark.

Vd har ordet

Ökande försäljningssiffror för femte kvartalet i rad

Vi visar tillväxt för femte kvartalet i rad, vilket markerar ett trendbrott då vi tidigare sett en nedgång under semesterperioden med minskad aktivitet på marknaden.

Under det tredje kvartalet har vi fortsatt att öka försäljningen, framför allt i Danmark, med en tillväxt på 85 procent. Tillväxten kommer från både installationer hos årets nya kunder och från befintliga avtal. Samtidigt har vi startat upp nya pilotprojekt på andra platser i Norden vilket är viktigt för vårt framtida tillväxtmål.

Sedan årsskiftet har vår installerade bas ökat med 35 procent samtidigt som vi har gjort affärer med en bättre prismix. Detta resulterade i en total omsättning på 2,7 MSEK.  Sammantaget visar årets första nio månader en omsättningsökning på 79 procent jämfört med samma period föregående år.

Medimis lösning används och utvärderas idag av vårdpersonal och vårdtagare i hela Norden där man sett stora kostnadseffektiviseringar och resursbesparingar. Vår affärsmodell med en kontinuerlig och repetitiv månadskostnad för kommunen gör att vår omsättning också ökar kontinuerligt i takt med att fler enheter sätts ut.

De något högre kostnaderna under det tredje kvartalet beror främst på ändringar i redovisning av varulager och anläggningstillgångar, vilka genomfördes för ett år sedan. Vi arbetar aktivt med att omstrukturera vår verksamhet och minska kostnader för konsulter och löner. Besparingen förväntas få full effekt i slutet av året och gör bolaget väl rustat för framtiden.

Danmark driver tillväxt med fler installationer

I Danmark ser vi fortsatt en positiv utveckling, inte minst i de kommuner där vi redan är etablerade. Vi har upplevt en längre semesterperiod med minskad aktivitet under hela juli och augusti men i september ökade aktivitetsnivån igen och vi presenterade vår lösning på bland annat kommundagar, Ateas IT-expodagar och klustermöten med Kommunernes Landsforening (KL). Dessa möten har resulterat i nya kontakter och affärsmöjligheter vilka vi nu följer upp.  

Försäljningsmässigt ligger vårt fokus på att expandera våra befintliga avtal och driva tillväxt i de kommuner där vi redan är etablerade. Inom region Nord är Aalborg och Mariagerfjord befolkningsmässigt två av de större kommunerna inom TIM-kontraktet och också de kommuner som uppnått en hög grad av installationer. Även volymen i Naestved kommun på Själland fortsätter att utvecklas positivt. Modellen som vi använder i Naestved visar på potentialen av vår lösning och har väckt stort intresse även i andra kommuner runtom i landet.

Pilotprojekten levererar i Finland och Norge

Det är glädjande att de första installationerna i norska Gjøvik kom på plats under det tredje kvartalet, som en del av ett samarbetsprojekt mellan kommunen, apoteket, Hepro och Medimi. Det är ett projekt avsett för att kommunens personal ska testa och utvärdera funktionaliteten i Medimi®Smart.

På samma sätt framskrider projektet i Finland enligt förväntan. Utvärdering med återkoppling från olika intressenter är planerad att äga rum under det sista kvartalet 2023.

Behovet av välfärdsteknologiska lösningar inom hemsjukvården är stor även i Sverige och Umeå kommun upphandlade både dospåsar och lösdispensering. För närvarande samarbetar de ansvariga inom kommunen för att identifiera och utse de första användarna. Från bolagets sida gör vi allt vi kan för att stödja dem i det fortsatta arbetet mot en mer effektiv hemtjänst och föreslår anpassningar i befintliga arbetsmetoder.

Framåtblick mot årets sista kvartal

Det växande intresset för vår effektiva och hållbara lösning för förbättrad följsamhet och kvalitetssäkrad läkemedelshantering är på stadig uppgång. Vi är redan etablerade i tre av fem regioner i Danmark och den positiva utvecklingen med pilotprojekt i Finland och Norge, tillsammans med möjligheterna i Sverige, indikerar en ökad efterfrågan på avancerad medicindispensering av läkemedel i hemmet. Vår omsättning fortsätter att utvecklas enligt våra målsättningar och vi har goda förhoppningar om att nå vårt mål för 2023 att växa med cirka 100 procent.

För ledningen och styrelsen är kapitalanskaffning ett prioriterat fokusområde för att säkerställa en stabil likviditet framöver. En viktig del av detta är att vi under oktober månad har säkerställt 2,5 MSEK i lånefinansiering för att driva tillväxt och expandera vår verksamhet genom att etablera bolag i Danmark.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB