Reports

Publicerat: 2023-11-30 14:41:24

Transferator AB: Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2023

9 MÅNADER, JANUARI – SEPTEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 39,7 (38,9) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,2 Mkr (5,6) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -4,6 Mkr (-3,7).
 • Resultat från finansiella poster uppgick till 22,1 (0,02) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 21,3 (2,5) Mkr.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,55 kr (0,54)
 • Soliditeten uppgick till 51,3% (55)
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 1,3 Mkr.

3 MÅNADER, JULI – SEPTEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 10,4 (12,7) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,6 Mkr (4,1) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,5 Mkr (-1,3).
 • Resultat från finansiella poster uppgick till -0,5 (-0,1) Mkr.
 • Nettoresultatet blev -1,2 (2,8) Mkr.

-------

 • Koncernens omsättning för perioden uppgick till 39,7 Mkr, en ökning med 2%.
 • All omsättning hänförs till ABG-koncernen som har en underliggande organisk tillväxt och expansiv marknadsposition med stabila utsikter. Tredje kvartalet var omsättningsmässigt svagare än motsvarande kvartal föregående år och omsättningen blev 10,4 Mkr men avvikelsen hänförs till naturliga variationer mellan kvartalen beroende på när projekt slutlevereras och faktureras under året.
 • Resultatet, EBITDA för niomånadersperioden uppgick till 3,2 Mkr. Tredje kvartalets EBITDA blev 0,6 Mkr. Förklaringen ligger i minskad försäljning under tredje kvartalet samt en marginalförsvagning pga högre importpriser mot bakgrund av den svaga svenska kronan. Dessa omständigheter har förbättrats efter perioden.
 • Nettoresultatet för perioden uppgick till 21,3 (2,5) Mkr. Nettoresultatet påverkades positivt av tilläggsköpeskillingen från ELKAB Studios. Resultatet har även belastats av planenliga avskrivningar m.m. om -4,6 Mkr samt nansiella kostnader om – 1,4 Mkr. De finansiella kostnaderna, i form av räntekostnader samt valutakursförluster, har ökat avsevärt jämfört med föregående år pga den höjda räntenivån i ekonomin och en snabbt försvagad svensk krona.

-------

Redovisningsprinciper

Moderföretaget Transferator AB (publ) redovisar i enlighet K3. Dotterföretagen med verksamhet Transferator Industri AB och Transferator Ventures AB redovisar enligt K2.

Dotter- och Intresseföretagsredovisning, övriga upplysningar m.m.

Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för
samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande in ytande enligt Aktiebolagslagens regler. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande in ytande.

Bolaget har per balansdagen två helägda dotterföretag. Transferator Industri AB (inkl underkoncern) samt Transferator Ventures AB, vilka samtliga konsolideras. Bolaget har även ett vilande helägt dotterföretag Transferator Fastigheter AB där ingen verksamhet eller materiella tillgångar förekommer. Avseende engagemanget i E-ply Plywood i Edsbyn AB, som sker i dotterbolaget Transferator Industri AB, har det företaget beslutat att inte konsolidera förvärvet med hänvisning till de undantagsregler som nns i ÅRL 7:5 §. Transferator Industri ABs ägarandel i E-Ply uppgick till 97,2% per balansdagen. Aktierna i E-ply är bokförda till 0 Mkr.

Företagsägd kapitalförsäkring

Moderbolaget har en företagsägd kapitalförsäkring med anslutet kreditkonto som används för placeringar
i listade innehav. Dessa innehav klassas inte som näringsbetingade aktier. Bokfört värde på balansdagen var
49 820 Tkr. Marknadsvärdet på balansdagen var 72 281 Tkr med en belåningsgrad om 14%. Någon uppskrivning sker inte såtillvida inte marknadsvärdet realiserats alternativ att marknadsvärdet på ett tillförlitligt och bestående sätt väsentligt överstiger det redovisade värdet.

Skattesituation m.m.

Bolaget bokar ingen skattekostnad för perioden pga historiska förlustavdrag nns i verksamheten. Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisningsmässiga. Bolaget strävar
efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. En ökad andel noterade innehav kan i sin tur öka skattekostnaden för Bolaget då det där föreligger andra skatteregler. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.

Risker

Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Spotlight Stockmarket hemsida www.spotlight.se.

Revisorns granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för året 2023, januari – december, 12 månader, publiceras den 29 februari 2024.

Delårsrapport Januari – mars 2024, 3 månader, publiceras den 31 maj 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB