Reports

Publicerat: 2024-02-15 08:30:00

Sustainion Group AB: Bokslutskommuniké januari 2023 - december 2023

“Tillfredsställande tillväxt och lönsamhet trots utmanande marknad”

Sammanfattning av perioden oktober 2023 - december 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 56 411 TSEK (52 683), en tillväxt om 7,1 procent, varav -4,2 procent organiskt
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 715 TSEK (11 100), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,9 procent (21,1)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2 169 TSEK (7 798)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,01 kr (0,02)

Sammanfattning av perioden januari 2023 - december 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 170 502 TSEK (146 829), en tillväxt om 16,1 procent, varav 5,9 procent organiskt
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 494 TSEK (21 297), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 12,0 procent (14,5)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5 863 TSEK (9 363)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,01 kr (0,01)

Händelser under perioden oktober 2023 - december 2023

  • Valberedning utsedd i Sustainion Group inför årsstämman 2024.

VD har ordet

Positiva framsteg under året med tillväxt under god lönsamhet samt stärkta organisationer och bra kassaflöde ger goda förhoppningar inför 2024

Under 2023 har Sustainion, trots utmanande tider, utvecklats väl med en tillväxt om 16,1 procent, varav 5,9 procent organiskt. Den organiska tillväxten är något under vårt mål om minst 10 procent, men koncernen har utvecklats i rätt riktning. Vårt EBITDA för helåret landade på 20,5 MSEK vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 12,0 procent, i linje med vårt finansiella mål om 12 procent. Nettoskuld/EBITDA blev 3,9x som är högre än vårt långsiktiga mål om 3,0x men vi ser det som tillfälligt och målsättningen är att minska skuldsättningsgraden under året.

Det fjärde kvartalet visade en högre omsättning jämfört med föregående år, främst drivet av förvärvet av Leading Light. Fjärde kvartalet 2022 var ovanligt starkt då EWF Eco löste leveransutmaningarna och kunde leverera stora restordrar, vilket gör att den organiska tillväxten för Q4 blir negativ i jämförelse, trots ett starkt kvartal även 2023. Tillväxten i Q4 blev 7,1 procent, varav organiskt -4,2 procent. Vårt EBITDA för Q4 blev 6,7 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 11,9 procent. Resultatet inkluderar en lagerjustering om 3,1 MSEK men också en positiv effekt på 3,2 MSEK från en omvärdering av tilläggsköpeskilling i Leading Light.

Organisationsmässigt har året innehållit flera förändringar. Bland annat tillträdde Peter Brocker i mars som ny VD i EHC Teknik och en ny ekonomifunktion är på plats i alla tre bolagen EHC Teknik, Elpro och EWF Eco. Dessutom har Johanna Nyström precis tillträtt som ny VD i Elpro där tidigare VD övergår i en ny roll som Teknisk chef.

Vi har under 2023 ännu inte sett resultatet av försäljningssynergierna mellan EWF Eco och Leading Light. Vi ser dock fram emot att dra nytta av dessa synergier under 2024. Intresset för våra produkter, inklusive smarta papperskorgar och laddskåp för elcykelbatterier, är fortsatt bra och i kombination med smart belysning från Leading Light har vi ett starkt erbjudande till marknaden.

Miljöteknikbolaget EnviroClean arbetar fortfarande med godkännandeprocessen av den framtagna partikelmätaren för den tyska marknaden, men under tiden fortsätter våra befintliga produkter att sälja bra. Under ledning av vår nya VD har organisationen i EHC Teknik utvecklats positivt och är redo att hantera fler affärer under 2024.

Elpro har under året delvis mött utmaningar inom kundsegment exponerade mot laddinfrastruktur men har framgångsrikt delvis kompenserat detta genom att öka försäljningen till andra kunder.

Genom förvärvet av Leading Light har vi under året stärkt vår position på marknaden inom Smart City. Förvärv är fortsatt en tydlig del av vår tillväxtstrategi och vi ser fram emot fler affärer under 2024. Under året genererade koncernen ett kassaflöde på 17,6 MSEK. Med våra kassaflödesgenererande verksamheter och en befintlig kassa/likviditet på ca 20 MSEK har vi en god grund för fortsatta förvärv.

Jag vill tacka våra kunder för att ni har förtroende för våra bolag och produkter, samt våra medarbetare för ert engagemang och insatser under det gångna året. Våra bolag är väl rustade för att ta sig an utmaningarna och möjligheterna som 2024 har att erbjuda. Tack också till våra aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende. Jag ser fram emot att fortsätta vår gemensamma resa mot tillväxt och framgång.

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

Se hela rapporten.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024 klockan 08:30 CET.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB