Reports

Publicerat: 2024-02-29 11:44:55

Transferator AB: Bokslutskommuniké 2023

12 MÅNADER, JANUARI – DECEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 60,9 (54,7) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 7,3 Mkr (7,1) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -6,7 Mkr (-6,1).
 • Resultat från finansiella poster uppgick till 20,2 (2,5) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 21,6 (4,5) Mkr.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,55 kr (0,57).
 • Soliditeten uppgick till 54,3% (58,0)
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 0,9 Mkr.

3 MÅNADER, OKTOBER-DECEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 21,2 (15,8) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 4,1 (1,5) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -2,1 (-2,3) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 0,2 (1,8) Mkr.

____________________________________________________________________________

 • Koncernens omsättning för året uppgick till 60,9 Mkr, en robust ökning med 6,2 Mkr jämfört med föregående år. All omsättning hänförs till ABG-koncernen och förklaras av att företaget breddat sin produktmix och därmed nått nya kundsegment samt tagit marknadsandelar. Den underliggande efterfrågan på energilagringslösningar för flytande bränsle är fortsatt stark i kölvattnet av kriget i Ukraina. Råvarusidan i form av stål har varit fortsatt volatil med fortsatt höga priser emedan en viss lättnat kunnat ses de senaste kvartalen. Vidare har inflation i leverantörsledet drivit upp kostnaderna och det försöker företaget kompensera med slimmat erbjudande och kostnadseffektiviseringar. Till viss del märks att kunder pga stigande prisnivåer avvaktar beslut om investeringar.

 • Resultatmässigt, EBITDA, uppgick till 7,3 (7,1) Mkr för helåret. Resultatökningen är en följd av ökad omsättning. För sista kvartalet uppgick EBITDA till 4,1 (1,5) Mkr och blev avslutningen på ett starkt försäljningsår. 

 • Nettoresultatet för året uppgick till 21,6 (4,5) Mkr. Årets resultat i Koncernen har påverkats positivt av att dotterbolaget Transferator Ventures AB i april erhöll 23,8 Mkr i tilläggsköpeskilling på försålda aktier i ELKAB Studios AB. Hela likviden påverkade årets resultat i Koncernen. De finansiella kostnaderna, i form av räntor och valutakursförluster, har ökat avsevärt jämfört med föregående år pga den höjda räntenivån i ekonomin och en kraftigt försvagad svensk krona.

 • Investeringar under året översteg 16 Mkr och bestod av dels investeringar i anläggningstillgångar för uthyrning inom ABG-koncernen såväl som finansiella investeringar i ett antal listade innehav, samt i Transferator Ventures en ökning av ägandet i EMPE Diagnostics (onoterat) samt Hedera Group AB publ (listat), vidare togs en position i diagnostikföretaget Q-linea AB Publ. (listat).

 • Styrelsen har för avsikt att föreslå en utdelning om 0,24 kr per aktie, 23 Mkr, oavsett serie på kommande årsstämma.

__________________________________________________________________________

Risker


Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Spotlight Stockmarket hemsida www.spotlight.se.


Redovisningsprinciper


Moderföretaget Transferator AB (publ) redovisar i enlighet K3. Dotterföretagen med verksamhet Transferator Industri AB och Transferator Ventures AB redovisar enligt K2.


Dotter- och Intresseföretagsredovisning, övriga upplysningar m.m.


Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för
samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Bolaget har per balansdagen två helägda dotterföretag. Transferator Industri AB (inkl underkoncern) samt Transferator Ventures AB, vilka samtliga konsolideras. Bolaget har även ett vilande helägt dotterföretag Transferator Fastigheter AB där ingen verksamhet eller materiella tillgångar förekommer. Avseende engagemanget i E-ply Plywood i Edsbyn AB, som sker i dotterbolaget Transferator Industri AB, har det företaget beslutat att inte konsolidera förvärvet med hänvisning till de undantagsregler som finns i ÅRL 7:5 §. Transferator Industri ABs ägarandel i E-Ply uppgick till 97,2% per balansdagen. Aktierna i E-ply är bokförda till 0 Mkr.


Företagsägd kapitalförsäkring


Moderbolaget har en företagsägd kapitalförsäkring med anslutet kreditkonto som används för placeringar i listade innehav. Dessa innehav klassas inte som näringsbetingade aktier. Bokfört värde på balansdagen var 49 820 Tkr. Marknadsvärdet på balansdagen var 69 892 Tkr med en belåningsgrad om 14%. Någon uppskrivning sker inte såtillvida inte marknadsvärdet realiserats alternativ att marknadsvärdet på ett tillförlitligt och bestående sätt väsentligt överstiger det redovisade värdet.


Skattesituation m.m.


Bolaget bokar ingen skattekostnad för perioden pga historiska förlustavdrag finns i verksamheten. Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisningsmässiga. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. En ökad andel noterade innehav kan i sin tur öka skattekostnaden för Bolaget då det där föreligger andra skatteregler. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.


Revisorns granskning


Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.


Årsstämma 2024


Bolaget har ännu inte fastställt någon dag för årsstämma men den beräknas avhållas i maj/juni 2024.
När dagen för årsstämma fastställts av styrelsen kommer det tillkännages genom pressmeddelande.


Utdelning


Styrelsen har för avsikt att föreslå en utdelning om 0,24 kr per aktie, 23 Mkr, oavsett serie.


Kommande rapporttillfällen


Delårsrapport Januari-Mars 2024, 3 månader, publiceras den 31 maj 2024.
Halvårsrapport Januari-Juni 2024, 6 månader, publiceras den 31 augusti 2024.


Denna information är sådan som Transferator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-29 11:45 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB