Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-13 08:37:06

Transferator AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Transferator AB (publ), org.nr 556692-3248, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 juni 2024 kl. 10:00, på Strandvägen 5 B, 114 51 Stockholm i Stockholm, plan 3.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska

 • dels senast den 30 maj 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
 • anmäla sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 3 juni 2024

Anmälan ska göras via e-post till fredrik.vojbacke@transferator.com eller brevledes till Transferator AB (publ), Att: Fredrik Vojbacke, Box 56067, 102 17 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 30 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 3 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.transferator.se/.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 2. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 3. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
 5. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Jakob Johansson, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman

Punkt 7

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 0,42 kronor per aktie, motsvarande totalt        40 407 097 kr. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 12 juni 2024.  Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 17 juni 2024. Styrelsen bemyndigas att, om så skulle krävas, besluta om annan avstämningsdag samt dag för utbetalning av utdelning.

Punkt 8

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha en revisor med en revisorssuppleant.

Punkt 9

Det föreslås att ett styrelsearvode om totalt 420 000 kronor ska utgå varav 120 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter samt att revisor erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10

Det föreslås att Fredrik Vojbacke, Jakob Johansson, Guntis Brands och Henrik Halvorsen omväljs till styrelseledamöter samt att Per Strömberg omväljs till revisor och att Mikael Nilsson omväljs till revisorssuppleant.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar, fullständigt beslutsunderlag och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget senast 3 veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådan upplysning bör lämnas skriftligen till Bolaget per brev till Transferator AB (publ), Box 56067, 102 17 Stockholm eller via e-post till fredrik.vojbacke@transferator.com senast den 30 maj 2024.

______________________

Stockholm i maj 2024

Transferator AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB