Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-22 19:00:00

Sustainion Group AB: Kommuniké årsstämma 2024-05-22

Enligt kallelse publicerad den 24 april 2024 avhölls årsstämman i Sustainion Group AB, org. Nr. 556405-9367, den 22 maj 2024.

Vid årsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.sustainion.se.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen oförändrat ska uppgå till 6 ledamöter utan några suppleanter.
Följande personer valdes av stämman till styrelse:

-          Magnus Greko                - Omval styrelsens ordförande

-          Ewa Linsäter                   - Omval

-          Göran Nordlund              - Omval

-          Henrik Pålsson               - Omval

-          Carl Schneider                - Omval

-          Anna Skarenhed             - Nyval

Brodde Wetter lämnar sin styrelseplats men kvarstår som föredragande VD och koncernchef.

Stämman beslutade även att välja Frejs Revisorer AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jonas Hann.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 85 950 kronor (ett och ett halvt prisbasbelopp) vardera, totalt 171 900 konor, till de externa styrelseledamöterna Anna Skarenhed och Ewa Linsäter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för val av ledamöter till valberedning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att inte göra några ändringar i gällande valberedningsinstruktion. Valberedningens sammansättning offentliggörs senast sex (6) månader före årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av totalt högst tjugo (20) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Vid stämman var ca 66,7 procent av Sustainions aktier och röster representerade.

Göteborg den 22 maj 2024

Styrelsen


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB