Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-31 11:03:12

Transferator AB: Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2024

3 MÅNADER, JANUARI – MARS, 2024

 • Koncernens omsättning uppgick till 12,3 (15,6) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,1 Mkr (2,2) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,7 Mkr (-1,5).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 40,7 (0,3) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 40,9 (0,5) Mkr.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,98 kr (0,55).
 • Soliditeten uppgick till 70,0% (53,5)
 • Koncernens likvida medel uppgick till 54,2 Mkr.
 • Styrelsen har till årsstämma den 10 juni 2024 föreslagit utdelning om 0,42 kr per aktie, oavsett serie, motsvarande totalt 40,4 Mkr i utdelning.

---------------------

 • Koncernens resultat uppgick till 40,9 Mkr för perioden. Tilläggsköpeskillingen för sålda aktier i ELKAB studios utgjorde huvuddelen av resultatet för perioden.

 • Koncernens omsättning för perioden uppgick till 12,3 Mkr, vilket innebar att kvartalet blev lite svagare än motsvarande period föregående år och jämförelseperioden var i sig något starkare än vanligt. Den underliggande efterfrågan på energilagringslösningar för flytande bränsle är fortsatt god och ABG-koncernen når nya marknader med egenutvecklade produkter.

 • Bolaget har under, samt efter kvartalets slut, ökat sitt ägande i diagnostikföretaget Q-linea AB (Nasdaq: QLINEA) till cirka 4,2% och ägandet är via en kapitalförsäkring. Inga övriga investeringar av väsentlig betydelse har skett under perioden

 • Koncernen har under, samt efter perioden minskat sin externa skuldsättning till kreditinstitut med cirka 13 Mkr genom återbetalning av värdepapperslån.

---------------------

Risker
Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Spotlight Stockmarket hemsida www.spotlight.se.


Redovisningsprinciper
Moderföretaget Transferator AB (publ) redovisar i enlighet K3. Dotterföretagen med verksamhet Transferator Industri AB och Transferator Ventures AB redovisar enligt K2.


Dotter- och Intresseföretagsredovisning, övriga upplysningar m.m.
Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.


Bolaget har per balansdagen två helägda dotterföretag. Transferator Industri AB (inkl underkoncern) samt Transferator Ventures AB, vilka samtliga konsolideras. Bolaget har även ett vilande helägt dotterföretag Transferator Fastigheter AB där ingen verksamhet eller materiella tillgångar förekommer. Avseende engagemanget i E-ply Plywood i Edsbyn AB, som sker i dotterbolaget Transferator Industri AB, har företaget beslutat att inte konsolidera förvärvet med hänvisning till de undantagsregler som finns i ÅRL 7:5 §. Transferator Industri ABs ägarandel i E-Ply uppgick till 97,2% per balansdagen. Aktierna i E-ply är bokförda till 0 kr.


Företagsägd kapitalförsäkring
Moderbolaget har en företagsägd kapitalförsäkring med anslutet kreditkonto som används för placeringar i listade innehav. Dessa innehav klassas inte som näringsbetingade aktier. Bokfört värde på balansdagen var 32 980 Tkr. Marknadsvärdet på balansdagen var 73 851 Tkr med en belåningsgrad om 0%. Någon uppskrivning sker inte såtillvida inte marknadsvärdet på ett tillförlitligt och bestående sätt väsentligt överstiger det redovisade värdet.


Skattesituation m.m.
Bolaget bokar ingen skattekostnad för perioden p.g.a. att historiska förlustavdrag finns i verksamheten. Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisningsmässiga. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. En ökad andel noterade innehav kan i sin tur öka skattekostnaden för Bolaget då det där föreligger andra skatteregler. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.

 

Revisorns granskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.


Årsstämma 2024
Bolaget har fastställt dag för årsstämma till den 10 juni 2024.


Utdelning
Styrelsen har föreslagit årsstämma en utdelning om 0,42 kr per aktie, totalt 40,4 Mkr, oavsett serie.


Kommande rapporttillfällen
Halvårsrapport Januari-Juni 2024, 6 månader, publiceras den 30 augusti 2024.
Delårsrapport Juli-September 2024, 3 månader, publiceras den 29 november 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB