Press release from Companies

Publicerat: 2024-06-10 10:41:13

Transferator AB: Kommuniké från årsstämma i Transferator AB (publ)

Transferator AB (publ), org.nr 556692-3248, höll idag, måndag den 10 juni 2024, årsstämma där följande beslut fattades.
 

Årsstämman biföll styrelsens förslag om utdelning om 0,42 kronor per aktie, motsvarande totalt 40 407 097 kr. Som avstämningsdag för utdelning beslutades den 12 juni 2024. Utdelningen beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 17 juni 2024.

Vid årsstämman omvaldes Fredrik Vojbacke, Jakob Johansson, Guntis Brands och Henrik Halvorsen som ledamöter i styrelsen. Jakob Johansson omvaldes till styrelsens ordförande.

De tjänstgörande styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade om omval av revisorn Per Strömberg och revisorssuppleanten Mikael Nilsson.

Resultat- och balansräkning för 2023 fastställdes.

Arvode till revisor, styrelse samt styrelseordförande festsälldes i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB