Publicerat: 2017-12-20 12:45:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om HQ AB: HQ föreslår nyemission på 335 miljoner kronor

Aktieägarna i tidigare finansbolaget HQ, som nu bedriver skadestånds- och återvinningsmål,
kallas till extra bolagsstämma måndagen den 22 januari i Stockholm.

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning per den 14 december i enlighet med aktiebolagslagen då bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade
aktiekapitalet.

Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om att driva verksamheten vidare, vilket förutsätter att bolaget har har en möjlighet att erhålla erforderlig finansiering. Styrelsen föreslår därför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Villkoren i nyemissionen är 22:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna 22 nya aktier till teckningskursen 3 öre per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras lägst 305 miljoner kronor och högst 335 miljoner kronor. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 27 februari och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 28 februari.
Teckningstiden löper från 7 mars till 22 mars och handel med teckningsrätter sker den 7 mars till 20 mars.

Bolagsordningen föreslås ändras innebärande att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 miljarder aktier och högst 20 miljarder aktier.

Vidare ska stämman besluta om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Samtliga styrelseledamöter i bolaget lämnar vid bolagsstämman sina uppdrag till förfogande. Christer Sandberg och Peter Zonabend har meddelat att de med aktieägarnas förtroende ställer upp till omval. Johan Wiklund har avträtt sitt uppdrag och kommer inte att ställa upp vid omval som styrelseledamot. Valberedningen kommer senast två veckor innan bolagsstämman att lämna sitt förslag till val av ledamöter.

Läs mer om HQ AB