Hem

Publicerat: 2021-06-10 07:14:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Josab Water Solutions AB: Josab kommenterar avvikelser i revisionsberättelsen

Vattenreningsbolaget Josab Water Solutions kommenterar avvikelser som den ansvariga revisorn lämnat i revisionsberättelsen för år 2020.

Revisorn vill fästa uppmärksamhet på stycket "förväntad framtida utveckling" i förvaltningsberättelsen gällande potentiellt behov av extern finansiering för att säkerställa fortsatt verksamhetsdrift.

Revisorn konstaterar att en sådan extern finansiering var vid revisionsberättelsens avlämnande inte säkerställd, varför väsentliga osäkerhetsfaktorer kan föreligga.

Revisorn lämnar även en anmärkning på att årsstämman 2020 hållits senare än vad som föreskrivs i aktiebokslagen.

Josab kommenterar båda avvikelserna i pressmeddelandet.

"Då revisorn bedömer fortsatt drift under en period av 12 månader, som inkluderar tillgänglig likviditet, befintliga projekt och projekt som ännu ej är kontrakterade, så finns det för en utomstående ett naturligt inslag av osäkerhet vid ett givet tillfälle vilket ges uttryck för i denna skrivning", skriver Josab och fortsätter:

"Vad gäller den försenade stämman föregående år var det ett misstag i den egna administrationen som förorsakade denna försening, och interna rutiner säkerställer att detta inte sker igen."

Josab har separat meddelat att de upptagit ett lån på 10 miljoner kronor.

Läs mer om Josab Water Solutions AB