Press release from Companies

Publicerat: 2017-12-21 12:19:03

HQ AB: HQ AB har överklagat tingsrättens dom i skadeståndsmålet och utdelningsmålen mot samtliga svaranden

HQ AB (Bolaget) har överklagat Stockholms tingsrätts dom i det s.k. HQ-målet. Överklagandet gäller samtliga svaranden och omfattar målets båda delar, skadeståndsmålet och utdelningsmålet.

Tingsrätten konstaterar att styrelseledamöter och VD i HQ Bank, vissa styrelseledamöter i HQ AB samt HQ AB:s revisor förfarit oaktsamt i flera olika avseenden. Tingsrätten finner trots det att de oaktsamt agerande styrelseledamöterna och revisorn kan undgå ansvar eftersom det saknas tillräckligt samband mellan den klarlagda oaktsamheten och den skada som uppkommit.

Tingsrättens slutsats i orsaksfrågan är förvånande ur både juridiskt och förnuftsmässigt hänseende. Bolaget anser att tingsrättsdomen är felaktig i detta avgörande hänseende.

Det finns flera rättsfrågor som behöver prövas av högre instans, särskilt frågan om det funnits ett erforderligt orsakssamband mellan misskötseln och den skada som uppkommit.

Närmare om HQ-domens orsaksresonemang

Tingsrätten konstaterar i domen att en förutsättning för att skadeståndsansvar ska uppkomma är att svarandena har varit oaktsamma och att denna oaktsamhet orsakat skadan. Utöver ett krav på orsakssamband finns det också ett krav på att orsakssambandet var adekvat, effekten måste ha framstått som förutsebar för skadevållaren vid tiden för det oaktsamma agerandet. Sammantaget talar man om "adekvat kausalitet". 

Tingsrättens slutsats är att flera svaranden inte är ansvariga på grund av att det inte förelegat adekvat kausalitet. I denna del går tingsrätten fel i flera avseenden.

För det första har tingsrätten funnit att flera svarandeparter i ond tro underlåtit att åtgärda flera allvarliga brister som medfört att tillståndet återkallades. Det är uppenbart att ett åtgärdande av dessa brister väsentligt hade minskat risken för att tillståndet skulle återkallas. Det är enligt HQ AB i sig tillräckligt för att ansvar ska föreligga.

Vidare har tingsrätten funnit att flera svarandeparter oaktsamt medverkat i det händelseförlopp som kulminerade i att HQ Banks tillstånd återkallades vilket ledde till skadan. Skadan var förutsebar för svarandena. Även på denna grund bör, enligt HQ AB, ansvar föreligga.

Slutligen föreligger ansvar även om bedömningen sker utifrån ett traditionellt orsaksresonemang där en händelseutveckling betraktas som en kedja av orsaker och effekter. Skadan var förutsebar för svarandena.

För begäran om mer information vänligen kontakta:

Christer Sandberg per epost: christer.sandberg@hqab.se

Denna information är sådan information som HQ AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017.

Läs mer hos Cision
Läs mer om HQ AB