Hem

Reports

Publicerat: 2018-02-28 10:00:00

Latvian Forest Company AB: Bokslutskommuniké 2017

Jan-Dec 2017 · Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 21.323 (20.491) TEUR · Eget kapital uppgår till1,03 (1,06) EUR per aktie · Fastighetsinnehaven uppgår till 9.599 (9.303) hektar · Virkesvolymen uppskattas till ca 995.160 (929.000) kubikmeter · Omsättningen uppgick till 233,1 (123,7) TEUR · Operativt rörelseresultat uppgick till -159,2 (-289,6) TEUR · Värdeförändring skog uppgick till 480,6 (792) TEUR · Resultatet efter skatt uppgick till 1.483,4 (395,9) TEUR

Jan-Dec 2017

 • Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 21.323 (20.491) TEUR
 • Eget kapital uppgår till1,03 (1,06) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 9.599 (9.303) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 995.160 (929.000) kubikmeter
 • Omsättningen uppgick till 233,1 (123,7) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till -159,2 (-289,6) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 480,6 (792) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1.483,4 (395,9) TEUR

Okt-Dec 2017

 • Omsättningen för Okt-Dec uppgick till 96,7 (6,6) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till -7,8 (-101,9) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till -24,7 (231,7) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1.244,1 (92,5) TEUR

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar och bedriver skogsbruk i fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft, är:

-          en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter

-          att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning

-          att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enda, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Aktietorget sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 9.599 (9.303) hektar. Av dessa var 6.770 (6.530) skog och 2.830 (2.774) jordbruksmark och resterande annan mark inklusive 2.050 hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 995.000 (929.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar.

Under 2017 har sammanlagt ca 0,4 MEUR investerats i 11 enskilda fastigheter och 240 hektar med ett virkesförråd om ca 25.000 kubikmeter förvärvats. Under perioden okt-dec har sammanlagt ca 270 TEUR investerats och 168 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 17.200 kubikmeter förvärvats. Det genomsnittliga virkesförrådet var 140 kubikmeter per hektar skogsmark. Bolaget har lyckats genomföra förvärv av en fastighet där virkesförrådet är 210 kubikmeter per hektar och som dessutom kan generera ca 6.800 kubikmeter i avverkningsvolym.

Bolaget har kunnat behålla det genomsnittliga förvärvspriset till ca 13,06 EUR per kubikmeter 2017. Om värdet på jordbruksmarken beaktas, var det genomsnittliga förvärvspriset ca 14,62 EUR per kubikmeter, vilket var något bättre än det historiska priset på 15,7 EUR per kubikmeter. Det genomsnittliga priset per förvärvat hektar var ca 1.400 EUR. I mellersta Sverige från Gävleborg och Dalarnas län, ner till Södermanland och Värmland inklusive nordvästra delen av Västra Götaland, har priset för skogsmark stigit 2,6 procent till genomsnittspriset 415 kr/m³sk i enlighet med LRF Konsultrapport från sommaren 2017.

Styrelsen har diskuterat ett förslag från bolagsledningen beträffande effektivisering vid användning av jordbruksmark. Det beslutades att allt innehav av jordbruksmark skall revideras och delas upp i tre slag:

1. Den mest produktiva marken skall arrenderas ut till lokala lantbrukare;
2. Jordbruksmark med låg bördighet skall beskogas genom plantering av gran eller björk;
3. Jordbruksmark där man kan identifiera en intresserad köpare skall avyttras.

Ovan nämnda plan skall genomföras under 2018 för att uppnå högre intäkter på den mark som inte är relaterad till skogsbruk samt uppnå lägre andel jordbruksmark och annan mark av det totala innehavet.

Avverkning och röjning

Under året genomfördes avverkningar om 9.651 kubikmeter vilket är något mindre än tidigare planerade 10.000 kubikmeter. Den genomsnittliga nettointäkten för genomförda avverkningar under 2017 var 22 EUR per kubikmeter. Avverkningsvolymen för 2017 har påverkats av den utomordentlig våta sommaren och slutet av 2017. Under fjärde kvartalet har sammanlagt 4.139 kubikmeter avverkats med en genomsnittlig intäkt av 21 EUR per kubikmeter. Bolaget kommer att utvärdera marknadsutvecklingen opportunistiskt. Eftersom de allmänna marknadstendenserna är fördelaktiga för avverkningar, har bolagsledningen till styrelsen presenterat en mer aktiv avverkningsplan för 2018. I enlighet med denna plan skall bolaget avverka 10.000 kubikmeter under det första halvåret 2018.

I enlighet med den befintliga skogsförvaltningsplanen har bolaget mera aktivt engagerat sig i åtgärder för att långsiktigt öka värdet på skogstillgångarna. Sammanlagt har nästan 142 hektar röjts under året. Redan under de första två månaderna av 2018 har bolaget genomfört röjningar av ca 60 hektar. Under 2017 har bolaget planterat gran på 5 hektar. Bolagsledningen anser att investering i skogsförvaltning kommer att öka värdet av innehavet.

Omsättning och resultat

Omsättningen för året uppgick till 233,1 (123,7) TEUR. Intäkterna är till största del hänförliga till avverkningar.  

Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 96,7 (6,6) TEUR och avser huvudsakligen intäkter från försäljning av avverkningar, d.v.s. av rotposter. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av externa kostnader förklaras med en mera aktiv insats av skogsförvaltningen, detsamma gäller för råvaror och förnödenheter.

I samband med ovan nämnda samt med andra kostnadsbesparingar har bolaget lyckats minska kostnadsbasen från -413 TEUR (2016) till -392 TEUR (2017). Rörelseresultatet var -159,2 (-289,6) TEUR. Finanskostnaden var

-127,3 (-99,9) TEUR som en konsekvens av omstrukturering av villkor för banklån.

Årets ökning av värdet uppgick till sammanlagt 480,6 (792) TEUR och avser skillnaden mellan det bokförda anskaffningsvärdet och det beräknade verkliga värdet. Resultat för perioden uppgick till 1.483,3 (395,9) TEUR, förklaringen till detta finns i stycket Väsentliga händelser efter periodens utgång.

Inga förändringar har gjorts i antagandena som ligger till grund för beräkningen av verkligt värde för perioden.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsbruket, konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Sedan ingången av 2017 ingår även ersättning till VD i posten övriga externa kostnader. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för bl.a. förvaltning och röjning bokförs under råvaror och förnödenheter.

Finansiering

Bolaget genomförde en företrädesemission med måndag den 26 juni som sista teckningsdag. Teckningsgraden uppgick till 149,7 % vilket motsvarar ca 3.590 TEUR. Av dessa tecknades ca 1.940 TEUR med företräde och ca 1.650 TEUR utan företräde. Emissionen tillförde därigenom bolaget 2.440 TEUR.

Ytterligare en emission genomfördes och registrerades hos Bolagsverket. Emissionen var riktad till Galjaden Fastigheter AB i enlighet med beslut av extra bolagstämma och omfattade ca 410 TEUR.

Det totala antalet aktier är nu 20.511.061 varav 80.000 är A-aktier. Aktiekapitalet har ökat med 77.290,259996 Euro och är 2.297.241,14 Euro.   

Främsta syftet med emissionerna har varit att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter i linje med bolagets affärsidé och strategi.

Eget kapital och värdering

I samband med övergången till IFRS beslutades att inte längre löpande offentliggöra ett beräknat substansvärde utan istället redovisa eget kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat verkligt värde. Eget kapital per aktie var vid utgången av perioden 1,027 (1,06) EUR per aktie.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.241 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.511.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6% av kapitalet och 67,2% av rösterna.

Marknaden

Marknaden för skogsfastigheter i Lettland präglas av att den företrädesvis består av många små fastigheter på mellan 5 och 40 hektar. Skogsfastigheterna i Lettland är oftast spridda på många olika ägare. Detta har till stor del sitt ursprung i den privatisering och markreform av fastigheterna som skedde efter Sovjetunionens kollaps. Efter frihetskriget (under 1920-talet) delades mark, som tidigare ägdes av den baltiska adeln, ut till de som deltagit i frihetskriget. Generellt kan sägas att ju större och mer geografiskt samlat ett innehav är desto högre värdering har beståndet. Priset på den enskilda fastigheten är givetvis beroende av virkesbestånd, ålder och kvalitet, men generellt kan sägas att priserna i Lettland endast uppgår till ca 20-40 procent av de svenska.

Enskilda fastigheter har oftast ett lägre pris än större paket och/eller samlade innehav. De större innehaven är oftast mer attraktiva för större skogsbolag, större investerare eller institutionellt kapital i olika former som t.ex. pensionsfonder eller liknande. Latvian Forest Company har som integrerad del av strategin att bygga just sådana innehav som kan vara intressanta för dessa aktörer. Styrelsen har beslutat att bolaget skall koncentrera sin verksamhet till Vidzeme (Livland). Detta beslut motiveras med närvaro till de största industrierna och hamnen samt en mera jämn fördelning av träslag än i andra regioner.

Bolagsledningen har noterat en förbättring i priserna på den lokala timmermarknaden under 2017. Samtidigt lider de mindre skogsbolagen av likviditetsbrist på grund av ogynnsamma avverknings förhållandena under sommaren och hösten 2017. Dessutom finns det ett antal utländska investerare som avser att sälja sina innehav i storleksordningen över 1500 hektar till följd av olika anledningar. De tidigare aktiva investerarna (Foran RE, Bergvik) är inte längre köpare av enskilda fastigheter. Detta leder till att det finns ett bra utbud av enskilda fastigheter och mindre skogsportföljer på 200-300 hektar. Bolagsledningen analyserar utbudet och förvärvar aktivt fastigheter med inriktning på sådana som kan generera omedelbart kassaflöde från avverkningar.  

Som nämnts i de tidigare rapporterna har det lettiska parlamentet aktivt diskuterat eventuella lagstiftningsändringar där det väsentliga skall vara en övergång från ålder till diameter som avverkningskriterium. Dessa kriterier för avverkning skulle till exempel för tall motsvara 30 cm, gran 26 cm och björk 25 cm. Ändringarna skulle innebära att det sammanlagda värdet på Lettlands skogsinnehav skulle stiga med 8% och den avverkningsbara volymen skulle öka med 0,5 miljoner kubikmeter årligen. Detta kommer att gynna Lettlands export. Skogsindustrin motsvarar 10 % av landets totala export eller 1.794 miljarder Euro.

Virkesmarknaden

Lettland är en av Europas ledande producenter och exportörer av träprodukter. Medan den skandinaviska marknaden präglas av långsiktiga leveranskontrakt till skogsindustrin är lettiskt virke, massaved och energived främst hänvisat till spotmarknaden. En gradvis omställning mot mindre volatilitet kan dock skönjas.

Sammanlagd lettisk skogsindustri motsvarar 3,4 % av landets BNP med ca 20 % av den totala exportvolymen. Den allmänna prisnivån för virke har stigit med 10 EUR per kubikmeter som följd av förbättrad konjunktur i de flesta av Lettlands exportmarknader. Även Latvijas Finieris som har stort inflytande på den lokala virkesmarknaden har höjt inköpspriset. Fanerpriset har visat en stigande trend sedan 2009; björkfaner av A-klass handlades i genomsnitt för 100,95 EUR/m3. Snittpriset för gran och tall loggen (ø26-40 cm) är 75 EUR och tall per kubikmeter i hamn.

Även snittpriset för massaved har ökat till 47,5 EUR per kubikmeter av gran och tall. Snittpriset på björk ligger på 43 EUR per kubikmeter och för asp 35 EUR per kubikmeter i hamn. I genomsnitt är 22 EUR per kubikmeter lika med avverkningskostnad per kubikmeter.

De största importörerna av lettiskt rundvirke är Sverige (1 231 000 kbm barrtimmer) och Kina (730 000 kbm lövtimmer). Storbritannien (935 000 kbm) är den största importören av sågat trä producerat i Lettland; de importerar 856 000 kbm sågat barrtimmer och 79 000 kbm sågat lövtimmer, liksom 81 000 kbm rundvirke av lövträ. Lettland är den tredje största leverantören av träpellets till Storbritannien som är Europas största marknad för träpellets. Med en marknadsandel på 9% för Lettland ligger endast USA (58%) och Kanada (21%) före. Det kommer att vara viktigt med förhandlingar om BREXIT och hur handelsvillkoren kommer att påverka handeln med Storbritannien.

Den förväntade ökningen i produktionskapacitet på andra sidan Östersjön kommer att ha en positiv inverkan på virkes-, pappersmassa- och särskilt energiskogsmarknaden på medellång sikt. På det hela taget är stämningen på marknaden att den rådande prisnivån kommer att förbättras.

Verksamheten i Latvian Forest Company är beroende av utvecklingen på virkesmarknaden i så måtto att den löpande omsättningen påverkas av vilka priser som kan erhållas för det virke som från tid till annan ska säljas. Virkespriserna återspeglas visserligen i fastighetspriserna men dessa påverkas dock mer av den förväntade långsiktiga utvecklingen snarare än kortsiktiga svängningar i virkespriserna som kan bero på faktorer som dåligt väder eller liknande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolagsledningen har beslutat att genomföra byte av den tidigare skogsförvaltaren SIA “VDI Energy” med SIA Future Forest. Det genomfördes med avsikt att förbättra den dagliga insatsen för skogsförvaltningen. SIA Future Forest har fått som ett uppdrag att genomföra åtgärder som leder till mera produktiv användning av jordbruksmark med avsikt att genomföra en strategi där jordbruksmark arrenderas ut till lokala lantbrukare (i), konverteras till skogsmark (ii) eller säljs (iii). Dessutom skall bytet av skogsförvaltare leda till ett mera effektivt rapporteringssystem. SIA Latvijas Mezu Kompanija har informerats av SIA “VDI Energy” att det finns obetalda räkningar för perioden mellan april 2010 och december 2014 för 87099,99 EUR inklusive mervärdesskatt. SIA Latvijas Mezu Kompanija anser att dessa räkningar är ogiltiga. Bolagsledningen har begärt klargörande från tidigare VD Fredrik Zetterström om detta ärende.

Skattesystemet i Lettland har genomgått stora förändringar. Bland annat har skatten sänkts från 15 % till 0 % på företagsvinster. Det påverkar de lettiska dotterföretagen vad avser uppskjutna skattefordringar och koncernen vad avser uppskjutna skatteskulder. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2018, men påverkar redovisningen redan vid utgången av 2017, eftersom uppskjutna skatter ska kunna användas inom en inte alltför lång framtid för att det kunna tas upp i redovisningen.

Kontentan, av att Lettland förändrar sin beskattning av företag, blir alltså att samtliga uppskjutna skatter i Latvian Forest Company-gruppen ska lösas upp per den sista december 2017. Upplösningen kommer att visa sig i resultaträkningen på raden uppskjutna skatter och avser där ackumulerade uppskjutna skatter. Balansräkningen i koncernen kommer i sin tur att visa noll på raderna uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder.

Transaktioner med närstående                                                                                                                                      

Moderföretaget har tagit ut en total management fee på 62,8 TEUR för 2017 från de båda dotterföretagen.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden Jan-Mar 2018 är planerad att offentliggöras den 22 maj 2018.

Utdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är planerad att offentliggöras på sedvanligt sätt i slutet på maj eller början av juni 2018. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida samt finnas på Aktietorgets hemsida. Årsstämma är planerad att hållas i Stockholm i juni 2018. Datum för offentliggörande av årsredovisning och tid och plats för årsstämma kommer att presenteras så snart som möjligt men senast i samband med kallelse till årsstämma.

Redovisningsprinciper

Bokslutsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. För moderföretaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med bokslutskommunikén för 2016. Belopp anges i TEUR om inte annat anges.

Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 31 december 2017. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en ränta av 7,25 % (7,25 %). Dessutom görs antaganden om pris- och kostnadsutveckling samt inflation. Se även företagets årsredovisning för 2016, not 12.

För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till företagets årsredovisning för 2016, not 18.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2018-02-28

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

KONCERNENS   RESULTATRÄKNINGAR (TEUR) Jan-Dec 2017 Jan-Dec 2016 Okt-Dec     2017 Okt-Dec     2016
Nettoomsättning 2   32.7 1   23.2 96.7 7.0
Övriga intäkter 0.4 0.5 0.0 -0.4
Summa intäkter 2   33.1 1   23.7 96.7 6.6
Råvaror och förnödenheter -70.2 -89.6 -18.1 -11.3
Övriga externa kostnader -2   86.4 -2   83.6 -77.8 -91.4
Personalkostnader -35.4 -38.0 -8.5 -5.6
Avskrivningar och   nedskrivningar -0.3 -2.1 -0.1 -0.2
Övriga kostnader 0.0 0.0 0.0 0.0
Operativt rörelseresultat -1   59.2 -2   89.6 -7.8 -1   01.9
Reavinster   fastighetsförsäljningar - 38.5 - 0.0
Rörelseresultat före   värdeförändring skog -1   59.2 -2   51.1 -7.8 -1   01.9
Värdeförändring skog 4   80.6 7   92.0 -24.7 2   31.7
Rörelseresultat 3   21.4 5   40.9 -32.5 1   29.8
Finansiella intäkter 4.9 15.8 -2.1 -1.3
Finansiella kostnader -1   27.3 -98.6 -34.5 -26.8
Finansnetto -1   22.4 -82.8 -36.6 -28.1
Resultat före skatt 1   99.0 4   58.1 -69.1 1   01.7
Aktuell skatt - - - -
Uppskjuten skatt 12   84.4 -62.2 13   13.2 -9.2
ÅRETS RESULTAT 14   83.4 3   95.9 12   44.1 92.5


AKTIEDATA 2017-12-31 2016-12-31
Genomsnittligt antal   aktier 17,606,184 15,856,792
Antal aktier 20,511,061 15,856,792
Resultat per aktie, Euro 0.084 0.025
Eget kapital per aktie,   Euro 1.027 1.058
Kassaflöde från den   löpande verksamheten per aktie, Euro -0.007 -0.028


KONCERNENS   BALANSRÄKNINGAR (TEUR) 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Skogsmark och övrig mark 7,489.8 7,322.9
Biologiska tillgångar,   växande skog 13,834.1 13,168.0
Inventarier 0.1 0.4
Depositioner 5.9 5.9
Fordran uppskjuten skatt 0.0 132.8
Summa   anläggningstillgångar 21,329.9 20,630.0
Kundfordringar 9.1 7.6
Kortfristiga fordringar 47.1 56.6
Likvida medel 1,651.5 214.9
Summa   omsättningstillgångar 1,707.7 279.1
SUMMA TILLGÅNGAR 23,037.6 20,909.1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 21,057.8  16,769.5
Räntebärande långfristiga   skulder 1,758.8 1,758.8
Skuld uppskjuten skatt 0.0 1,417.2
Räntebärande kortfristiga   skulder 0.0 889.9
Leverantörsskulder 164.9 15.1
Övriga skulder, ej   räntebärande 2.0 4.5
Upplupna kostnader och   förutbetalda intäkter 54.1 54.1
Summa skulder 1,979.8 4,139.6
SUMMA EGET KAPITAL OCH   SKULDER 23,037.6 20,909.1
Ställda säkerheter 1,764.7 2,654.6
Soliditet 91,4% 80,2%
Skuldsättningsgrad 0.09 0.25


KONCERNENS   KASSAFLÖDESANALYS (TEUR) Jan-Dec 2017 Jan-Dec 2016
Rörelseresultat 321.4  540.9
Justerings- och   tilläggsposter:
-   Beräknad värdeförändring skog -480.6 -792.0
- Avskrivningar anläggningstillgångar 0.3 2.1
- Erhållna räntor 0.0 1.3
- Erlagda räntor -86.7 -64.8
- Realiserade valutakursdifferenser -7.6 -
Kassaflöde från den   löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -253.2  -312.5
Kassaflöde från   förändringar i rörelsekapital 127.2 -90.8
Kassaflöde från den   löpande verksamheten -126.0 -403.3
Investeringsverksamheten
Mark -166.9
Biologiska   anläggningstillgångar och mark -185.5 -1366.2
Maskiner och inventarier 0.0 5.2
Kassaflöde från   investeringsverksamheten -352.4 -1361.0
Finansieringsverksamheten
Nyemissioner 2850.2 -
Kapitalanskaffningskostnader -45.3 -
Förändring av lån -889.9 886.6
Kassaflöde från   finansieringsverksamheten 1,915.0 886.6
ÅRETS KASSAFLÖDE 1,436.6 -877.7
Likvida medel vid   periodens ingång 214.9  1,092.6
Periodens kassaflöde   enligt ovan 1,436.6 -877.7
Likvida medel vid   periodens utgång 1,651.5  214.9


KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I   EGET KAPITAL (TEUR) Aktiekapital och övrigt bundet kapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade resultat inkl periodens resultat Totalt eget kapital
Eget kapital 31 december   2015/1 januari 2016 1,776.0  9,483.3 5,114.3 16,373.6
Periodens resultat - 395.9 395.9
Summa intäkter och   kostnader för året 0.0  0.0 395.9 395.9
Nyemissioner - - - -
Inbetalt ej registrerat   kapital - - - -
Kapitalanskaffningskostnader - - - -
Eget kapital 31 december   2016/1 januari 2017 1,776.0  9,483.3 5,510.2 16,769.5
Eget kapital 1 januari   2017 1,776.0  9,483.3 5,510.2 16,769.5
Periodens resultat 0.0 1,483.4 1,483.4
Omräkningsdifferenser - - - -
Summa intäkter och   kostnader för året - - - -
Nyemissioner 521.3  2,328.9 0.0 2,850.2
Inbetalt ej registrerat kapital - - - -
Kapitalanskaffningskostnader 0.0  -45.3 0.0 -45.3
Eget kapital 31 december   2017 2,297.3  11,766.9 6,993.6 21,057.8


MODERBOLAGETS   RESULTATRÄKNINGAR (TEUR) Jan-Dec   2017 Jan-Dec 2016 Okt-Dec   2017 Okt-Dec 2016
Nettoomsättning 62.8  60.5 15.6 23.6
Kostnader för sålda varor 0.0 0.0 0.0 0.0
Övriga externa kostnader -1   14.8  -1   25.0 -22.9 -42.0
Personalkostnader 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelseresultat -52.0  -64.5 -7.3 -18.4
Resultat   från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 2   33.9  1   57.6 58.8 72.9
Finansiella kostnader -78.1 -48.6 -23.5 -14.6
Finansnetto 1
  55.8 
1   09.0 35.3 58.3
Resultat efter   finansiella poster 1   03.8 44.5 28.0 39.9
PERIODENS RESULTAT 1   03.8  44.5 28.0 39.9


MODERBOLAGETS   BALANSRÄKNINGAR (TEUR) 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Andelar i dotterföretag 6,073.9  6,073.9
Fordran koncernbolag 6,097.6 5,568.6
Depositioner 5.9 5.9
Uppskjuten skattefordran - -
Summa   anläggningstillgångar 12,177.4  11,648.4
Kortfristiga fordringar 64.8  67.4
Kassa och bank 1,635.6 154.9
Summa   omsättningstillgångar 1,700.4 222.3
SUMMA TILLGÅNGAR 13,877.8 11,870.7
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 13,854.3  10,945.1
Räntebärande kortfristiga   skulder - 889.9
Övriga skulder 6.3  6.0
Upplupna kostnader 17.2 29.7
Summa skulder 23.5 9   25.6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13,877.8 11,870.7
Soliditet 99,8% 92,2%


Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB