Publicerat: 2023-11-30 14:51:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator vänder till rörelseförlust

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar minskande omsättning i tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående kvartals vinst.

Nettoomsättningen sjönk 18,1 procent till 10,4 miljoner kronor (12,7).

Ebitda-resultatet blev 0,6 miljoner kronor (4,2), med en ebitda-marginal på 5,8 procent (33,1).

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (2,9).

Resultatet före skatt var -1,5 miljoner kronor (2,7).

Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (2,9).

Tredje kvartalet var omsättningsmässigt svagare än motsvarande kvartal föregående år och omsättningen blev 10,4 miljoner kronor men avvikelsen hänförs till naturliga variationer mellan kvartalen beroende på när projekt slutlevereras och faktureras under året.

Tredje kvartalets ebitda blev 0,6 miljoner kronor. Förklaringen ligger i minskad försäljning under tredje kvartalet samt en marginalförsvagning pga högre importpriser mot bakgrund av den svaga svenska kronan. Dessa omständigheter har förbättrats efter perioden.

De finansiella kostnaderna, i form av räntekostnader samt valutakursförluster, har ökat avsevärt jämfört med föregående år på grund av den höjda räntenivån i ekonomin och en snabbt försvagad svensk krona.


Transferator, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 10,4 12,7 -18,1%
EBITDA 0,6 4,2 -85,7%
EBITDA-marginal 5,8% 33,1%
Rörelseresultat -0,9 2,9
Rörelsemarginal 22,8%
Resultat före skatt -1,5 2,7
Nettoresultat -1,3 2,9

Läs mer om Transferator AB