Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-09-24 15:12:51

Freedesk AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Freedesk AB (publ)

Aktieägarna i Freedesk AB (publ), org.nr 559019-4261 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 oktober 2018 kl. 11.00 på Järngatan 23, Lomma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast den 9 oktober 2018.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 9 oktober 2018, på adress Järngatan 23, 234 35 Lomma med angivande av ”extra bolagsstämma”, per telefon 040-403840 eller via e-post till kontakt@thefreedesk.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Avser aktieägare att medföra biträden ska även antalet biträden anges i anmälan (högst två).

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Val av styrelseledamot.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 Val av styrelseledamot

Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att till ny styrelseledamot väljs Hans Peder Loid. Hans Peder Loid (civ.ing, född 1941) har uppdrag som ledamot i andra styrelser, exempelvis AppSpotr AB och EkapAIF AB.

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, inom de ramar som bolagsordningen tillåter, öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall och maximalt för en emissionsvolym om enmiljonetthundratusen (1 100 000) kronor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lomma den 24 september 2018

Freedesk AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:
Stefan Westergård, VD
Telefon: 040-44 30 15
E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 


Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB

Prenumeration