Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-15 13:00:00

Freedesk AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Freedesk AB (publ)

Idag måndagen den 15 oktober 2018 hölls extra bolagsstämma i Freedsk AB (publ). Vid stämman var 4 464 355 aktier  representerade, vilket motsvarar 42,83% av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. Beslutet fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagt förslag.

Bolagsstämman beslutade att välja Hans Peder Loid till ny styrelseledamot.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, inom de ramar som bolagsordningen tillåter, öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall och maximalt för en emissionsvolym om enmiljonetthundratusen (1 100 000) kronor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Verkställande direktören erhöll bemyndigande att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

 För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:

Stefan Westergård, VD 

Telefon: 040-44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB

Prenumeration