Hem

Reports

Publicerat: 2018-11-30 13:13:44

Freedesk AB: Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för Freedesk AB avger härmed kvartalsrapport för årets första nio månader 2018.

Sammanfattning av delårsrapport

Årets första nio månader 2018-01-01 – 2018-09-30

¨      Rörelsens intäkter uppgick till 947 808 (1 470 920) SEK.

¨      Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 341 792 (-6 382 280) SEK.

¨      Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,61) SEK.

¨      Soliditeten uppgick till 73 %. Vid utgången av föregående räkenskapsår uppgick soliditeten till 78 %.

Tredje kvartalet 2018-07-01 – 2018-09-30

¨      Rörelsens intäkter uppgick till 233 797 (423 870) SEK.

¨      Resultat efter finansiella poster uppgick till -441 268 (-1 793 778) SEK.

¨      Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,17) SEK.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2018-09-30 uppgick totalt antal aktier till 10 425 346 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Freedesk” avses Freedesk AB med organisationsnummer 559019-4261.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

¨      CapSek omvänt förvärv 

Freedesk undertecknade under Q2 en avsiktsförklaring med företaget CapSek om ett förvärv av samtliga aktier i Freedesk, och denna process fortgick under Q3.

¨      Desk Riser ”Pro” 

Freedesk inleder produktionsförberedelser med en partner i Asien för den kommande Desk Riser modellen ”Pro” som riktar sig till kontorsmarknaden och de som använder tyngre eller flera datorskärmar.

¨      USA, Newegg 

Via samarbetspartnern Business Sweden inleds ett samarbete med Newegg i USA för försäljning av Freedesk Desk Risers. Newegg är en av de största aktörerna i USA för online-försäljning, och har dessutom verksamhet i ca 50 länder.

Väsentliga händelser efter perioden

¨      Styrelsen ansöker om avnotering och bolaget avser fortsätta verksamheten i en onoterad miljö 

Freedesk meddelade 22:a november att avsiktsförklaringen med Northern CapSek Venture AB inte kommer genomföras och att bolaget avser fortsätta verksamheten i en onoterad miljö, och formerna för detta tas nu fram tillsammans med EkapAIF. Anledningen till beslutet om avnotering är den höga kostnad och de resurser som krävs för att bolaget skall ha aktierna noterade, samt den begränsade handel som sker med aktierna. Avsikten att fortsätta verksamheten i en onoterad miljö inkluderar att behålla och vidareutveckla befintliga och nya samarbeten både gällande försäljning och delägarskap, dock med väsentligt lägre kostnader.

VD Stefan Westergård kommenterar

Under årets tredje kvartal arbetade vi vidare med processen med CapSek för att genomföra ett omvänt förvärv. Denna process mynnade sedermera ut i att detta inte kommer att genomföras, och som en följd av detta ansökte styrelsen om avnotering, och avsikten är att fortsätta affärsverksamheten i en onoterad miljö. Anledningen till beslutet är att det är kostsamt och tidskrävande att ha aktierna noterade, och det var en mycket begränsad handel med aktierna.

Vi arbetar nu tillsammans med EkapAIF för att säkerställa långsiktiga lösningar för att fortsätta bedriva affärsverksamheten. Som jag beskriver nedan är jag fortsatt positiv till Freedesks produkter och affärsidé, och jag har samma ambitioner som tidigare att förse marknaden med smarta lösningar för aktiv vardag, och jag anser att förutsättningarna för detta kommer att vara bättre i en onoterad miljö.

Gällande marknadssidan så har samarbetet med E.OCT i Japan fortsatt resulterat i ytterligare god mediatäckning och har lett till nya orders. Steg för steg bygger vi och E.OCT upp en marknadsnärvaro och ett renommé för oss båda som ger en bra grund för att växa tillsammans.

I vårt samarbete med ”Team Concept” som arbetar med skolor, noterar vi att det blir en allt starkare medvetenhet kring vikten av så kallat ”aktiva klassrum”, där man bland annat ska ha goda möjligheter att kunna arbeta stående. Där har Freedesk med sina smidiga Desk Risers en stark marknadsposition. ”Team Concept” är uppskattade för sina föreläsningar och samarbete med skolor som vill ha en mer aktiv läromiljö, där våra ståbord är ett viktigt inslag i att uppnå det. Vi noterar samtidigt att vår produkt ”Personal Space” är mycket uppskattad av både lärare och de elever som använder den.

Den kommande modellen Desk Riser ”Pro” som har inbyggd lyfthjälp, tilltalar med sin funktionalitet och design den viktiga delen av kontorsmarknaden som använder tyngre eller flera datorskärmar, och den har fått mycket positivt gensvar, bland annat på Stockholmsmässan i Februari och när den har förhandsvisats på utvalda marknader. Vi har inlett ett samarbete med en välrenommerad produktionspartner i Asien, för att kunna få ut denna modell på marknaden med en konkurrenskraftig produktionskostnad.

Vid en jämförelse mellan detta och förra årets första nio månader kan man se att resultatet är bättre och kostnaderna väsentligt lägre, som en följd av de prioriteringar som har gjorts. Samtidigt har vi med detta inte hållt det tempo i vare sig marknadssatsningar eller intäktsökning som vi hade önskat. Marknaden för ståbord till kontor har också utvecklats efterhand med fler aktörer än tidigare, vilket gör det viktigt för oss att arbeta vidare med att få ut vår ”Pro”-modell som ger oss en stark position på denna växande marknad. Parallellt med detta ska vi fortsätta att satsa på utbildningssektorn där vi redan har en stark position i skolmiljö med våra nuvarande produkter, även om vi har erfarit att beslutsprocesser kan ta tid inom skolvärlden. Men som nämnt ovan så flyttar vi fram våra positioner efterhand, bland annat tillsammans med ”Team Concept”, och med tanke på att denna marknad är stor och växer så är det meningsfullt att fortsätta detta arbete.

Trots utmaningarna och att vi önskat en större och snabbare tillväxt är det spännande att bygga vidare vår verksamhet steg för steg, se hur satsningar ger resultat och de möjligheter det ger oss att växa som företag.

Stefan Westergård, VD Freedesk ABFreedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB

Prenumeration