Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-01 16:19:28

Hamlet Pharma AB: Styrelsen för Hamlet Pharma AB (publ) har beslutat om emission av aktier och teckningsoptioner och satsar på nytt indikationsområde

Hamlet Pharma avser att bredda utvecklingen till att även omfatta hjärntumörer och har därför beslutat utnyttja sitt bemyndigande och till en grupp investerare med långsiktiga ägarambitioner emittera aktier och teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande tillför bolaget cirka 36 miljoner kronor.

Styrelsen för Hamlet Pharma AB (publ) har beslutat om en riktad emission av 1 000 000 aktier, 1 000 000 teckningsoptioner 2019 och 1 000 000 teckningsoptioner 2020 (units) på följande villkor. 

En unit består av en aktie, en teckningsoption som kan tecknas under tiden 30 september – 4 oktober 2019 och en teckningsoption som kan tecknas under tiden 27 januari – 31 januari 2020. Rätt att teckna units tillkommer följande personer som också har tecknat samtliga units i enlighet med beslutet.

Teckningsberättigade                                         Antal units

Östen Carlsson                                                     200 000

Erik Lindbärg                                                         350 000

Tobias Persson Rosenqvist                                   350 000

Kristian Kierkegaard                                              100 000

Teckningskursen är 10,35 kronor per unit. Teckningskursen motsvarar volymvägd genomsnittskurs för bolagets aktie under 10 handelsdagarna före beslutet. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. En teckningsoption 2019 berättigar innehavaren att under tiden 30 september – 4 oktober 2019 teckna en ny aktie för 12,95 kronor. En teckningsoption 2020 berättigar innehavaren att under tiden 27 januari – 31 januari 2020 teckna en ny aktie för 12,95 kronor. Teckning av units ska ske senast den 1 februari 2019. Betalning för tecknade units ska erläggas inom tio dagar från teckning.

Styrelsens beslut medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 30 000 kronor genom utgivande av högst 1 000 000 aktier. Styrelsens beslut medför vidare att högst 2 000 000 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna sammanlagt högst 2 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 60 000 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Euroclear Sweden AB. 

Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att bolaget avtalat med de teckningsberättigade om en riktad emission vilket medför att bolaget på ett kostnadseffektivt sätt kan tillföras rörelsekapital.

”Vi är mycket glada över det förtroende som investerarna visar bolaget. Samtidigt som blåscancerprojektet utvecklas framgångsrikt kan vi nu satsa på hjärntumörer som en andra indikation, där vi har starka prekliniska data” säger Catharina Svanborg, styrelsens ordförande. 


För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se


Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt inte visat toxiska effekter i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Alpha1H dödar olika typer av tumörceller och visar behandlingseffekter mot blåscancer i djurmodell. Hamlet Pharma har en pågående klinisk fas I/II studie med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.

Denna information är sådan information som Hamlet Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hamlet Pharma AB