Hem

Reports

Publicerat: 2019-02-28 08:44:53

Genesis IT AB: Bokslutskommuniké januari - december 2018

Bolagets utveckling i sammandrag

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2018

Mkr  Moderbolaget  Koncernen
Nettoomsättningen uppgick till  21,1 (24,8)  21,1 (24,8)
Rörelseresultatet uppgick till  3,5 (3,9)  3,8 (4,2)
Resultat efter skatt uppgick till  2,9 (-2,0)  3,2 (3,4)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till, kr     0,29 (-0,20)  0,33 (0,34)
Eget kapital per aktie uppgick till, kr  10,79 (9,40)  11,46 (9,96)

PERIODEN JANUARI–DECEMBER 2018

Mkr  Moderbolaget  Koncernen
Nettoomsättningen uppgick till  88,2 (96,5)  88,2 (72,5)
Rörelseresultatet uppgick till  22,9 (25,3)  24,5 (19,0)
Resultat efter skatt uppgick till  18,6 (15,1)  19,7 (14,9)
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till, kr     1,86 (1,51)  1,97 (1,50)
Eget kapital per aktie uppgick till, kr  10,79 (9,40)  11,46 (9,96)

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,54 kr per aktie (0,47) för räkenskapsåret 2018.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Genesis IT och Max Garden AB förlängde i oktober det ramavtal som tecknades i december 2016 avseende affärssystemet iFenix. Det nya avtalet, som sträcker sig till 2022, innefattar nu även leverans av iFenix till butiker inom Tvåhjulsmästarna – en av Sveriges största fristående cykelåterförsäljarkedjor.
  • I oktober meddelade Genesis att Mikael Hjorth lämnar uppdraget som ledamot i bolagets styrelse.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  •  Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgångKOMMENTAR FRÅN VD

Fortsatta satsningar in i 2019

Likt årets tidigare kvartal levererar också det fjärde i ordningen ett stabilt resultat. Även om omsättningen minskade med cirka 15 procent, till följd av omförhandlade avtal från halvårsskiftet, presterar vi i kvartalet en något ökad marginal jämfört med föregående år – trots fortsatta satsningar på försäljning och produktutveckling. Med tydligare fokus på kundsegmentering- och bearbetning, mer renodlad paketering av våra produkter och stärkt försäljningskår ser vi positivt på 2019. För helåret 2018 föreslår dessutom styrelsen en utdelning om 0,54 kr per aktie.

Förlängda avtal och nytt kundsamarbete

 Under det fjärde kvartalet kunde vi stolt meddela att vi förlängt och befäst samarbetet med Max Garden AB. Det nya avtalet innefattar, utöver en förlängd avtalstid till 2022, även leverans till Tvåhjulsmästarna AB – en av Sveriges största fristående cykelåterförsäljarkedjor. Under hösten och vintern har vi inlett arbetet inför integration och implementering – ett arbete som är omfattande och som beräknas fortsätta under 2019.

iFenix Grow – tydligare fokus och paketering

Under 2018 blev det än tydligare att iFenix inte enbart passar kedjestrukturer utan även är ett bra stöd för små- och mellanstora fristående bolag. Mot den bakgrunden har vi under året anpassat iFenix till att enklare kunna implementeras för andra kundtyper – en produkt vi idag kallar iFenix Grow. iFenix Grows paketering är enklare – mer ”plug-and-play” – och passar de företag som önskar starta med en delmängd funktioner och därefter succesivt växa in i en mer heltäckande lösning. I slutet av 2018 var en handfull företag live med denna lösning. Även om vårt huvudfokus fortsatt kommer att vara på kedjestrukturer kommer vi att under 2019 intensifiera försäljningsinsatserna kring iFenix Grow och öka synligheten på marknaden för att nå en bredare kundbas.

I denna bokslutskommuniké beskriver vi mer om iFenix, hur implementeringsfaserna är upplagd, samt hur erbjudandet och affärsmodellen ser ut för iFenix respektive iFenix Grow. Vi hoppas att du som investerare ser ett värde i denna information och att den bidrar till att skapa större förståelse kring Genesis ITs verksamhet.

Trender i vår riktning

Från nya kunder, och i samtal med potentiella, hör vi om och om igen samma sak – man har växt ur sina befintliga lösningar, de befintliga systemen är för generiska och saknar verksamhetsanpassad funktionalitet och man är tvungen att försöka integrera och hantera lösningar från olika leverantörer för att kunna lägga sitt affärssystempussel. Områden som är självklara för Genesis – att integrera bland annat artikelhantering, e- handelsplattform, webb och inköp i ett och samma system – är inga självklarheter på marknaden.

Med bakgrund av detta känner vi oss trygga och väl positionerade med vår heltäckande och modulära lösning. Även om såväl införsäljnings- som implementeringscyklerna är långa fortsätter vi arbeta metodiskt, konsekvent och enligt lagd strategi.

Tommy Flink

VD, Genesis ITFÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Genesis IT AB (publ)

Patrik Liljegren, Marknads- och Informationschef

E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019.


Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Hemvärnsgatan 9, 171 54 SOLNA

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB