Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-04-15 10:15:23

Orezone AB: Orezone godkänt för handel på NGM Nordic MTF

Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) erhöll av Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) den 12 april 2019 ett villkorat godkännande för notering av Bolagets aktier på Nordic MTF. Noteringsbeslutet är villkorat av att Orezone AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) i den kommande emissionen säkra sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om tolv (12) månader och (ii) att det planerade förvärvet av Corcel Minerals S.L. slutförs senast den 17 april 2019 samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar Bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 18 april 2019. Aktierna i Orezone AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet ORE. Teckningsrätter respektive betalda tecknade aktier kommer att handlas under kortnamnet ORE TR respektive ORE BTA.

Aktieägare i Orezone behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, info@augment.se är Orezones Mentor.Läs mer hos Cision
Läs mer om Orezone AB

Prenumeration