Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-27 12:46:33

Latvian Forest Company AB: Kommuniké från årsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma.

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2018. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet och att beslutet att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet var enhälligt.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson och Andreas Norman samt att nyvälja Aleksandrs Tralmaks till styrelseledamot. Ulrika Arver hade avböjt omval. Det beslutades att arvode ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor till styrelsens ledamöter, varav 80 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte erhåller ersättning från bolaget.

Stämman beslutade att bolagets vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning disponeras i enlighet med styrelsens förslag. Förslaget innebär att utdelning sker till aktieägarna med 0,54 Euro per aktie och att resterande fritt eget kapital balanseras i ny räkning. Noterades att utdelningen kommer att utbetalas i svenska kronor och att utbetalning beräknas ske den 4 juli 2019.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå° till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen. Per Lundin, företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, invände mot möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och röstade nej till förslaget. David Johansson och Johan Holmberg röstade som ombud för Helena Bengtsson likaledes nej till förslaget.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+371 29203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB