Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-09 11:11:15

SelectImmune Pharma AB (publ): Nu inleds handeln med teckningsoptioner

I samband med tecknandet av units i SelectImmune Pharma AB (“SelectImmune Pharma” eller “Bolaget”) och noteringen på Spotlight Stock Market erhöll tecknarna teckningsoptioner av serie 2019/2020 (TO 1 B). Teckningsoptionerna kommer tas upp till handel på Spotligt Stock Market den 15 juli 2019 och sista handelsdag för dessa teckningsoptioner kommer att vara 17 september 2020.

En (1) teckningsoption av serie 2019/2020 (TO 1 B) ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 8,00 SEK per ny B-aktie under perioden 3-17 september 2020. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2019/2020 (TO 1 B) kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 100 000 SEK genom utgivande av högst 2 000 000 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 883 333 SEK, fördelat på 17 666 660 aktier.   

Rådgivare

Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare.

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta

Arctic Securities, telefon 08-446 860 80

Catharina Svanborg, Styrelseordförande,
SelectImmune Pharma, telefon 0709-426549

Fredrik Herslow, VD

SelectImmune Pharma, telefon 0705-911544

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Viktig information  

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribuerats, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas av Bolaget för att tillåta att erbjudande till allmänheten i annat land än Sverige. De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte utbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, i eller till USA eller personer med hemvist där, förutom i enlighet med tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande annat än på grundval av information som återfinns i det prospekt som offentliggjorts med anledning av Erbjudandet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Även om Bolaget bedömer att dessa uttalanden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Den framåtriktade Information som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person åtar sig något ansvar för att uppdatera några framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som sker eller omständigheter som uppkommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)