Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-23 10:44:27

Latvian Forest Company AB: Delårsrapport jan-jun 2019

  • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
  • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
  • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
  • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

Delårsrapport jan-jun 2019

 • Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till överskott på 10,803 TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
 • Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

-          en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

-          att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.

-          att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight sker i svenska kronor.

Resultat

Den 27 mars har Bolagets extrastämma fattat beslut om att godkänna försäljningen av samtliga aktier i dotterbolagen SIA Latvijas Mezu Kompanija och Baltic Forest IV SIA. SCA Mezs Latvija, ett helägt dotterbolag till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, har tillträtt och betalat aktierna i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest IV SIA den 8 april 2019. Köpeskillingen för aktierna i dotterbolagen uppgick till 16,7 MEUR med tillägg av att köparen återbetalde aktieägarelån motsvarande 9,4 MEUR, vilket motsvarar värdet på dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter (26,2 MEUR). Den slutliga köpeskillingen har fastställts genom tillträdesbalansräkning som motsvarade 120 TEUR i ett positivt nettorörelsekapitalet.  

Det bokförda resultatet var 9.726,4 (18,3) TEUR för det första halvåret för moderbolaget. Under andra kvartalet presterade moderbolaget ett positivt operativt rörelseresultat av 10.145,3 (17,6) TEUR. Detta är ett resultat av ovannämnda försäljning.

Förre försäljningen uppgick värdet av skogsmark och övrig mark samt det verkliga värdet på skogstillgångarna till 24.727 TEUR. SCA värderade värdet på dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter till 26.263 TEUR som är 6 % mer än det bokförda värdet.

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma som beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra utdelning till aktieägarna med EUR 0,54 per aktie. Den 4 juli betalade bolaget totalt EUR 11 075 973 som motsvarade SEK 5,70 per aktie. Det beror på växlingskurs av svenska kronan, motsvarande 10,54604 SEK per euro stämmodagen den 27 juni. Enligt styrelsens förslag skall resterande fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

Försäljningen har resulterat i en kostnadsökning till med ca 670 TEUR av vilka 400 TEUR engångskostnad för avveckling av de befintliga och tidigare skogsförvaltnings avtal, kostnader för juridiska rådgivare och ökad personalkostnad. Bolaget har också haft ca. 270 TEUR i ökade engångskostnader för juridiska och finansiella rådgivare på moderbolagets nivå.

Dessutom har bolaget fått krav från den tidigare styrelseordföranden Ted Alvenius och den tidigare styrelseledamot och f.d. VD Fredrik Zetterstrom. gällande kompensation för värdeökning vid försäljningen av aktier, i av LFC ägda rörelsedrivande dotterbolag. Bolagets styrelse har tidigare klargjort, i bolagets årsredovisning avseende 2017, att styrelsen anser att dessa avtal inte är tillämpliga. Bolagets styrelse har anlitat juridisk rådgivare för att bemöta kraven och klargöra dess grund. Styrelsen har inte gjort reserveringar i samband med dessa krav.  

Styrelsen har beslutat att proaktivt utvärdera investeringsmöjligheter i fördelaktigt värderad skog i Lettland enligt bolagets befintliga strategi. Efter utdelning kan kvarvarande likvida medel användas till sådana investeringar, om bolagets styrelse fattar ett sådant beslut.

Finansiering

Under det första halvåret har inga nyemissioner genomförts. Bolaget har inga lån.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att göras med företräde för befintliga aktieägare, så kallade företrädesrättsemissioner. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras bl.a. vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå° till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

I samband med ovannämnda beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.

Skogsfastighetsmarknaden

Bolagsledningen i Latvian Forest Company tycker fortfarande att det är en gynnsam marknad för att förvärva enskilda fastigheter och fastighetsportföljer, trots rekordstarkt intresse bland investerare om skogstillgångar i Lettland under 2019. De stora investerare som har genomfört förvärv förväntas vara upptagna med att etablera rutiner för skogsförvaltning i den nya marknaden och kommer därför att ha begränsad kapacitet att genomföra förvärv av enskilda fastigheter. De lokala mindre skogsägarna kommer de att vilja sälja sina fastigheter efter avverkningarna för att undvika investeringar i skogsbruksåtgärder samt förbättra sin likviditet.Det ger en möjlighet att förvärva sådana fastigheter för ett gynnsamt pris.

Den gynnsamma prisnivån på trävaruprodukter som rödde under 2018 har haft en negativt tendens under första halvåret. Detta motiverar många av skogsägarna att se över framtidsplaner och planera mera noggrant sitt kassaflöde som återigen gynnar en mera aktiv marknad för skogsfastigheter.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Latvian Forest Company AB har undertecknat avsiktsförklaring om förvärv av 2.232 hektar skog och jordbruksmark i Lettland. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 4 169 000 Euro. Portföljen består av 713 hektar skogsmark, 1191 hektar jordbruksmark samt 328 hektar annan mark som omfattar 33 fastigheter. Sammanlagt har innehavet virkesförråd motsvarande 160 000 kubikmeter växande skog av vilka 37 000 kubikmeter är omedelbart avverkningsbara. De produktiva jordbruksmark motsvarande 730 hektar är uthyrd till lokala lantbrukare med en årlig inkomst av ca 48 000 EUR.

Resterande 461 hektar jordbruksmark räknar bolagsledningen att kunna konvertera till skogsmark.

Köpet sker genom förvärv av aktier i ett bolag samt som förvärv av enskilda fastigheter från en och samma säljare. Köpet kommer att slutföras efter att LFC genomfört granskning av bolaget och dess tillgångar. Därefter skall styrelsen godkänna köpet. Det tänkbara förvärvet kommer att möjliggöra att fortsätta bolagets verksamhet genom kontinuerliga förvärv av nya skogsmarksportföljer som skall kunna förbättras genom aktiv förvaltning.

LFC har etablerad ett lettiskt dotterbolag – SIA “Baltijas mezu investicijas“ med avsikt att genomföra förvärv av skogsfastigheter i Lettland.

Övriga bolagsnyheter

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson och Andreas Norman samt att nyvälja Aleksandrs Tralmaks till styrelseledamot. Ulrika Arver hade avböjt omval. Det beslutades att arvode ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor till styrelsens ledamöter, varav 80 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte erhåller ersättning från bolaget.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till september 2019 är planerad att offentliggöras den 22 november 2019.

Redovisningsprinciper

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2019-08-24

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

RESULTATRÄKNING (TEUR) YTD   2019 YTD   2018 Q2   2019 Q2   2018 Helår   2018
Nettoomsättning 15.6 32.0 -0.3 16.4 10.8
Övriga externa kostnader -772.3 -77.3 -281.6 -51.8 -142.3
Rörelseresultat -756.7 -45.3 -281.9 -35.4 -131.5
Resultat från   finansiella investeringar
Finansiella intäkter 10,889.9 131.9 10,811.7 67.3 276.2
Finansiella kostnader -406.8 -68.3 -384.5 -14.3 -61.6
Finansnetto 10,483.1 63.6 10,427.2 53.0 214.6
Resultat efter finansiella poster 9,726.4 18.3 10,145.3 17.6 83.1
PERIODENS RESULTAT 9,726.4 18.3 10,145.3 17.6 83.1


AKTIEDATA 30/06/2019 30/06/2018 Helår 2018
Genomsnittligt antal aktier 20,511,061 20,511,061 20,511,061
Antal aktier 20,511,061 20,511,061 20,511,061
Resultat per aktie efter skatt, Euro 0.474 0.001 0.120
Eget kapital per aktie, Euro (före och efter   utspädning) 1.154 0.676 0.679


FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, TEUR Aktiekapital  Överkursfond  Balanserat och årets resultat  Totalt 
Ingående eget kapital 1 januari   2018  2 297,3  11 766,9  -210,4  13 853,8 
Årets resultat        83,1  83,1 
Kapitalanskaffningskostnader     -2,0     -2,0 
Utgående eget kapital 31   december 2018  2 297,3  11 764,9  -127,2  13 935,0 
Ingående eget kapital 1 januari   2019  2 297,3  11 764,9  -127,2  13 935,0 
Årets resultat        9 726,4  9 726,4 
Utgående eget kapital 30 juni   2019  2 297,3  11 764,9  9 599,2  23 661,4 


BALANSRÄKNING (TEUR) 30/06/2019  30/06/2018  Helår   2018 
TILLGÅNGAR
Andelar i dotterföretag 0.0 6,073.9 6,073.9
Fordran koncernbolag 0.0 6,939.9 7,639.7
Depositioner 5.1 5.9 5.3
Summa anläggningstillgångar 5.1 13,019.7 13,718.9
Kortfristiga fordringar (note 2) 146.5 37.0 16.1
Kassa och bank 23,554.3 839.5 243.0
Summa omsättningstillgångar 23,700.8 876.5 259.1
SUMMA TILLGÅNGAR 23,705.9 13,896.2 13,978.0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 23,661.4 13,870.1 13,934.9
Övriga skulder 26.9 9.3 27.1
Upplupna kostnader 17.6 16.8 16.0
Summa skulder 44.5 26.1 43.1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23,705.9 13,896.2 13,978.0
Soliditet 99.8% 99.8% 99.7%


     KASSAFLÖDESANALYS (TEUR) 30/06/2019  30/06/2018  Helår 2018 
Rörelseresultat -756.7 -45.3 -131.5
Justeringsposter: 
- Erhållna räntor 86.4 131.9 276.2
- Erlagda räntor -12.2 - -
- Realiserade   valutakursförluster -8.5 - -
Överskott vid försäljning av dotterföretag 10,803.5 - - 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   förändringar av rörelsekapital     10,112.5 86.6 144.7
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -128.7 -38.4 6.8
Kassaflöde från den löpande verksamheten     9,983.8 48.2 151.5
Investeringsverksamheten       
Försäljning av andelar i dotterföretag 6,073.9 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten     6,073.9 0.0 0.0
Finansieringsverksamheten 
Kapitalanskaffningskostnader - -2.0 -2.0
Förändring av fordringar på koncernföretag 7,639.7 -842.3 -1,542.1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten     7,639.7 -844.3 -1,544.1
ÅRETS KASSAFLÖDE   23,697.4 -796.1 -1,392.6
Likvida medel vid årets ingång 243.0 1,635.6 1,635.6
Årets kassaflöde enligt ovan 23,697.4 -796.1 -1,392.6
Kursdifferens i likvida medel -386.1 0.0 0.0
Likvida medel vid periodens utgång     23,554.3 839.5 243.0

Not 1, Koncern

Under kvartal 2 2019 sålde företaget samtliga aktier i de lettiska dotterföretagen. Redovisningen avser endast moderföretaget då ingen koncern existerar den sista juni.

Not 2, Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar består huvudsakligen av en slutjustering av köpeskillingen för se sålda aktierna. Köparen har erlagt beloppet, TELäs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB