Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-29 11:21:41

SelectImmune Pharma AB (publ): Bokslutskommuniké 2018/2019

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret 2018/19 har SelectImmune Pharma formerat sin verksamhet för att accelerera utvecklingen av läkemedelskandidater baserade på den forskning som bedrivits av Catharina Svanborgs forskningsgrupp vid universitetet i Lund. SelectImmune Pharma är fortsatt ett forskarstyrt bolag, som prioriterar förnyelse av terapier mot infektioner i stora patientgrupper.

SelectImmune Pharma har under räkenskapsåret:

-       Slutit avtal med Lunds universitet som etablerar samarbetet med forskningen och säkrar tillgång till nödvändig kompetens och teknologi för utveckling av läkemedelskandidaterna.

-       Förvärvat patent och patentansökningar inom fem olika patentfamiljer som skyddar läkemedelskandidater, som kan ersätta antibiotika.

-       Rekryterat nya styrelseledamöter. Styrelsen har i och med detta bred erfarenhet av läkemedelsutveckling, kliniska prövningar, regulatoriska frågor och marknadskommunikation.

-       Rekryterat en VD med erfarenhet av finansiering och från motsvarande befattningar inom andra noterade företag.

-       Rekryterat en Chief Medical Officer med bred klinisk erfarenhet.

-       Genom organisationsförstärkningarna och genom fortsatt uppbyggnad av Bolagets nätverk, fått tillgång till bred kompetens avseende forskning och utveckling, kliniska studier, finansiella frågor, juridik, patentfrågor, regulatoriska frågor, läkemedelstillverkning toxikologi och investor relations.

-       Genomfört två emissioner om sammanlagt 40 MSEK och noterat Bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Emissionen inför noteringen tecknades till 240% och var därmed kraftigt övertecknad.

Forskningsgruppen vid Lunds universitet har dessutom:

-   Gjort molekylära framsteg som definierar effekter av immunoterapi mot infektioner. Separata molekylära strategier ska användas mot svåra bakteriella infektioner i njurarna och mot akut och återkommande cystit; en infektion som är mycket vanlig och drabbar urinblåsan.

-   Isolerat nya molekyler från ’’snälla’’ bakterier, som påverkar vävnadsmiljön hos patienten (Pol II inhibitorer). Djurexperimentella resultat styrker behandlingseffekter inklusive anti-inflammatoriska effekter av dessa bakterier och molekyler.

-   Drivit en nationell populationsstudie av njurinfektioner hos spädbarn 1000 barn har hittills undersökts. Med hjälp av DNA-prover och noggranna undersökningar kan denna studie identifiera gener som styr infektionskänslighet och patientgrupper som har extra stort behov nya behandlingar.

-       Erhållit tillstånd från forskningsetisk kommitté för kliniska studier avseende immunomodulerande behandling av akuta och kroniska inflammatoriska tillstånd inom nedre urinvägarna.

Patentportföljen har även utvecklats vidare

Behandling mot akut cystit

Denna patentfamilj avser Interleukin-1 receptor antagonister och MMP inhibitorer för behandling av cystit. Ansökan har inskickats i Australien, Europa och USA. Svar på amerikanska patentkontorets frågor insändes i maj 2019 och smärre invändningar i Europa insändes i juli, 2019. Vår patentjurist bedömer att patentet är nära ett godkännande.

IRF7 Inhibitorer

Denna patentfamilj omfattar IRF7 inhibitorer mot svåra infektioner med Gram negativa bakterier. Ansökan har inskickats i Australien, Europa och USA. USA patent beviljades i maj, 2019.

NK1 Antagonister

Denna patentfamilj omfattar antagonister till NK1 receptor och liganden Substance P för behandling av bakteriella infektioner eller smärta vid bakteriella infektioner. Ansökan har inskickats i Australien, Europa och USA och har blivit väl mottagen. Frågor från europeisk granskning besvarades i juli 2019.

Pol II Inhibitorer

Denna patentfamilj omfattar inhibitorer av RNA Polymerase II, såsom Sigma S och NlpD, för behandling av inflammation och infektion och har blivit väl mottagen i den första internationella granskningen.

Siffror

HELÅR (2018-07-01 – 2019-06-30)

– Intäkterna för helåret uppgick till 0 (0) TSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -3 932 (-13) TSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -3 932 (-13) TSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,2510 (-0,0013) SEK

– Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2019 till 86% (76)%

FJÄRDE KVARTALET (2019-04-01 – 2019-06-30)

– Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK

– Resultatet före skatt uppgick till -3 164 (0) TSEK

– Resultatet efter skatt uppgick till -3 164 (0) TSEK

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,2020 (-0,0000) SEK

Belopp inom parentes ovan och nedan anger motsvarande värde föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 15 666 660 (10 000 000) aktier där 11 666 660 utgör det antal aktier som faktiskt var utestående per den 30 juni 2019 och 4 000 000 aktier utgör aktier som var under registrering. Registreringen skedde 2019-07-02. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 30 juni 2018, omräknad för den split som innebar att varje aktie delades upp i 20 aktier och som beslutades på en extra bolagsstämma 2019-03-04.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Kommentarer till räkenskapsåret som gått

Räkenskapsåret har dominerats av forsknings- och utvecklingsarbete, som utgör basen för den läkemedelsutveckling som sker i bolaget SelectImmune Pharma AB. Forskningen utförs vid Lunds universitet och avtal om forskningsfinansiering och samarbete har upprättats. Vikten av det mångåriga och högkvalitativa forskningsarbete som ligger till grund för Bolagets verksamhet kan inte nog understrykas.

Det var mycket viktigt att säkra finansieringen för att kunna genomföra vår utveckling av alternativ till antibiotika. Kapitaltillskottet på 30 MSEK gör att vi nu på allvar kan påbörja arbetet med att förbereda våra kliniska prövningar inom akut och kronisk cystit och att utveckla våra övriga nya läkemedelskandidater.

Vi vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till SelectImmune Pharma, och tacka för det förtroende som ni visat genom att delta i noteringsemissionen. Det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingar som ersätter eller kompletterar antibiotika och vi är stolta över att kunna bidra till utvecklingen inom detta område. Med tryggad finansiering av de första stegen kan vi nu lägga full fokus på att utveckla verksamheten och lägga grunden för de kommande fas II-studierna.

Catharina Svanborg och Fredrik Herslow

Grundare och Styrelseordförande respektive verkställande direktör

SelectImmune Pharma AB

SelectImmune Pharma AB är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling. Bolagets utveckling syftar till att erbjuda effektiva alternativ till antibiotika. Istället för att döda bakterierna direkt stärks och balanseras kroppens immunsystem. SelectImmune utvecklar fem nya läkemedelskandidater för behandling av bakteriella infektioner.

Intäkter och resultat

SelectImmune Pharma AB, som har ett brutet räkenskapsår som sträcker sig från 1 juli till och med 30 juni, bildades 2017-03-15 för att ta över patent och patentansökningar som innehades av ägaren, Linnane Pharma AB och med dessa som bas påbörja läkemedelsutveckling. Fram till och med övertagandet, som skedde i mars 2019, hade bolaget inga större kostnader. Då SelectImmune är ett utvecklingsbolag inom Life Science, kommer framtida intäkter primärt att utgöras av olika former av royaltyintäkter som t.ex. förskottsbetalningar, milestone- baserade betalningar och löpande royalty. Ju längre Bolaget driver sina projekt i egen regi desto bättre förhandlingskraft kommer Bolaget att ha i affärsförhandlingar med potentiella samarbetspartners. Bolaget har bedömt att fortsatt utveckling i egen regi kommer att vara värdehöjande och har därför valt att ännu inte ingå några samarbetsavtal. Detta innebär att Bolaget haft en omsättning på 0 (0) TSEK under räkenskapsåret. Resultatet före skatt för motsvarande period uppgick till -3 932 (-13) TSEK. Kostnaderna har huvudsakligen utgjorts av kostnader för att förvärva den ovan nämnda patentportföljen och av kostnader för fortsatt utveckling för SelectImmunes räkning av forskargruppen vid Lund Universitet. Omsättningen under räkenskapsårets fjärde kvartal uppgick till 0 (0) TSEK och resultatet till -3 164 (0) TSEK

Finansiell ställning

Per 30 juni 2019 uppgick Bolagets likvida medel till 34 851 (49) TSEK. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 32 774 (37) TSEK. Ökningen är i sin helhet hänförlig till de nyemissioner i form av en Private Placement och den noteringsemission som Bolaget genomförde i mars respektive juni 2019. Nyemissionerna tillförde Bolaget ca 40 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för de bägge emissionerna uppgick till 3 331 kSEK, vilka kostnadsförts direkt mot det tillförda egna kapitalet. Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 86 (76)%

Kassaflöde och investeringar

Under perioden 1 juli 2018 till den 30 juni 2019 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital till -3 932 (-13) TSEK. Som nämnts ovan är förändringen huvudsakligen hänförlig till förvärv av patent och patentansökningar samt kostnader för fortsatt utveckling inom Lunds Universitet för SelectImmunes räkning. Kassaflödeseffekten från förändringar av rörelsekapital uppgick till 2 065 (12) kSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick därmed till -1 867 (-1) kSEK. Att det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten är lägre än kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital beror bl.a. på att kostnaderna för den genomförda kapitalanskaffningen kostnadsförs direkt mot det tillförda egna kapitalet och därmed redovisas bland finansiella kostnader medan de leverantörsskulder som kostnaderna genererat, redovisas som en rörelsekapitalförändring. Bolaget har inte aktiverat några investeringar under perioden. Till följd av nämnda emissioner har periodens kassaflöde ökat Bolagets likvida medel med 34 802 (-1) kSEK, från 49 (50) kSEK till 34 851 (49) kSEK.

Aktien

Antal registrerade aktier per den 30 juni 2019 uppgick till 11 666 660 (10 000 000) st. Ytterligare 4 000 000 aktier var under registrering. Dessa registrerades den 2 juli 2019. Med dessa inräknade har Bolaget 2 000 000 (2 000 000) aktier av serie A och 13 666 660 (8 000 000) aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till 10 röster och av serie B till en röst. Som nämnts ovan genomfördes en nyemission i Bolaget i mars och en i juni 2019. Nyemissionen i mars innebar att antalet aktier av serie B ökade med 1 666 660 st. och emissionen i juni att antalet aktier av serie B ökade med ytterligare 4 000 000 st. Jämförelsesiffran inom parentes ovan är omräknad så att siffran tar hänsyn till den split som beslutades 2019-03-04, innebärande att varje aktie delades upp på 20 aktier. SelectImmune Pharmas aktier av serie B är sedan den 26 juni 2019 upptagna till handel på Spotlight Stockmarket. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

Teckningsoption

Den ovan nämnda emissionen i juni 2019 gjordes i form av units bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Då emissionen blev fulltecknad har Bolaget 2 000 000 utestående teckningsoptioner vilka vardera berättigar till teckning av en aktie av serie B till kurs 8,00 SEK. Optionen kan utnyttjas under perioden 3-17 september 2020. SelectImmune Pharmas teckningsoptioner av serie 2019/2020 TO1B, är sedan den 15 juli 2019 upptagna till handel på Spotlight Stock Market (se stycke ovan).

Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Förslag till disposition av resultatet

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning sker för räkenskapsåret 2018/2019.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 1 för räkenskapsår 2019/20                                   2019-11-07

Årsstämma för räkenskapsår 2018/19                                          2019-11-20

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande SelectImmune Pharma +46-709 42 65 49

Catharina.Svanborg@med.lu.se

Fredrik Herslow, VD SelectImmune Pharma, + 46 705 91 15 44

Fredrik.Herslow@selectimmune.comSelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)