Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-08-30 08:14:55

Genesis IT AB: Delårsrapport januari - juni 2019

Kvartalet april - juni 2019

Mkr   Moderbolaget   Koncernen
Nettoomsättningen uppgick till   22,5 (22,7)   22,5 (22,7)
Rörelseresultatet uppgick till   4,6 (5,9)   4,9 (6,5)
Resultat efter skatt uppgick till   3,8 (4,8)   4,0 (5,1)
Resultat per aktie uppgick till, kr   0,38 (0,48)   0,40 (0,51)
Eget kapital per aktie uppgick till, kr    11,08 (9,96)   11,80 (10,57)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Årsstämman, som hölls i Luleå 9 maj, beslutade om en utdelning om 0,54 kr (0,47) per aktie, motsvarande totalt cirka 5,4 Mkr.
  • På årsstämman valdes Pär-Ola Gustavsson till ny styrelseledamot.
  • I juni informerades Genesis IT av Monitor ERP System AB att Monitor ERP System AB har förvärvat aktier i bolaget. Efter förvärvet har Monitor ERP System AB ett aktieinnehav som motsvarar 5,02% av samtliga aktier och röster i Genesis IT.
  • I juni kom Genesis IT överens med K-Bygg (fd Fresks Group) om ett nytt avtal för de sex butiker som sedan tidigare nyttjar affärssystemet iFenix.

KOMMENTAR FRÅN VD

För det andra kvartalet rapporterar Genesis IT en nära oförändrad omsättning jämfört med motsvarande period 2018. Mot bakgrund av omförhandlade avtal med nyckelkunder under hösten 2018 är resultatet i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet uppgick till 4,6 Mkr (5,9) under kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 20,4 procent. Vi gläds särskilt åt det nya avtalet och det fortsatta förtroendet från K-Bygg och fortsätter samtidigt att investera i produktutveckling och marknadsföring.

Nytt avtal med K-Bygg

Som en följd av Keskos förvärv av Fresks Group har vi kommit överens med K-Bygg – tidigare Fresks Group – om ett nytt avtal för de sex butiker som sedan tidigare nyttjar affärssystemet iFenix. Vi är väldigt stolta över det fortsatta förtroendet och den leverans vi gör för K-Bygg, inte minst då det påvisar den konkurrenskraft vår helhetslösning erbjuder. Det nya avtalet sträcker sig över två år.

Förberedande arbete med Tvåhjulsmästarna löper på enligt plan och omfattar så här långt bl.a. masterdatahantering, integrerad webb för samtliga butiker och centrala kedjefunktioner.

Även iFenix Grow, vår lösning för fristående små- och mellanstora bolag, fortsätter att utvecklas tillfredställande och vi ser en fortsatt god efterfrågan hos vår tilltänkta målgrupp. Som jag skrev i rapporten för det första kvartalet har iFenix Grow ännu marginell effekt på den totala omsättningen.

Kundspecifika projekt och kontinuerlig produktutveckling

Under kvartalet har vi fortsatt att arbeta på kundspecifika projekt, för såväl XL-bygg som Max Garden. Dessa projekt beräknas levereras senare under året. Som vanligt fokuserar vi också resurser till att kontinuerligt förbättra funktionaliteten i iFenix, i syfte att erbjuda en konkurrenskraftig produkt. Under kvartalet kan jag särskilt nämna projekt inom mobil kassalösning, självutcheckning och digitala kvitton – allt i linje med vår omnikanalsstrategi.

Förbättrad webb i spetsen för ökat marknadsföringsfokus

Under det första halvåret har vi lagt ner mycket arbete på att förbättra kommunikationen runt iFenix och dess fördelar. Vi har de senaste veckorna – i linje med detta arbete – lanserat en uppdaterad version av vår webb, ifenix.se, för att förtydliga fördelarna med vår lösning utifrån våra olika kundsegments perspektiv; en fristående butik, en butikskedja eller en grossist. Vi känner oss nu komfortabla att ifenix.se visar den helhetslösning och det affärsvärde vi erbjuder dessa tre målgrupper. Utöver webben är vi också i färd med att lyfta nivån på övrig marknadskommunikation, med särskilt fokus på digital marknadsföring. Sammantaget tror vi att insatserna ökar sannolikheten för fler relevanta kundkontakter.

Tommy Flink

VD, Genesis IT  


För ytterligare information

Patrik Liljegren, Marknads- och Informationschef

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 311


Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019.

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Gamla Brogatan 32, 111 20 STOCKHOLM

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB