Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-09-02 20:52:36

RhoVac AB: RhoVac optimerar ansvarsfördelningen i ledningsgruppen och utnämner Anders Månsson till ny verkställande direktör

RhoVac AB ("RhoVac") rapporterar idag, den 2 september 2019, att styrelsen beslutat att ändra strukturen i ledningsgruppen och utser tidigare vice VD, Anders Månsson, till ny verkställande direktör (VD / / CEO) för RhoVac från och med idag. Avgående VD, Anders Ljungqvist, fortsätter i ledningsgruppen som operativ chef (Chief Operating Officer / COO) med fortsatt ansvar för genomförandet av bolagets kliniska studier samt för vidareutvecklingen av CMC. Ledningsgruppen består härefter av Anders Månsson (VD), Anders Ljungqvist (COO) och Henrik Stage (CFO). Ändringen i ledningsgruppen avspeglar bolagets strategiska fokus, som framöver kommer att ligga på att finna rätt förvärvs- eller licenspartner för vidareutveckling och kommersialisering av läkemedelskandidaten RV001, för vilken fas IIb-studien i prostatacancer kommer påbörjas snart.

Anders Månsson rekryterades till RhoVac i maj i år, som vice VD och Chief Business Officer. Rollen som affärsansvarig kommer han att behålla, men nu också i kombination med ett totalansvar för RhoVac-gruppen i sin helhet. RhoVac består av ett svenskt moderbolag (RhoVac AB) samt ett helägt danskt dotterbolag (RhoVac ApS), och Anders Månsson kommer att inneha VD-posten i båda bolagen. Avgående VD, Anders Ljungqvist, kommer att fokusera på det operativa arbetet i bolaget som operativ chef (COO) och han kommer att vara instrumentell i genomförandet av den viktiga fas-IIb-studien i prostatacancer som bolaget har startat under augusti och förväntas rekrytera sin första patient i närtid. Anders Månsson har en lång och gedigen bakgrund inom läkemedels- och biotech-industrin. Han har arbetat i seniora positioner i storbolag, både i Sverige och utomlands, främst inom sälj, marknad och affärsutveckling/M&A. Han har en gedigen meritlista när det gäller att genomföra stora affärer, såväl förvärvs- och licensaffärer som avyttringar. Vidare har Anders Månsson erfarenhet som VD för dotterbolag samt som global divisionschef i större läkemedelskoncerner, och han har både styrelse- och VD-erfarenhet inom biotech-området. På bolagets hemsida finns en ny presentationsvideo av RhoVac i vilken man se Anders Månsson förklara bolagets unika produktkandidat, de kliniska resultaten som föreligger samt planerna för framtiden (https://www.rhovac.se/om-oss/rhovac).

Anders Månsson har sedan rekryteringen i maj förvärvat 31 820 aktier i RhoVac. Anders Ljungqvist är och förblir också en av de största ägarna i RhoVac med ett innehav om 1 440 225 aktier, och sitter som styrelseledamot i RhoVac AB. Henrik Stage har ett innehav av 11 112 aktier i RhoVac.

Kommentar från RhoVacs avgående VD, Anders Ljungqvist: - Som medgrundare av bolaget är jag mycket medveten om, att en person som har erfarenhet och kunnande inom läkemedelsutveckling, inte nödvändigtvis har den bästa kompetensen for att kunna driva affärsutvecklingen, vilket blir viktigare och viktigare i den fas som RhoVac befinner sig i nu.

Min primära kompetens ligger i läkemedelsutveckling och jag är därför mycket glad för att Anders Månsson nu har tackat ja till att ta över VD posten i RhoVac. Anders Månssons kompetenser inom affärsutveckling och transaktioner gör att han är mycket kvalificerad för att driva RhoVac vidare, och samtidigt får jag möjlighet att fokusera på det som jag brinner för, nämligen läkemedelstutveckling. Jag gläder mig att fortsätta samarbetet med Anders Månsson och Henrik Stage i ledningsgruppen, men också att vara kvar som ledamot i RhoVacs styrelse.

Kommentar från RhoVacs nya VD, Anders Månsson: - Jag känner mig mycket hedrad av att ha blivit utnämnd till VD i RhoVac. Bolaget har en lovande läkemedelskandidat i det attraktiva immunonkologiska området, en kandidat som dessutom med goda resultat har avancerat långt i utvecklingen (klinisk fas IIb utveckling), jämfört med många andra utvecklingsprojekt i biotechområdet. Att RhoVac också nyligen fått ett anslag på 2.5 miljoner Euro från det europeiska forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020 ger oss, utöver kapitaltillskottet, en exklusiv kvalitetsstämpel som kommer att vara värd mycket i framtida partnerdiskussioner. Bolaget har dessutom efter en nyligen genomförd emission, vid vilken större institutionella och långsiktiga aktieägare tillkommit, en finansiering på ca. 200 miljoner SEK, vilket räcker väl för hela tre år framåt då flera mycket viktiga kliniska milstolpar kommer uppnås.  

Kommentar från RhoVacs styrelseordförande, Mikael Ørum: - Jag är övertygad om att Anders Månsson med sin tunga erfarenhet inom såväl ledning och affärsutveckling kommer att göra ett mycket bra arbete som VD i RhoVac-koncernen. Vidare är jag glad och stolt över att RhoVac, med full finansiering i ryggen, nu är i en fas då bolagets strategiska fokus är affärsorienterat. Dessutom vill jag å hela styrelsens vägnar, rikta ett varmt tack till Anders Ljungqvist för hans många år som VD i RhoVac. Jag vet att både han och jag är tacksamma för att han nu får möjlighet att lägga hela sitt fokus på den operativa verksamheten, och i synnerhet på den stora fas-IIb-studien i prostatacancer. Med sitt nya ledningsteam går ett stärkt RhoVac in i nästa utvecklingsfas”. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ørum – Styrelseordförande, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019.


Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför startar RhoVac omgående en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om RhoVac AB