Hem

Reports

Publicerat: 2019-10-24 08:00:41

Everysport Media Group AB: Delårsrapport juli - sept 2019 Everysport Media Group AB (publ.)

Fortsatt förbättring av resultatet


Denna information är sådan information som Everysport Media Group AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 oktober 2019.

Sammanfattning tredje kvartalet 2019:

• Nettoomsättning: 21,0 mkr (20,6 mkr)

 • Rörelseresultat (EBITDA): 2,7 mkr (2,3 mkr)

 • Resultat efter skatt: 0,7 mkr (1,0 mkr)

 • Resultat per aktie: 0,01 kr (0,01 kr)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -0,5 mkr (1,7 mkr)

Sammanfattning januari - september 2019:

• Nettoomsättning: 67,6mkr (65,8mkr)

• Rörelseresultat (EBITDA): 6,5mkr (6,3mkr)  

• Resultat efter skatt: 3,5mkr (3,6mkr)

• Resultat per aktie: 0,03kr (0,03kr)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten: 1,7 mkr (4,4 mkr)

VD, Hannes Andersson, har ordet:

Den höga aktiviteten från det första halvåret fortsatte under årets tredje kvartal. Vi parerade en vikande annonsmarknad med framgångsrika lanseringar av prenumerationstjänster och andra slutkundsprodukter, där tillväxten visat sig stark och sker med hög marginal.

Tillväxten inom våra primära fokusområden ledde till ett EBITDA-resultatet om 2,7 mkr (2,3 mkr) för gruppen, vilket är det högsta som uppnåtts under ett kvartal i bolagets historia.

Genom vår mediaplattform Everysport Media Platform (EMP) lanserades nya versioner av FotbollDirekt och Hockeysverige, samt plustjänster för respektive produkt. En rad nya funktioner lanserades på Eliteprospects, som bidragit till att antalet premiumprenumeranter på sajten fortsatt växa starkt. Vi investerar intensivt i nya produkter och tjänster, vilket skapar en plattform för framtida tillväxt.

En av våra prioriteringar är att genomföra vår strategi både i Sverige och internationellt. Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster i våra grannländer vilket bygger en grund för vidare expansion. Tillväxten i Nordamerika är fortsatt även stark. Vår största sajt, Eliteprospects, växte under det tredje kvartalet med 67% i USA mot föregående år, 58% i Kanada och samlar nu en halv miljon unika besökare per vecka i regionen.

Inom digital annonsering har trenden på den svenska marknaden varit något vikande, primärt beroende på speloperatörers minskade aktivitet som skett till följd av hårdare regleringar. Vi ser dock en ökad efterfrågan kring kvalitetsinnehåll och andra kreativa lösningar från samma aktörer, som planerar större satsningar i och med sportåret 2020 (fotbolls-EM, sommar-OS).

Vi ser fortsatt ljust på framtiden och är optimistiska kring vår målsättning att etablera en ledande marknadsposition både inom sportmedia och spelinformation. ESMG är väl rustat för att fortsätta uppvisa tillväxt, både i Sverige och internationellt, när vi blickar mot ett händelserikt 2020.

Framåtblickande uttalande

Framåtblickande uttalande lämnas oförändrat i förhållande till föregående rapport.

Vi kommer att fortsätta investera i befintliga och nya produkter samt stärka våra positioner både i Sverige och internationellt. Investeringarna innebär på kort sikt att gruppens kostnadsmassa ökas samtidigt som det kan ta några kvartal innan intäkterna matchar kostnaderna. Med detta sagt är vår bedömning att gruppen på helårsbasis under 2019 kommer att öka försäljningen jämfört med 2018 samt att på helårsbasis uppnå ett EBITDA-resultat som är högre än 2018.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet och efter periodens slut

Den 18 september kallade styrelsen till extra bolagsstämma för att besluta om en sammanläggning av aktier, där 25 aktier föreslogs att läggas samman till en. För att kunna genomföra en sammanläggning av aktier krävdes det att bolagsordningen ändrades. Den extra bolagsstämman hölls den 18 oktober och styrelsens förslag till förändring av bolagsordningen, sammanläggning av aktier samt att styrelsen bemyndigas att genomföra sammanläggningen av aktier röstades igenom.

Omsättning, resultat och finansiell ställning under kvartalet Nettoomsättning

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 21,0 mkr (20,7 mkr). En ökning med 1,8% jämfört med samma kvartal föregående år.

Trots en vikande trend inom digital annonsering i Sverige så ökar koncernens omsättning totalt sett under det tredje kvartalet på grund av en god tillväxt i nya produkter och marknader.

EBITDA och EBIT

EBITDA för det tredje kvartalet uppgick till 2,7 mkr (2,3 mkr).

Trots att satsningarna på nya produkter och marknader har lett till att personal- och övriga kostnader ökat så har EBITDA-resultatet förbättrats som en följd av tillväxt i nya produkter med högre marginal. Satsningarna har inte bara gett effekt på kort sikt utan de är även strategiskt viktiga ur ett värdeskapande perspektiv på längre sikt. De rörliga driftskostnaderna har minskat till följd av att ett antal externa säljuppdrag avslutats, som tidigare förde med sig höga provisionskostnader

EBIT uppgick för kvartal tre 2019 till -0,5 mkr (-0,8 mkr). EBIT-resultatet under kvartal tre 2019 påverkas av avskrivningar av goodwill och utvecklingsprojekt om -3,2 mkr (-3,1 mkr).

Avskrivningar av goodwill kommer att fortsätta framåt så länge bolaget tillämpar K3-regelverket och det finns goodwill. Avskrivningarna är inte kassaflödespåverkande.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under kvartal tre till 1,0 mkr (0,1 mkr)

Finansiell ställning, likviditet, eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group AB (publ.) ett eget kapital om 12,7 mkr (16,9 mkr) och en soliditet om 26% (31%)

Likvida medel vid periodens utgång var 2,7 mkr (2,9 mkr)

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 september 2019 var 113 562 412 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Beslut har, genom extra bolagsstämma 2018-01-16, fattats att anta ett incitamentsprogram till styrelse samt ett incitamentsprogram till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare och vissa anställda inom Everysport Media Group (publ.). Incitamentsprogrammen innebär en emission av högst 6 754 847 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,57 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 13 januari 2020 till och med den 13 juni 2020.

Totalt antal aktier vid full framtida utspädning uppgår till 120 317 259 st.
Vid f
örsta kvartalets utgång har Everysport Media Group AB (publ.) 855 aktieägare.

Personal

Antal anställda i tid motsvarande heltidsanställningar uppgick vid periodens slut till 66 stycken.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regelverket).

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups (publ.) revisor.

Kommande rapporttillfällen:
Del
årsrapporten för perioden oktober - december 2019 kommer att publiceras den 20 februari 2020. Everysport Media Groups finansiella rapporter publiceras på bolagets webbplats www.esmg.se

Stockholm 2019-10-24

Hannes Andersson

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: Hannes Andersson
Verkst
ällande Direktör
Tel: 0707-36 56 25

E-post: hannes.andersson@esmg.se


Läs mer hos Cision
Läs mer om Everysport Media Group AB