Hem

Reports

Publicerat: 2019-11-25 08:00:00

OptiMobile AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2019 - 30 september 2019

Januari – September (2019-01-01 – 2019-09-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 652 (1 201) TSEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 593 (-2 323) TSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,18 (-0,29) SEK.
• Soliditeten uppgick till 59,8 (59,3) %.

Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 233 (250) TSEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -925 (-876) TSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,07 (-0,15) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Den 19 augusti meddelade OptiMobile att bolaget träffat avtal med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till december 2020 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först 31 mars 2020.
 • Den 6 september informerade bolaget att Telekombolaget NSF Telecom Ab i Finland har undertecknat en avsiktsförklaring med bolaget där parternas avsikt är att nå ett kommersiellt avtal där OptiMobile tillhandahåller bolagets plattform och produkter till NSF Telecom.
 • Den 13 september meddelade bolaget att man förstärker och utvecklar sin försäljnings- och marknadsorganisation ytterligare genom att teckna avtal med Peter Källberg som säljrepresentant för Spanien och Portugal.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 2 oktober informerade bolaget att datum för publicering av delårsrapport för perioden januari-september 2019 ändras till den 25 november 2019, istället för den 15 november 2019 som tidigare kommunicerats.
 • Den 7 oktober informerade OptiMobile att bolagets VD Lars Rutegård bestämt sig för att gå vidare efter fyra år som VD i OptiMobile och meddelat styrelsen att han avslutar sin roll. Han kommer att fortsätta sitt nuvarande uppdrag under sin uppsägningstid fram till årsskiftet.
 • Den 21 oktober meddelade bolaget att extra bolagsstämman i OptiMobile godkänt framlagt förslag om riktad nyemission om 1 458 000 kronor genom utgivande av högst 2 700 000 nya aktier.
 • Den 23 oktober informerade bolaget att teckning genomförts i OptiMobiles riktade nyemission om
  1 458 000 kronor.
 • Den 24 och 25 oktober meddelande OptiMobile att Gösta Bergman med närstående och bolag samt Katalysen & Partners AB ökat sitt ägande i samband med senaste nyemissionen i OptiMobile. Gösta Bergman med närstående och bolag äger mer än 10% av bolagets aktier, samt Katalysen & Partners AB äger mer än 15% av bolagets aktier.
 • Den 18 november informerade OptiMobile att bolagets kund Polkomtel lanserat sin tjänst WiFI Calling+ som bygger på OptiMobiles produkt och plattform. 

VD-kommentar

Efter gediget arbete och ett framgångsrikt samarbete mellan OptiMobile och Polkomtel lanserade Polkomtel via sitt operatörsvarumärke PLUS sin tjänst WiFi Calling+ den 18 november. Detta är en milstolpe för OptiMobile och vårt team och vi är mycket glada och stolta över att Polkomtel med sina ca 12 miljoner kunder valt OptiMobile. Tjänsten bygger på OptiMobiles produkt WiFi Calling och har implementerats i Polkomtels nya IMS-nät som bolaget köpt av Nokia, en implementation som tyvärr har försenat lanseringen med nästan ett och ett halvt år. Då OptiMobiles produkt är mjukvarubaserad gör tjänsten det möjligt för Polkomtel att erbjuda sina kunder att helt utan kostnad ringa och skicka meddelanden precis som vanligt även på ett WiFi-nät, utan att ställa kravet att kunden har en telefon från någon specifik tillverkare eller leverantör. Detta är ett både tids- och kostnadseffektiv sätt för operatören att kunna erbjuda sina kunder WiFi Calling, samtidigt som operatören inte har ett beroende av mobiltelefontillverkarna.

Med ca 12 miljoner kunder är Polkomtel en av de fyra stora operatörerna i Polen. Det gör att affären är av betydande vikt för OptiMobile både på grund av det stora antalet kunder samt på grund av de positiva effekter och möjligheter som OptiMobile bedömer att affären kan ge bolaget i dess diskussioner med andra operatörer och kunder. Med OptiMobiles SaaS-model erbjuds operatören en transparant och smidig prismodell, samtidigt som OptiMobile erhåller en månatlig intäkt baserad på kundens alla aktiva användare. Som vi tidigare informerat om har Polkomtel under drygt två års tid genomfört tester av tjänsten där de givit ett antal av sina kunder möjligheten att använda tjänsten. Under testperioden har OptiMobile också haft möjlighet att förfina och förbättra tjänsten i linje med Polkomtel och marknadens behov. Mot bakgrund av detta bedömer vi att tjänsten har god potential att tas emot positivt av Polkomtels kunder och att de därmed ser värde i att använda den. Speciellt då Polkomtel även valt att lägga till i sitt erbjudande för tjänsten att deras kunder kan ringa och skicka meddelanden precis som vanligt med samma samtalstaxa oberoende var i världen kunderna befinner sig, helt utan extra roamingkostnader. Med ett stort antal polska medborgare som befinner sig eller bor utanför Polen och Europa öppnar detta upp för en marknad även utanför Polen. Affären som helhet förväntas ha en positiv påverkan på både OptiMobiles försäljning och resultat.

Utöver färdigställandet och exekveringen av Polkomtel-affären har vi under perioden och de senaste månaderna haft diskussioner med både existerande och potentiella nya kunder. En av dessa diskussioner och kunder är NSF Telecom i Finland som vi skrev en avsiktsförklaring med i september efter att NSF Telecom genomfört en kortare test av OptiMobiles testtjänst. Diskussionen med NSF Telecom om en affär och ett slutligt avtal har därefter fortsatt och vi arbetar och hoppas på att detta ska resultera i en överenskommelse mellan parterna inom en snar framtid. Utöver denna kund har vi pågående kundaktiviteter via våra säljrepresentanter på ett antal marknader i både Europa och i andra delar av världen.

Efter beslut på extra bolagsstämma genomförde bolaget efter periodens slut en nyemission där ett antal nya aktieägare tillkom. Jag vill därför ta tillfället i akt och välkomna dessa aktieägare till OptiMobile.

Tidigare under hösten meddelade bolaget att jag har valt att lämna min roll efter fyra år som VD i OptiMobile, för att anta nya utmaningar. Jag vill därför passa på att tacka hela teamet på OptiMobile för denna tid och för det fantastiska arbeta som vi utfört tillsammans. Jag vill även tacka våra aktieägare som investerat och stöttat bolaget. Jag ser fram emot att fortsätta följa bolaget på den resa som vi påbörjat med både existerande kunder och affärer men även potentiella nya kunder och samarbetspartners.

Lars Rutegård
VD, OptiMobile AB (publ)

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Bokslutskommuniké 2019                                                     2020-02-20

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Stockholm, den 25 november 2019
OptiMobile AB (publ)
Styrelsen och VD

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB