Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-11-29 14:33:13

Transferator AB: Delårsrapport tredje kvartalet

9 MÅNADER, JANUARI-SEPTEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 26,3 (24,8) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,3 (0,6) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -3,1 (-3,3) Mkr.
 • Nettoresultatet blev -6,2 (-1,8) Mkr.
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 2,3 Mkr.
 • Bokfört värde värdepappersportfölj efter avdrag för nettoskuld uppgick till 89,2 Mkr; motsvarande 0,93 kr/aktie.

3 MÅNADER, JULI-SEPTEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 8,6 (7,9) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,5 (1,8) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,1 (-1,1) Mkr.
 • Nettoresultatet blev –2,2 (1,1) Mkr.

 • Koncernens omsättning uppgick till 26,3 Mkr de första nio månaderna, en ökning med 1,5 Mkr jämfört med föregående år. För kvartalet uppgick i omsättningen till 8,6 Mkr även det en ökning med 0,7 Mkr. Koncernens omsättning kommer i sin helhet från ABG-koncernen som konsolideras.
 • EBITDA-resultatet blev 2,3 Mkr för årets första nio månader, en förbättring jämfört med föregående år där resultatet blev 0,6 Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till -6,2 Mkr, en försämring jmf med föregående år om -3,3 Mkr, vilket till stor del förklaras av orealiserade nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar om -5,3 Mkr. Innehavet i företaget A-krdo International AB (Akredo) har under tredje kvartalet skrivits ned till 0 kronor, vilket belastade kvartalet med cirka -1 Mkr. Bakgrunden är att företaget påbörjat diskussioner att sälja majoriteten av verksamheten med en stor utspädning av ägandet och osäkerheten i värdet har därmed ökat varvid nedskrivningen motiveras av försiktighetsprincipen. Vidare har det listade innehavet Hedera Group fortsatt att ha en negativ kursutveckling med reserverade nedskrivningar som följd.
 • Portföljvärdet, bokfört värde netto, har under året ökat med netto 25,0 Mkr och förklaras i huvudsak av egenfinansierade förvärv av noterade värdepapper. Finansiering har framförallt skett genom den optionslösen om 22 Mkr som avslutades under första kvartalet. Dessa förvärv skapade i sin tur en nettoskulsättning jämfört med den nettokassa som förelåg i början på året. Sammantaget med hänsyn till nedskrivningarna enligt ovan uppgick bokfört värde per balansdagen, på värdepappersportföljen, till 0,93 kr per aktie, en ökning med 1 öre jämfört med årets ingång
 • I portföljen ingående E-sportbolaget G-Loot har enligt uppgifter anlitat investmentbankerna Goldman Sachs och Carnegie som finansiella rådgivare. Målet är enligt företaget att med dessa rådgivare försöka genomföra en nyemission om 1 miljard kronor före sommaren 2020.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB