Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-17 15:38:07

OptiMobile AB: OptiMobile tar upp brygglån och kallar till extra bolagsstämma

Inför fortsatt expansion av verksamheten avser OptiMobile AB (”OptiMobile”) kalla till extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att kunna genomföra en nyemission. För att täcka det likviditetsbehov som uppstår fram till att den förestående emissionen är avslutad har OptiMobile erhållit ett brygglån om drygt 1,9 MSEK.

OptiMobile avser att kalla till extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. De exakta villkoren för emissionen har ännu inte fastställts men det bemyndigande som föreslås till stämman ska uppgå till ett belopp om högst 8 MSEK.

Styrelsens bemyndigande föreslås kunna utnyttjas under tiden fram till nästa årsstämma.

OptiMobile har inför sin planerade nyemission valt och ingått avtal med Eminova Fondkommission som finansiell rådgivare.

Brygglån
OptiMobile har erhållit en bryggfinansiering från bolagets ägare om drygt 1,9 MSEK, varav Katalysen & Partners AB med knappt 1,1 MSEK, Jensen Invest AB med 0,5 MSEK och Matti Sundberg med drygt 0,3 MSEK, för att täcka det likviditetsbehov som uppstår fram till att den förestående emissionen är avslutad. Brygglånet löper med marknadsmässig ränta och kommer enligt villkoren att kvittas i den förestående emissionen.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2019.


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa produkter som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB