Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-12-17 15:46:49

OptiMobile AB: Kallelse till extra bolagsstämma i OptiMobile AB (publ)

Aktieägarna i OptiMobile AB (publ), 556637-7403, kallas härmed till extra bolagstämma måndagen den 20 januari 2020 kl. 15.00 på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 januari 2020, och
 •  anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 14 januari 2020 skriftligen till Advokatfirman Bergman & Partners AB, Allévägen 16, 183 52 Täby. Anmälan kan också göras per telefon 0708-50 03 25 eller per e-post gosta.bergman@bergmanlaw.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisations-nummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 14 januari 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m. 
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.optimobile.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster 
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 17 584 445 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning: 

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
 9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet: 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:  

Bolagsordning för OptiMobile AB (publ)

Org. nr. 556637-7403

§ 1       Firma

Bolagets firma är OptiMobile AB (publ).

§ 2       Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.

§ 3       Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, licensiering och försäljning av mjukvara för hantering av mobil röst- och datatrafik på publika platser och inom kontors- och hemmiljö samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4       Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 160 573 kronor och högst 4 642 292 kronor.

§ 5       Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 17 584 445 och högst 70 337 780.

§ 6       Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

§ 7       Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8       Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9       Anmälan till bolagsstämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10     Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut

a)                               om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)                               om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c)                               om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11     Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 12     Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 8)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 8 000 000 kr mot kontant betalning och/eller bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För vidare information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i december 2019
OptiMobile AB (publ)
STYRELSEN

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta: 
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB