Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-01-20 19:56:18

OptiMobile AB: Kommuniké från extra bolagstämma i OptiMobile AB (publ)

Extra bolagsstämman i OptiMobile AB ("OptiMobile")  beslutade idag, den 20 januari 2020, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Extra bolagstämman i OptiMobile har idag beslutat bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 8 000 000 kr mot kontant betalning och/eller bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § fösta stycket 6 aktiebolagslagen.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 708 500 325

E-post: gosta.bergman@optimobile.se

www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB