Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-07 09:13:00

Raybased AB: Valberedningens förslag inför Raybased Holding ABs årsstämma

I samband med Årsstämman för Raybased Holding AB den 6 mars 2020, ber härmed Valberedningen att få framföra följande.

Valberedningen refererar till uppdrag från Årsstämman 2019.

Valberedningen sammansättning

Valberedningen har fram till dags dato bestått av

Johan Karlsson                     Ordförande för Valberedningen

Christian Berger                    Utsedd av Jan Ryderstam

Lennart Olving                       Sammankallande

Årsstämman föreslås att fatta beslut avseende

Punkt 12   Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår

 • Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter.

Punkt 13    Fastställande av arvoden för styrelse och revisor

 • Att stämman beslutar att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat och utgå med sammanlagt 7 inkomstbasbelopp att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens bestämmelser. Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Raybased AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag. 
 • Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets revisor enligt löpande räkning.

Punkt 14   Val av styrelseledamöter

 • Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa årsstämma utgöra bolagets styrelse. 

Lennart Olving               (Omval ledamot) 

Klas Gustafsson            (Omval ledamot)

Ulrika Steiner                 (Omval ledamot)

Sverker Littorin              (Omval ledamot)

Fredrik Brodin                (Nyval ledamot) 

Janne Eriksson              (Nyval ledamot) 

Valberedningen förslår att styrelsen inom sig utser ordförande

Punkt 15   Val av revisorer och revisorssuppleanter


Att stämman beslutar att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson.

Stockholm 7 februari 2020.

På uppdrag av valberedningen
Johan Karlsson 
Ordförande för Valberedningen


För mer information, v.v. kontakta:

Lennart Olving                                                                                                     
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)                                                  
Telefon: +46 70 319 4800                                                                             

lennart.olving@raybased.com                    

Lennart Olving                 
Sammankallande Valberedningen
Telefon: +46 70 319 4800 

lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering. www.raybased.comBolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com


Fredrik Bodin
Fredrik Brodin, född 1967

Utbildning

 • Kungliga Tekniska Högskolan - Masterexamen Civilingenjör, specialinriktning på Fastigheter (värdering, kapitalförvaltning, ekonomi och lag), 1988

Erfarenhet

Nuvarande befattningar

 • VD  Offentliga Hus
 • Ledamot Hembla AB, BOX Bygg AB

Tidigare befattningar

 • VD Stendörren Fastigheter 
 • Fastighetschef D. Carnegie & Co AB. Ansvarig för genomförande av listningsprocessen till Nasdaq under hösten 2014. 
 • Affärsutvecklare Kvalitena AB (Stendörren Fastigheter & Stendörren Bostäder). Drev affärsutvecklingen och innehade flertal positioner i Kvalitena-koncernen. Arbetade särskilt med detaljplaner, fastighetsutveckling och transaktioner. 
 • Managing Partner & Co-founder Mengus Stockholm. Fastighetsfond med över 660 miljoner aktier från institutionella investerare. Mengus mål var att förvärva delvis lediga kontorsfastigheter med undermåligt underhåll. Fredrik ansvarade för affärsupphandling, transaktioner, finansiering och fastighetsutveckling.
 • VD & Affärsutvecklare Cartera Group of Companies. VD för Cartera Development AB samt Accome Hotel Apartments AB. Cartera Group hade flertal inriktningar så som bostäder, kontor och hotell. Huvudsyftet var att hitta fastigheter med stor utvecklingspotential.

Se även:
https://www.linkedin.com/in/fredrik-brodin/Jan Eriksson
Jan Eriksson, född 1969

Utbildning

 • Företagsekonomi, juridik och nationalekonomi samt Högre Strategisk företagsledningsutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm.
 • Diverse utbildningar inom bank 
 • Värnplikt, Gruppbefälsutbildning vid Militärpolisen jägarna c(MPJ) 

Erfarenhet

Nuvarande befattningar

 • Brunswick, Fondchef 

Tidigare befattningar

 • 26 år inom bank på ledande befattningar inom Föreningsbanken/Föreningssparbanken/Swedbank
  • Första chefsjobbet 1994 som kontorschef
  • Rörelsechef för Gävleborgs län, delegat i den Regionala Kredit
  • Rörelsechef Östergötland
  • Rörelsechef Stockholm Norr 
  • Rörelsechef City
  • Stf Regionchef Stockholms län och Gotland med ansvar för företagsverksamheten med ett resultat om ca 800 mkr 
 • Koncernchef/VD, Kilenkrysset, från 2016
 • VD Randviken, från 2017

Se även:
https://www.linkedin.com/in/jan-eriksson-03155174/

Läs mer hos Cision
Läs mer om Raybased AB