Hem

Reports

Publicerat: 2020-02-20 11:05:07

SelectImmune Pharma AB (publ): Halvårsrapport räkenskapsåret 2019/20

SelectImmune Pharma i korthet

 • SelectImmune Pharma är ett innovativt biotech-bolag som utvecklar immunoterapi som alternativ till antibiotika.
 • Bolagets affärsidé är att utveckla de nya läkemedlen till klinisk proof-of-concept. Marknaderna för infektionsbehandling är oerhört stora, nationellt och internationellt. 
 • Forskningen som utgör basen för SelectImmune Pharmas verksamhet har bedrivits i över 20 år av Professor C Svanborg och medarbetare och resultaten har publicerats i ledande internationella tidskrifter.  
 • Läkemedelsprojekten har bred potential att adressera viktiga medicinska behov i stora patientgrupper som till exempel akut och kronisk cystit.
 • Bolaget erbjuder fem väl dokumenterade strategier för infektionsbekämpning. Där ingår immunmodulerande substanser, som nu används som läkemedel mot andra indikationer, hämmare av smärta vid infektion, molekyler från ''snälla'' bakterier som återställer balansen i immunsystemet och molekyler som reglerar överdriven inflammation och minskar risken för sepsis och njurskada .
 • I framgångsrika djurförsök har Bolagets läkemedelskandidater visats skydda mot infektioner i urinvägarna, motverka uro-sepsis (blodförgiftning) och cystit och hämma inflammation.
 • Bolagets upptäckter skyddas av fem patentfamiljer. De immateriella rättigheterna omfattar både användning av befintliga läkemedel för nya indikationer och utvecklingen av nya läkemedel. Patent är sökta i USA, Europa, Asien och Australien och patent har beviljats bl.a. i USA.
 • Beslut har fattats om att inleda fas II-studier rörande infektion, inflammation och kronisk smärta i urinvägarna. Studierna syftar till att skapa ett underlag för vidare utveckling av Bolagets produkter till registrerade läkemedel.

Väsentliga händelser under första halvåret

Bolaget erhöll finansiering i juni 2019, efter en framgångsrik börsnotering på Spotlight Market.

Bolaget har tagit fram väl dokumenterade strategier för infektionsbekämpning. Där ingår immunmodulerande substanser, som nu används som läkemedel mot andra indikationer, hämmare av smärta vid infektion, molekyler från ''snälla'' bakterier som återställer balansen i immunsystemet och molekyler som reglerar överdriven inflammation och minskar risken för sepsis och njurskada .

Under första halvåret har väsentliga framsteg gjorts mot de mål som specificerades i Prospektet, i samband med börsnoteringen.

Grupp I. Nya indikationer för etablerade läkemedel inom infektionsområdet.

 • Klinisk studie av IL-1 receptor hämmare inleddes 2019.
              Arbetet med den kliniska studien av recidiverande cystit pågår enligt plan.
 • En väl etablerad organisation för kliniska studier, med integrerad forskning och ett nätverk av kliniska samarbeten.                       

Den första kliniska studien genomförs av ledande internationella kliniska forskare och opinionsbildare. Studieprotokoll är utarbetade och diskussioner pågår. Efter inhämtande av tillstånd från relevanta myndigheter kommer de första patienterna att inkluderas.

 • Vi avser att snarast sluta avtal med ledande producent (er) av Interleukin 1 hämmare.

                Bolaget har initierat kontakter och diskussioner pågår.

 • Vi avser att vidareutveckla NK1R hämmare i djurmodell, mot Fas II studier.

Målet är att identifiera och behandla patienter med smärttillstånd orsakade av denna mekanism och att optimera substanser som kan hjälpa denna patientgrupp.

 • Vi kommer att inleda diskussioner kring användning av anti-inflammatoriska terapier i denna patientgrupp.   

Grupp II. Skyddande molekyler från "snälla bakterier" förbättrar balansen i immunsvaret.

 • Specifika bakterieproteiner kan bromsa sjukdomsprocesser medan patienten själv läker ut infektionen.

                SelectImmune ska driva denna utveckling framåt under perioden.

 • Bakterieproteiner ska renframställas, tillverkas i större skala, testas för toxicitet och effekt samt utvecklas för kliniska prövningar.

Proteiner från snälla bakterier har renframställts i större skala och använts framgångsrikt för att  behandla sjukdom i djurmodeller.

I nästa steg ska storskalig GMP produktion genomföras för toxicitetstester och klinisk utveckling.

 • Dessa molekyler har också potential som generella inflammationshämmare. Detta ska undersökas i sjukdomsmodeller för t.ex. inflammatorisk tarmsjukdom och astma.

               Projektet har påbörjats i djurmodell och drivs framgångsrikt framåt.

Grupp III. Hämmare av IRF7 - en ny immunoterapi skyddar mot njurinflammation och uro-sepsis.

 • Vi avser att utveckla denna siRNA-baserade behandling av svåra bakterieinfektioner i njurarna med spridning till blodet.

Nya resultat visar exakt hur bakterier aktiverar produktionen av IRF7 i njurarna. Bakterierna använder sina adhesionsproteiner för att omprogrammera genuttrycket i den infekterade vävnaden, så att alldeles för mycket IRF7 bildas. Hämning med siRNA-behandling släcker ut dessa effekter, vilket stärker Bolagets idé om hur dessa infektioner ska bekämpas (Ambite et al. Plos Pathogens 2019).

 • Vi kommer att söka samarbeten med stora läkemedelsföretag, som utvecklar liknande teknologi för andra kliniska indikationer.

Diskussioner pågår angående immunoterapi som infektionsbehandling.

Siffror

FÖRSTA HALVÅRET (2019-07-01 - 2019-12-31)

- Intäkterna för första halvåret uppgick till 0 (0) kSEK

- Resultatet före skatt uppgick till -4 668 (-9) kSEK

- Resultatet efter skatt uppgick till -4 668 (-9) kSEK

- Resultatet per aktie* uppgick till -0,2980 (-0,0009) SEK

- Soliditeten** uppgick per den 31 december till 96 (37)%

ANDRA KVARTALET (2019-10-01 - 2019-12-31)

- Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0 (0) kSEK

- Resultatet före skatt uppgick till -1 967 (-9) kSEK

- Resultatet efter skatt uppgick till -1 967 (-9) kSEK

- Resultatet per aktie* uppgick till -0,1255 (-0,0000) SEK

Belopp inom parentes ovan och nedan anger motsvarande värde under samma period föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 15 666 660 (10 000 000) aktier. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 31 december 2018, omräknad för den split som innebar att varje aktie delades upp i 20 aktier och som beslutades på en extra bolagsstämma 2019-03-04.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

SelectImmune Pharma AB

SelectImmune Pharma AB är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling. Bolagets utveckling syftar till att erbjuda effektiva alternativ till antibiotika. Istället för att döda bakterierna direkt stärks och balanseras kroppens immunsystem. SelectImmune utvecklar fem nya läkemedelskandidater för behandling av bakteriella infektioner.

Intäkter och resultat

SelectImmune Pharma AB, som har ett brutet räkenskapsår som sträcker sig från 1 juli till och med 30 juni, bildades 2017-03-15 för att ta över patent och patentansökningar som innehades av ägaren, Linnane Pharma AB och med dessa som bas påbörja läkemedelsutveckling. Fram till och med övertagandet, som skedde i mars 2019, hade bolaget inga större kostnader. Då SelectImmune är ett utvecklingsbolag inom Life Science, kommer framtida intäkter primärt att utgöras av olika former av royaltyintäkter som t.ex. förskottsbetalningar, milestone baserade betalningar och löpande royalty. Ju längre Bolaget driver sina projekt i egen regi desto bättre förhandlingskraft kommer Bolaget att ha i affärsförhandlingar med potentiella samarbetspartners. Bolaget har bedömt att fortsatt utveckling i egen regi kommer att vara värdehöjande och har därför valt att ännu inte ingå några samarbetsavtal. Detta innebär att Bolaget haft en omsättning på 0 (0) kSEK under räkenskapsårets första halvår. Resultatet efter skatt för motsvarande period uppgick till -4 668 (-9) kSEK. Kostnaderna har huvudsakligen utgjorts av kostnader för fortsatt utveckling för SelectImmunes räkning av forskargruppen vid Lund universitet. Omsättningen under räkenskapsårets andra kvartal uppgick till 0 (0) kSEK och resultatet till -1 967 (-9) kSEK

Finansiell ställning

Per den 31 december 2019 uppgick Bolagets likvida medel till 26 799 (74) kSEK. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 27 944 (28) kSEK. Ökningen är i sin helhet hänförlig till de nyemissioner i form av en Private Placement och den noteringsemission som Bolaget genomförde i mars respektive juni 2019. Nyemissionerna tillförde Bolaget ca 40 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för de bägge emissionerna uppgick till 3 493 kSEK, vilka kostnadsförts direkt mot det tillförda egna kapitalet. Soliditeten uppgick vid kvartalets utgång till 98 (37) %

Kassaflöde och investeringar

Under perioden 1 juli 2019 till den 31 december 2019 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital till -4 668 (-9) kSEK. Som nämnts ovan är kassaflödet huvudsakligen hänförlig till kostnader för fortsatt utveckling inom Lunds universitet för SelectImmunes räkning. Kassaflödeseffekten från förändringar av rörelsekapital uppgick netto till -3 385 (34) kSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick därmed till -8 053 (25) kSEK. Rörelsekapitalförändringen hänför sig huvudsakligen till att emissionskostnaderna för den s.k. noteringsemissionen betaldes ut först under det första kvartalet och därmed upptogs som en leverantörsskuld vid kvartalets ingång. Bolaget har inte aktiverat några investeringar under perioden. Kassaflödet uppgick under räkenskapsårets andra kvartal till -2 383 (0) kSEK.

Aktien

Antal registrerade aktier per den 31 december 2019 uppgick till 15 666 660 (10 000 000) st. varav 2 000 000 (2 000 000) aktier av serie A och 13 666 660 (8 000 000) aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till 10 röster och av serie B till en röst. Bolaget genomfördes en nyemission i Bolaget i mars och en i juni 2019. Nyemissionen i mars innebar att antalet aktier av serie B ökade med 1 666 660 st. och emissionen i juni att antalet aktier av serie B ökade med ytterligare 4 000 000 st. Jämförelsesiffran inom parentes ovan är omräknad så att siffran tar hänsyn till den split som beslutades 2019-03-04, innebärande att varje aktie delades upp på 20 aktier. SelectImmune Pharmas aktier av serie B är sedan den 26 juni 2019 upptagna till handel på Spotlight Stockmarket. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS finans AB som i sig är ett värdepappersbolag som är under tillsyn av Finansinspektionen.

Teckningsoption

Den ovan nämnda emissionen i juni 2019 gjordes i form av units bestående av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Då emissionen blev fulltecknad har Bolaget 2 000 000 utestående teckningsoptioner vilka vardera berättigar till teckning av en aktie av serie B till kurs 8,00 SEK. Optionen kan utnyttjas under perioden 3-17 september 2020. SelectImmune Pharmas teckningsoptioner av serie 2019/2020 TO1B, är sedan den 15 juli 2019 upptagna till handel på Spotlight Stock Market (se stycke ovan).

Principer för halvårsrapportens upprättande

Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3 under räkenskapsår 2019/20 publiceras 2020-05-20

Bokslutskommuniké för räkenskapsår 2019/20 publiceras 2020-08-27

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46-709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Fredrik Herslow

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: 070-591 15 44

E-post: fredrik.herslow@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)