Hem

Reports

Publicerat: 2020-05-20 08:00:00

OptiMobile AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2020 – 31 mars 2020

Januari – mars (2020-01-01 – 2020-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 243 (161*) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -953 (-802*) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,08*) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 57,7 (53*) %.

Med "OptiMobile" eller "Bolaget" avses OptiMobile AB, (publ) med organisationsnummer 556637-7403. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Den 20 januari 2020 informerade bolaget att extra bolagsstämman i OptiMobile beslutat bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier motsvarande ett belopp om högst 8 MSEK. 
 • Den 16 februari 2020 informerade OptiMobile att bolaget efter begäran om rättelse av avlämnade deklarationer erhållit återbetalning av sammanlagt ca 1,1 MSEK från Skattemyndigheten. 
 • den 17 februari 2020 informerade bolaget att Skattemyndigheten genom kompletterande beslut fastställt den slutliga återbetalningen av arbetsgivaravgifter till totalt ca 1,3 MSEK.  
 • Den 25 mars 2020 informerade OptiMobile att bolaget kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till juni 2021 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först 30 september 2020. I och med den nya amorteringsplanen har Bolagets tidigare planerade amorteringar under Q1 och Q2 2020 om ca 770 TSEK flyttat fram.
 • Hur effekterna av covid-19 utbrottet påverkar/kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt har särskilt beaktats. Effekterna kan i dagsläget inte bedömas.

Övriga händelser

 • den 1 april 2020 informerade OptiMobile att Erik Nilsson utsetts till ny VD. Han kommer att tillträda sin post senast den 1 juli i år. Fram till Eriks tillträde kvarstår Lars Olsson som t.f. VD.
 • den 20 april 2020 meddelade OptiMobile att Mangold Fondkommission ("Mangold") utsetts till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock Market. Inom ramen för överenskommelsen har Gösta Bergman, via sitt helägda bolag Advokatfirman Bergman & Partners AB, lånat ut 400 000 aktier i OptiMobile AB till Mangold. Genom denna utlåning minskas Gösta Bergmans innehav till 1 541 317 aktier. 
 • den 22 april 2020 meddelades att Mangold Fondkommission den 23 april 2020 skulle påbörja sitt uppdrag som likviditetsgarant.
 • den 8 maj 2020 meddelade OptiMobile att styrelsen beslutat senarelägga årsstämman som var planerad att hållas den 8 juni 2020 till torsdagen den 25 juni 2020.

VD-kommentar 

En strategiskt viktig och mycket efterlängtad händelse under 2019 var Polkomtels mjuklansering (soft launch) den 18 november 2019 av sin tjänst WiFi Calling+.

Den nu lanserade tjänsten bygger på OptiMobiles produkt WiFi Calling och har implementerats i Polkomtels nya IMS-nät som levererats av Nokia. OptiMobiles produkt är mjukvarubaserad vilket gör det möjligt för Polkomtel att erbjuda sina kunder att helt utan kostnad ringa och skicka meddelanden precis som vanligt även på ett WiFi-nät. 

OptiMobiles lösning ställer heller inga krav på att kunden har en telefon från någon specifik tillverkare. OptiMobiles lösning är därför ett såväl tids- som kostnadseffektivt sätt för operatören att erbjuda sina kunder WiFi Calling - samtidigt som operatören kan stå helt oberoende av mobiltelefontillverkarna.  

Vi har sedan tjänsten mjuklanserades sett en stadig tillväxt av antalet aktiva användare. En kraftigare ökning av antalet aktiva användare förväntas först när Polkomtel påbörjar sin marknadsföring av tjänsten. Polkomtel är en av de fyra stora operatörerna i Polen och har ca 12 miljoner abonnenter och det potentiella antalet användare är således betydande.  Med ett stort antal polska medborgare som befinner sig eller bor utanför Polen och Europa öppnar detta upp för en marknad även utanför Polen. Mot bakgrund av detta bedömer vi att tjänsten har god potential att tas emot positivt av Polkomtels kunder. 

NSF Telecom i Finland är nu i slutfasen av sina tester. Diskussionen med NSF Telecom om en affär och ett slutligt avtal kommer att slutföras inom kort. 

Fortsatt utveckling och delleverans har också skett till Netmore Group av en tjänst som bygger på en av OptiMobile utvecklad ny produkt som beräknas vara färdig för lansering under årets första hälft. OptiMobile har under detta kundprojekt utvecklat en unik plattform och spännande produkt som bolaget ser stor potential i att marknadsföra på en bred internationell marknad inte bara till operatörer utan till andra företag ("Business-to-business") som en tjänst ingående i dessa företags olika tjänsteerbjudanden.

Vidare pågår kundaktiviteter via OptiMobiles säljrepresentanter på ett antal marknader i såväl Europa som i andra delar av världen. 

Amerikanska Federal Communications Commission (motsvarigheten till Post- och Telestyrelsen) har beslutat att inom några månader öppna ett antal spektrum i 6Ghz-bandet för olicensierad användning. Optimobile ser med tillförsikt fram emot av den nya generationen WiFi (6E). Denna nya teknologi och dess nya frekvensband förväntas driva på investeringar i WiFi-system med hög kvalitet och kapacitet de kommande åren och därmed bidra till ökade affärsmöjligheter för Optimobile. 

Rekryteringen av en permanent VD har nu genomförts och jag hälsar Erik Nilsson varmt välkommen som ny VD den 1 juli 2020. 

Lars Olsson

tf VD, OptiMobile AB (publ)

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande: 

 • Halvårsrapport januari 2020 – juni 2020                                                                 2020-08-20 
 • Delårsrapport januari 2020 – september 2020                                                    2020-11-20 
 • Bokslutskommuniké 2020                                                                                             2021-02-23 

 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.  

 Avlämnande av delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning. 

  

Stockholm, den 20 maj 2020 

OptiMobile AB (publ) Styrelsen och VD

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 70-850 03 25

E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.sewww.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa produkter som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB