Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-08 23:01:26

Raybased AB: Raybased AB: Raybased AB (publ) publicerar informationsmemorandum avseende företrädesemission om högst 24,56 MSEK

Styrelsen och verkställande direktören för Raybased AB (publ) publicerar härmed bolagets informationsmemorandum ("IM") avseende beslutad företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Hela emissionsbeloppet täcks av emissionsgarantier.

Bolagets IM jämte anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets hemsida och Spotlight Stock Markets respektive hemsidor (www.raybased.com respektive www.spotlightmarket.com) samt på Eminova Fondkommissions hemsida (www.eminova.se).

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist                                                            
VD, Raybased AB (publ)                           
Telefon: +46 702 58 38 88                         

jonas.almquist@raybased.com    

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65

fredrik.brodin@raybased.com


Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com 
Bolaget är listat på Spotlight 
www.spotlightstockmarket.com


Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020.


Läs mer hos Cision
Läs mer om Raybased AB

Prenumeration