Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-25 21:16:30

OptiMobile AB: Kommuniké från årsstämma i OptiMobile AB (publ)

Idag, den 25 juni 2020, hölls årsstämma i OptiMobile AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

 

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet 

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019. 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter 

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses. 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till styrelseordförande samt med 60 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Val av styrelse och revisor 

Stämman beslutade att omval skulle ske av Peter Almberg, Gösta Bergman, Anders Bergtoft och Sami Vartiainen som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades om omval av Gösta Bergman. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Ragnar Santesson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 708 500 325

E-post: gosta.bergman@optimobile.se

www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB