Hem

Reports

Publicerat: 2020-11-20 08:00:00

OptiMobile AB: OptiMobile AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2020 – 30 september 2020

Januari – September (2020-01-01 – 2020-09-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 541 (652) TSEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 043 (-2 593) TSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,11 (-0,18) SEK.
• Soliditeten uppgick till 73,2 (59,8) %.

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 230 (233) TSEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 054 (-925) TSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,07) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

  • Den 3 augusti lämnade bolaget följande flaggningsmeddelanden. I OptiMobiles företrädesemission tecknade Katalysen & Partners AB 9 249 395 aktier. Efter genomförd emission uppgår Katalysen & Partners ABs innehav till totalt 11 991 065 aktier. Det motsvarar 28,8 % av kapital och röster efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken. Gösta Bergman med närstående och bolag tecknade 1 982 170 aktier. Efter genomförd emission uppgår Gösta Bergmans med närståendes och bolags innehav till totalt 3 601 387 aktier. Det motsvarar ca 8,47% % av kapital och röster efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken. Per Gunningberg med bolag tecknade 459 200 aktier. Efter genomförd emission uppgår Per Gunningbergs med bolags innehav till totalt 1 457 110 aktier. Det motsvarar ca 3,43% av kapital och röster efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken.
  • Den 31 augusti informerade bolaget att OptiMobile tecknat avtal med säljrepresentant för Storbritannien och Irland.
  • Den 23 september meddelades att OptiMobile förstärker sin ledning genom att utse Lars Olsson till Chief Technology Officer med huvuduppgift att leda den strategiska utvecklingen av företagets mjukvaruplattform och applikationer.
  • Den 30 september informerade bolaget att OptiMobile och ALMI Företagspartner kommit överens om en ny amorteringsplan. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till december 2021 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först 31 mars 2021.

VD-kommentar

Efter sommarens relativa lugn och fokus på interna aktiviteter har hösten inletts med ett ökat tempo i kunddiskussionerna. Det är en tröst i dessa dystra COVID-tider att telekomtjänster i högsta grad är viktiga och att vi känner av ett intresse för våra tjänster.

Våra royalty-intäkter ökar för varje månad men är ännu inte på den nivå vi önskar. Diskussioner pågår därför med såväl våra existerande som potentiella kunder om att utnyttja den installerade plattformen till andra värdehöjande tjänster för att på så sätt driva på antalet användare. Då företagets affärsmodell bygger på att nå stora volymer av användare, är det viktigt att nå ut på en internationell marknad. En säljorganisation bestående av erfarna säljrepresentanter med ett mer internationellt fokus är under uppbyggnad. Detta har redan lett till inledande diskussioner med potentiella kunder, bland annat i Sydostasien.

Vårt produkterbjudande har paketerats om och fokus ligger nu på vår mjukvaruplattform, kallad LODURR, och de tjänster som kan aktiveras på den. Målet är att ha en kontinuerlig dialog med våra kunder och kunna lansera nya tjänster som passar deras specifika behov.

OptiMobile har under november gjort en slutleverans till Netmore, som nu förbereder för en kommersiell lansering under december. Vi bedömer att tjänsten kommer leda till ökade licensintäkter under första kvartalet nästa år. Kontraktsdiskussionerna med NSF Telecom har dragit ut på tiden, men ett licensavtal är nu undertecknat och förberedelse är i full gång för lansering av tjänsten i Finland, som planeras till början av 2021.

Den alltjämt pågående Corona-pandemin har medfört förseningar i såväl pågående diskussioner som beslut hos våra kunder. Det är dock med stor tillförsikt vi ser fram mot 2021. De pågående kunddiskussionerna visar på ett starkt intresse för vår teknik och våra tjänster, och med ett starkare internationellt fokus är potentialen stor.

Erik Nilsson, VD, OptiMobile AB (publ)

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

  • Bokslutskommuniké 2020 2020-02-20

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Stockholm, den 20 november 2020
OptiMobile AB (publ)
Styrelsen och VD

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB

Prenumeration