Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-27 08:30:00

SelectImmune Pharma AB (publ): Kommuniké från Årsstämman i SelectImmune Pharma AB

Igår den 26 november 2020, hölls årsstämma i SelectImmune Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning enligt den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/2020.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller de verkställande direktörerna.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antal revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att det skall utses en revisor utan suppleant. Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt högst 150 000 kronor, med följande fördelning: Ordföranden samt styrelsemedlem anställd på deltid i bolaget skall inte erhålla styrelsearvode, medan övriga omvalda styrelseledamöter skall erhålla 75 000 kronor vardera. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Catharina Svanborg, Gabriela Godaly, Helena Lomberg, samt Carl-Johan Wachtmeister till styrelseledamöter. Beslutades även att utse Catharina Svanborg till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma till revisor utse revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB. Det antecknades att revisionsbolaget underrättat SelectImmune AB om att auktoriserade revisorn Per Ranstam ska vara huvudansvarig revisor.

Anförande vid stämman

Som angetts i kallelsen hölls inte något anförande av bolagets styrelseordförande respektive VD i år, såsom en åtgärd på grund av Covid-19. I stället har bolaget publicerat en nyinspelad bolagspresentation på hemsidan, se http://www.selectimmune.com/invest/

 

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 768 17 14 14

E-post: ann.gidner@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)

Prenumeration