Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-12-11 15:56:52

Sjöstrand Coffee Int AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB

Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB, org.nr. 559024-7275 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 januari 2021 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på adress Jaktvarvsplan 3, 112 36 Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 december 2020. Anmälan till stämman ska ske senast den 6 januari 2021 via e-post till info@sjostrandcoffee.se eller skriftligen via post till Sjöstrand Coffee Int AB, Box 12127, 102 24 Stockholm. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till Bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 29 december 2020, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om förslag till antagande av ny bolagsordning

8. Beslut om förslag inval av ny styrelseledamot 

9a. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelse

9b. Beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner 

10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 

Det föreslås att Bolaget antar en ny bolagsordning där justering från nu gällande bolagsordning gäller följande avsnitt. 

  • Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 3 000 000 kronor." till "Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor."
  • Lydelsen av inledande två meningar i § 5 ändras från "Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 aktier och högst 30 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 3 200 000 och serie B till ett antal av högst 26 800 000" till "Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 10 000 000 och serie B till ett antal av högst 90 000 000".
  • Lydelsen av första meningen § 6 ändras från "Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter till "Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. 

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8 

Det föreslås att Michael Steinle väljs in som ny styrelseledamot. Michael Steinle har tidigare varit verksam bl.a. som CEO för tyska BSH-koncernens bolag i Nordeuropa, Storbritannien och Irland samt Nordamerika. BSH Home Appliances Group är Europas största vitvarutillverkare med varumärken som Siemens, Bosch, Neff och Gaggenau i sin portfölj. Han förväntas med sin erfarenhet och kunskap komma bli ett värdefullt tillskott i styrelsen. Vidare kan noteras att Cecilia Hjertzell avgår som styrelseledamot för att fullt ut kunna fokusera på VD-rollen i Bolaget. I övrigt föreslås styrelsen vara oförändrad. 

Punkt 9a och 9b 

Det föreslås att bolagsstämman beslutar om att Bolaget ska emittera högst 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2020/2022 berättigande till nyteckning av högst 1 500 000 aktier av serie B i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande:

Avseende punkt 9a

Tecknare                                                                                           Antal teckningsoptioner

Cecilia Hjertzell (VD & avgående styrelseledamot)                              500 000 

Michael Steinle (Tillträdande styrelseledamot)                                     250 000 

Fredrik Petersson (styrelseordförande)                                                 125 000 

Jenny Kessler Mertsch (styrelseledamot)                                             125 000 

John Patrick Berlips, (styrelseledamot)                                                125 000 

Avseende punkt 9b

Tecknare                                                                                           Antal teckningsoptioner

John Ekeberg (säljchef)                                                                      250 000 

Gunnar Steinn Jonsson (agent/rådgivare),                              125 000                                                                                                                                               

Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan får inte tecknas av någon annan. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för till Bolaget hörande betydande personer. Genom ett sådant program erbjuds dessa personer en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, till förmån för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna utges mot ett preliminärt beräknat vederlag om ca 0,36 kr per teckningsoption, vilket bedömts motsvara marknadsvärdet som tas fram och beräknas med stöd från Black & Scholes värderingsmodell. Slutligt pris bestäms och kommuniceras på dagen för stämman. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för tecknaren. Teckning ska ske mellan den 2021-01-11 till och med den 2021-01-15. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas med kontanta medel senast den 20 januari 2021. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för betalning. Det noteras att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte erfordras. Betalning medelst kvittning av skuld är tillåten. Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara. Styrelsen ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie av serie B i Bolaget med ett kvotvärde om 0,10 kr, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 150 000 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 1 500 000 nya aktier av serie B. Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier av serie B i Bolaget under perioden 2022-06-11 till och med den 2022-06-18. Teckningskursen per aktie har preliminärt beräknats uppgå till ca 2,50 kr. Slutligt pris bestäms och kommuniceras på dagen för stämman och ska uppgå till motsvara 165 % volymvägd genomsnittlig aktiekurs i Bolagets aktie under handelsdagarna i perioden 2020-12-14 till och med den 2021-01-08. Handelsdag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna ska framgå av särskild villkorsbilaga. Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i dessa villkor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket. Stämmobeslut enligt förslagen 9a och 9b ovan förutsätter för sin giltighet en majoritet om nio tiondelar av såväl på stämman angivna röster som företrädda aktier.

Om emissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier kommer utspädningseffekten i Bolaget baserat på antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till extra bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av teckningsoptionsprogrammet uppgå till ca sex procent. Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris beräknas inte några särskilda sociala avgifter uppkomma för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna. Teckningsoptionsprogrammet kommer att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet. Principerna och prissättningen för optionsprogrammet har arbetats fram av extern part. 

Fullständiga handlingar och förslag till beslut kommer hållas tillgängliga på Bolagets kontor och sändas ut utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin post- eller emailadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats samt framläggas under stämman.  

Stockholm december 2020

Sjöstrand Coffee Int AB

Styrelsen

Fredrik Petersson

Styrelseordförande

fredrik.petersson@sjostrandcoffee.se

+46709769999

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB

Prenumeration