Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-01-12 13:51:22

Compare-IT Nordic AB: Utfall av utgivande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Compare-ITs extra bolagsstämma tog den 9 december 2020 beslut att ge ut max 800 000 teckningsoptioner till bolagets tillträdande VD Henrik Jarl. Han har nu fullt ut tecknat sina optionsavtal om totalt 800 000 optioner.

Rätten att teckna har getts till Compare-ITs tillträdande VD Henrik Jarl. Priset per teckningsoption är 0,18 kronor. Varje teckningsoption ger ägaren rätten att under optionens utnyttjandeperiod, som löper från och med den 10 december 2023 till och med den 10 januari 2024, teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlights officiella kurslista för stamaktien de senaste tio (10) handelsdagarna närmast före den 10 december 2020, dock lägst kvotvärdet. Denna snittkurs uppgår till 1,08 kr/aktie och strikekursen blir därmed 1,61 kr/aktie.

Optionerna är under registrering på Bolagsverket.

 

För ytterligare information

Kerstin Lindqvist Toms                                              

VD, Compare-IT Nordic AB                                      

Telefon: 0733-190 630                                                                          

E-post: kerstin@compare-it.se                                 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Compare-IT:s har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. För mer information se www.compare-it-se

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 12 januari 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB

Prenumeration