Hem

Reports

Publicerat: 2021-02-12 08:56:31

Vindico Group AB: Bokslutskommuniké 2020

(Helåret 1 januari-31 december 2020, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2020)

Helåret 2020

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med 2019 och uppgick till 14 952 tkr   (15 601 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 450 tkr     (– 1 133 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 574 tkr (-2 314 tkr).
 • Kassaflödet under året uppgick till 3 263 tkr.

Fjärde kvartalet 2020-10-01 — 2020-12-31

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2019 och uppgick till     6 042 tkr (5 426 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till + 672 tkr     (– 36 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till + 411 tkr (-321 tkr).

Händelser under fjärde kvartalet

 • Företrädesemissionen avslutas den 14 oktober med en teckningsgrad på ca 215%. Detta innebär att Bolaget tillförs ca 5,5 Mkr efter emissionskostnader.
 • Vindico anställer 2 nya säljare och tecknar återförsäljaravtal med Ahlsells och Team Sportia.
 • Vindico Group avtalar om förvärv av två bolag, EHC Intressenter AB och Stenhöj Sverige AB (u.ä.t. Enviroclean Sweden AB), kommer att starta ett nytt affärsområde och kommer att byta namn till Sustainion Group.

Händelser efter periodens utgång

 • Vindico Group kallar till en extra bolagsstämma den 12 februari 2021 för beslut om förvärv av EHC Intressenter AB och Stenhöj Sverige AB, beslut om ny bolagsordning, beslut om apportemissioner till säljarna av EHC Intressenter AB och Stenhöj Sverige AB samt val av ny styrelse.

VD har ordet

Försäljningen under fjärde kvartalet ökade väsentligt jämfört med tidigare kvartal trots den andra våg av Covid-19, som utvecklades under hösten.  Omsättningen för fjärde kvartalet landade på dryga 6 Mkr, vilket gör kvartalet till "all time high". Resultatet blev positivt, + 411 tkr.

På helåret lyckades vi inte riktigt nå förra årets omsättning. Detta beroende på Covid. Vi har framförallt haft problem med att få komma ut och besöka våra kunder. Trots detta såg vi "bara" en minskning i omsättning med drygt 600 tkr.

Vi genomförde en emission under oktober månad med ett mycket lyckat resultat. Syftet med emissionen var bland annat att bredda företaget geografiskt. Vi har idag en begränsad närvaro på orter utanför Västra Götalandsregionen och målsättningen är att expandera organiskt och genom förvärv primärt i Stockholms- och Skåneregionerna.

Emissionen blev övertecknad till 215% och vi fick därigenom in ett kapital som möjliggör den tillväxt vi önskar.

Vindico har delat in försäljningen i två affärsområden, "Home and Family" för konsumentmarknaden och "Professional" för företagsmarknaden inom vilka vi har lösningar inom våra produktområden DNA-märkning, kameraövervakning, laddskåp och Safe´n´Sound.
Vi har nu satt ansvariga för varje produktområde.

Rekryteringsprocessen av två nya säljare, som genomfördes under senhösten gav ett bra resultat i form av att vi rekryterade Kalle och Ola. Båda har en väl dokumenterad försäljningsbakgrund, Kalle från dokumenthantering och IT, Ola från kameraövervakning.

Båda två har kommit igång ordentligt och har redan tagit egna affärer.

Våra säljare säljer produkter och lösningar inom alla produktområden. Vi ser en tydlig potential i att de flesta kundgrupper har behov av produkter i flera produktområden. Detta innebär att vi har en stor potential att öka försäljningen hos befintlig kund.

Vi har tecknat avtal med en av de större byggvaruhandlarna och påbörjat arbetet med att DNA-märka deras sortiment av lite dyrare produkter i butik. I dagsläget har vi sålt DNA-märkning till större delen av deras butiker och vi räknar med att alla butiker DNA-märker innan sommaren.

Inom kameraövervakning utvecklar vi ett produktpaket riktat mot Byggbranschen. Paketet innehåller ett väl genomtänkt produktsortiment för att bevaka och övervaka tillfälliga platser, exempelvis byggarbetsplatser.

I paketet använder vi produkter vi redan har i bolaget men vi tar också in nya och utveckling pågår av en mer komplett lösning för containersäkerhet.

Vi har tecknat avtal med en kameraleverantör om ensamrätt att sälja i Norge och Danmark.

I Danmark har vi en etablerad samarbetspartner i Unisecure. I Norge, där försäljning hittills har varit marginell och bara gällt DNA-produkter, har vi identifierat samarbetspartners och kontakter har knutits.

Under fjärde kvartalet ökade försäljningen av laddskåp avsevärt från en försäljning 2019 på ca 600 tkr till ca 3 Mkr 2020. Detta som en följd av att framför allt ett intensifierat säljarbete mot vår största kund Atea. Detta arbete fortsätter och vi har utökat kontakterna och relationerna både inom Atea och andra företag i samma bransch.

Inom Home and Family har vi utökat antalet kunder med bl.a. en bygg-grossist och en butikskedja inom sportfackhandeln. Fokus ligger på att öka antalet produkter hos befintliga återförsäljare. Vi har breddat sortimentet med samma inriktning som tidigare, dvs smarta personliga säkerhetsprodukter.

I slutet på perioden tecknades avtal om förvärv av EHC Intressenter AB och Enviroclean Sweden AB. På den extra bolagsstämman idag fattade stämman beslut om att genomföra förvärven. Aktiemarknaden har redan tidigare mottagit detta positivt och detta skapar naturligtvis nya möjligheter för den nya Sustainion Group koncernen.

Med de förändringar som är påbörjade och det arbete som hittills har genomförts, ser jag med stor entusiasm fram emot resan mot "100 Mkr 2024" för Vindico Security, som fortsatt kommer att vara koncernens rörelsedrivande bolag inom säkerhet och det bolag som jag fortsatt kommer att leda.

Martin Nyberg, Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Carl Schneider
Styrelseordförande

Vindico Group AB
073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Martin Nyberg
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
070-510 90 01

martin.nyberg@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vindico Group AB

Prenumeration