Hem

Reports

Publicerat: 2021-02-23 08:00:00

OptiMobile AB: OptiMobile AB: Bokslutskommuniké 2020

Januari – december (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 539 (940) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 185 (-3 508 ) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,13 (-0,21) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 71 (59) %

Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till -2 204 (288) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 142 (-914) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (-0,05) SEK.

*Jämförelsetal avser ej fullständigt kvartalsbokslut för jämförelseperioderna då ingen aktivering av arbete för egen räkning genomförts under dessa perioder och därmed ej heller avskrivningar för desamma.

Med "OptiMobile" eller "Bolaget" avses OptiMobile AB, (publ) med organisationsnummer 556637-7403. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2020

 • Den 20 januari 2020 informerade bolaget att extra bolagsstämman i OptiMobile beslutat bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier motsvarande ett belopp om högst 8 MSEK.

 • Den 16 februari 2020 informerade OptiMobile att bolaget efter begäran om rättelse av avlämnade deklarationer erhållit återbetalning av sammanlagt ca 1,1 MSEK från Skattemyndigheten.

 • Den 17 februari 2020 informerade bolaget att Skattemyndigheten genom kompletterande beslut fastställt den slutliga återbetalningen av arbetsgivaravgifter till totalt ca 1,3 MSEK.

 • Den 25 mars 2020 informerade OptiMobile att en ny amorteringsplan överenskommits med ALMI Företagspartner. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till den juni 2021 och att lånet ska amorteras med ca 385 000 SEK per kvartal med start 30 september 2020. I och med den nya amorteringsplanen har amorteringar med ett totalt belopp om ca 770 000 SEK flyttats fram.

 • Den 1 april 2020 informerade bolaget att styrelsen utsett Erik Nilsson till ny VD med tillträden den 1 juli 2020.

 • Den 20 april 2020 meddelade OptiMobile att Mangold Fondkommission ("Mangold") utsetts till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock Market.

 • Den 22 april 2020 meddelade OptiMobile att Mangold Fondkommission ("Mangold") påföljande dag skulle påbörja sitt uppdrag som likviditetsgarant.

 • Den 8 maj informerade bolaget att årsstämman flyttas fram till den 25 juni 2020.

 • Den 20 maj 2020 informerade bolaget att styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 20 januari 2020 beslutat om en företrädesemission av aktier om högst 8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

 • Den 1 juni 2020 publicerades informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen.

 • Den 22 juni 2020 meddelade OptiMobile att Företrädesemissionen genomförts och att emissionen tillfört bolaget 6 948 049 före emissionskostnader.

 • Den 25 juni 2020 hölls årsstämma i OptiMobile. Samtliga förslag till beslut fattades med erforderlig majoritet.

 • Den 1 juli 2020 informerade bolaget att Erik Nilsson tillträtt som ny VD för OptiMobile och upplyste bl.a. att Erik har mer än 30 års erfarenhet av internationellt arbete i både små och stora telekomföretag.

 • Den 8 juli 2020 korrigerade styrelsen tidigare pressmeddelande från den 22 juni 2020 avseende utfallet i Företrädesemissionen. Korrekt utfall var att 24 920 307 aktier tecknats, vilket motsvarar en teckningsgrad om 94,48%. Detta innebar att 7 476 kSEK före emissionskostnader tillfördes bolaget.

 • Den 31 augusti 2020 informerade OptiMobile att bolaget tecknat avtal med säljrepresentant för Storbritannien och Irland.

 • Den 23 september 2020 meddelade bolaget att Lars Olsson utsetts till CTO med huvuduppgift att leda den strategiska utvecklingen av OptiMobiles mjukvaruplattform och applikationer.

 • Den 30 september 2020 informerade OptiMobile att en ny amorteringsplan överenskommits med ALMI Företagspartner. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till den 31 december 2021 och att lånet ska amorteras med ca 385 000 SEK per kvartal med start 31 mars 2021. I och med den nya amorteringsplanen har amorteringar med ett totalt belopp om ca 770 000 SEK flyttats från 2020 till 2021.

 • Den 7 oktober 2020 informerade OptiMobile att bolaget tecknat avtal med säljrepresentant för Mellanöstern och Afrika.

 • Den 11 november 2020 informerade OptiMobile att bolaget tecknat avtal med NSF Telecom i Finland avseende framtagande av kommunikationstjänst baserad på OptiMobiles mjukvaruplattform. Efter en tid av implementation av plattformen och anpassning av tjänstens klient-gränssnitt planeras lansering under Q1 2021.

 • Den 11 november 2020 informerade OptiMobile vidare att bolaget utfört slutleverans till Netmore AB avseende framtagande av kommunikationstjänst baserad på OptiMobiles mjukvaruplattform och att tjänsten är redo för kommersiell lansering.

 • Den 18 december 2020 informerade bolaget att extra bolagsstämman i OptiMobile beslutat bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD-kommentar

På OptiMobile är det full fart framåt, dock med strikt hänsyn till de Covid-rekommendationer som finns. Personalen har kunnat arbeta från hemmet och vi har anpassat oss väl till detta nya sätt att samarbeta digitalt.

Sedan avtalet med NSF blev klart har OptiMobiles utvecklingsteam fokuserat på utformningen av NSFs tjänst och framtagande av ny funktionalitet anpassad för NSFs marknadspositionering och specifika kundkategorier.

Efter slutleverans av tjänsten till Netmore i november pågår nu utbildning och överlämning av driften inför kommande lansering.

Utöver detta arbetar vi även med framtagande av grundteknik för en tjänst riktad mot företagssegmentet och den starkt växande BYOD (Bring Your Own Device) -trenden. Mer information om detta projekt kommer under våren.

OptiMobiles royalty-intäkter ökar för varje månad, men befinner sig fortfarande på en otillfredsställande nivå. Vi jobbar för att snabbt få till lanseringar av tjänsterna för NSF och Netmore, varefter vi bedömer att royaltyintäkterna kommer förstärkas markant i takt med att antalet användare stiger.

OptiMobile för även strategiska samtal med potentiella samarbetspartners som kan erbjuda nya säljkanaler för bolagets tjänster. Via dessa kanaler kan OptiMobile få tillgång till nya geografiska regioner och etablerade kundrelationer. Här bedömer vi kunna komma till avslut under våren.

OptiMobile har sedan tidigare sett möjligheter att erbjuda kommunikationstjänster till andra företag än rena mobiloperatörer. Här pågår intressanta diskussioner med externa partners gällande bland annat användargränssnitt och funktionalitet som kommer vägleda oss till hur OptiMobiles tjänster skall kunna positioneras på bästa sätt. Här bedömer vi att individuell anpassning av funktionalitet för att stödja deras verksamheter och höja värdet av tjänsterna är viktigt.

Det senaste året har inneburit att digital kommunikation har blivit vital, både för privatpersoner och företag. Detta, tillsammans med företagens anpassning till gig-ekonomin där personal kan komma och gå i ett snabbt tempo ställer högre krav på flexibla och kostnadseffektiva kommunikationslösningar. Här bedömer vi att OptiMobile kan spela en viktig roll framöver.

Enligt en studie av Forbes kommer hälften av arbetsmarknaden att bestå av frilansare inom 10 år. Digitaliseringen av allt större delar av samhället är en enorm oundviklig trend, vilken OptiMobile är ypperligt positionerat för att växa med.

Erik Nilsson

VD, OptiMobile AB (publ)

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

- Delårsrapport januari 2021 – mars 2021 2021-05-18
- Årsstämma 2021 2021-06-08
- Halvårsrapport januari 2021 – juni 2021 2021-08-18
- Delårsrapport januari 2021 – september 2021 2021-11-18
- Bokslutskommuniké 2021 februari 2022

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av bokslutskommuniké

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Stockholm, den 23 februari 2021

OptiMobile AB (publ)

Styrelsen och VD

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25

E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB

Prenumeration